Pedagoški fakultet
Sveučilište u Mostaru
i
Sveučilište u Zadru
smusa@unizd.hr

ŽIVOTOPIS

    Prof. dr. Šimun Musa rođen je 4. travnja 1951. godine u D. V. Ograđeniku, općina Čitluk, BiH. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Ljubuškom. Na Filozofskom fakultetu, studijsku grupu Hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti i filozofiju, diplomirao je u  Zadru, 1975. godine. Nakon toga radio je kao srednjoškolski profesor u Ljubuškom, Čitluku i Čapljini. Bio je prosvjetni savjetnik te ravnatelj Zavoda za školstvo u Mostaru (1993.-1995.).
Poslijediplomski studij Povijest i teorija književnosti završio je na Interuniverzitetskom centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku Sveučilišta u Zagrebu gdje je i magistrirao 1984. godine na temi  Novelistika Mirka Božića.  Doktorirao 1994. g., obranivši doktorsku tezu pod naslovom Život i književno djelo Ilije Jakovljevića na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1993. g. radi na Pedagoškom fakultetu u Mostaru (danas Filozofski fakultet), na kojemu je  1994. godine izabran u zvanje docenta, 1999. u izvanrednog profesora te 2003. godine u redovitog profesora, a 2009. u redovitog profesora u trajnom zvanju. Predaje na kolegijima  Novije hrvatske književnosti i Metodike nastave hrvatske književnosti.
Na Sveučilištu u Zadru radi od 2003. godine kao izvanredni profesor u svojstvu vanjskog suradnika, a od 2005./2006. akademske godine stupa u stalni radni odnos. Sada je redoviti profesor Metodike nastave književnosti i kolegija kao što su Hrvatski narodni preporod i njegovi odjeci u BiH i Naraštaj krugovaša u hrvatskoj književnosti 20. st. . Bio je pročelnik Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru.
Obnašao je dužnosti u tijelima vlasti BiH iz područja prosvjete i kulture, bio je član Vlade  F BiH -Ministarstvo prosvjete, kulture, znanosti i športa dva puta (1995.-1996. i 1998.-2000.), a nakon toga  bio je zastupnik u Parlamentu F BiH.
Od 2000. do 2005. g. dekan je Pedagoškog fakulteta, prorektor za razvoj Sveučilišta u Mostaru  i zamjenik rektora Sveučilišta u Mostaru.
Osim toga on je:
-    glavni urednik časopisa „Hum“, časopisa humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,
-    glavni urednik  Školske naklade Mostar, nakladničkoga poduzeća za izradu udžbenika,
-    urednik u  nakladničkoj kući ZIRAL Mostar,
-    bio glavni urednik časopisa „Škola“ u Mostaru (1994.),
-    član uredništva više časopisa:
„Mostariensia“, časopisa za humanističke i društvene znanosti,  Mostar
„Osvit“, DHK Mostar
 „Riječ“, HFD Rijeka), glavni urednik i član uredništva više znanstvenih zbornika.
Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost u Sarajevu te član Društva hrvatskih književnika u Zagrebu i Društva hrvatskih književnika HB u Mostaru.
Kao dekan Pedagoškog fakulteta pokretač je poslijediplomskog studija “Jezici i kulture u kontaktu”, koji se nakon preustroja bivšeg fakulteta sada održava na Filozofskom fakultetu u Mostaru, a na kojem je član Vijeća poslijediplomskog studija gdje predaje i vodi studij Hrvatskog jezika i književnosti.
Dobitnik je književne nagrade Antun Branko Šimić za 2010. godinu.

A. Objavljene knjige, znanstveni, pregledni  i stručni radovi

Knjige:

1.    Hrvatski kulturni preporod u Hercegovini i Franjo Milićević, HKD „Napredak“, Mostar, 1992., str. 127.
2.    Sunce je otputovalo iz moje sobe (Riječju i slikom djece u ratu), HKD „Napredak“, Sarajevo, Podružnica Mostar,  Mostar, 1994., str. 66.
3.    Antologija hrvatske ratne lirike(u suautorstvu s Gojkom Sušcem), HKD „Napredak“, Sarajevo, Podružnica Mostar,Mostar, 1995., str. 112.
4.    Zri znak, dvadeset broćanskih pjesnika ( suautor Krešimirom Šegom), Općina Čitluk, Čitluk, 1996., str. 41.
5.    Život i književno djelo Ilije Jakovljevića, monografija, ZIRAL, Sveučilište u Mostaru, DHKHB, Mostar, 1998./1999., str. 197.
6.    Frano Milićević: Ženidba (svadbeni običaj u broćanskoj župi u Hercegovini), Zagreb,1870.; Radovi JAZU, Zagreb,1915.; MH Čitluk, 1998. (Š. Musa priredio, uredio, predgovor, rječnik i bilješke napisao.), str. 89.
7.    Čitanka za I. razred gimnazije, Zagreb-Mostar, (suautor) Školska knjiga/Školska naklada, 2001., str. 307.
8.    Čitanka za II. razred gimnazije, Zagreb-Mostar, (suautor) Školska knjiga/Školska naklada, 2001., str. 341.
9.    Čitanka za III. razred gimnazije, Zagreb-Mostar, (suautor) Školska knjiga/Školska naklada, 2001., str.371.
10.    Hrvatska književnost u BiH u drugoj polovici 19. st. i početkom 20. st., (knjiga 8), Edicija 100 knjiga hrvatske književnosti u BiH, MH, Sarajevo, 2005., str. 342, ISBN 9958-830-11-6, COBISS BH-ID 14541318.
  (Priredio, napisao predgovor, bibliografiju i rječnik te obradio pojedinačno svakog od 24     autora ove knjige dajući pritom i vrijednosne ocjene njihova rada.)

11. Hrvatska književnost u BiH u prvoj polovici 20. st. (knjiga 10), Edicija 100 knjiga hrvatske književnosti u BiH, MH, Sarajevo, 2007., str. 324, ISBN 978-9958-830-27-3.
(Priredio, napisao predgovor, bibliografiju i rječnik te obradio pojedinačno svakog od 30 autora ove knjige dajući pritom i vrijednosne ocjene njihova rada.)

12. Hrvatska književnost u BiH  u 20. st. (knjiga 12), Edicija 100 knjiga hrvatske književnosti u BiH, MH, Sarajevo, 2007., str. 298, ISBN 978-9958-830-28-0, COBISS BH-ID 16903942.
(Priredio, napisao predgovor, bibliografiju i rječnik te obradio pojedinačno svakog od 27 autora ove knjige dajući pritom i vrijednosne ocjene njihova rada.)
13. Studije  i  ogledi, Školska naklada i Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2009., str. 436.
14. Čitanka za IV. razred gimnazije (1. i 2.  izdanje), suautor, Zagreb-Mostar, Školska    knjiga/Školska naklada, 2003. i 2006., str. 304., ISBN 53-0-21213-5, UDK 821. 163.42-822(075.3) 372:821.163.42-822 (075.3)
Čitanka za I., II. i  III. razred već su navedene među naslovima u popisu knjiga , a ovdje se navode zbog toga što su objavljena njihova nova izdanja:
15. Čitanka za I. razred gimnazije (4.izdanje), suautor, Zagreb-Mostar, Školska knjiga/Školska naklada, 2007.
16. Čitanka za II. razred gimnazije (3. izdanje), suautor, Zagreb-Mostar, Školska   knjiga/Školska naklada, 2007.
17.    Čitanka za III. razred gimnazije (3. izdanje), suautor, Zagreb-Mostar, Školska knjiga/Školska naklada, 2008.

   
 Izvorni znanstveni radovi:
   
1.    Međuovisnost teme i stila, „Most“, br. 87/88, Mostar, 1991., str. 43. - 47.
2.    Tiskarstvo u Hercegovini, Kalendar – Napredak (godišnjak), Sarajevo,1993., str. 222.-231.      
3.    Monologiziranja kao oblici pripovijedanja u romanu U mraku, „Mostariensia“, br. 1, Mostar, 1994., str. 141.-145.
4.    Roman o gradu Mostaru (Povijesno-teorijski pristup romanu U mraku, Ilije Jakovljevića), „Mostariensia“, br. 2, Mostar, 1995., str. 39. - 53.
5.    Biti unatoč zemnosti, Lirika Gojka Sušca, „Osvit“, br. 2-4, Mostar, 1995./1996., str. 117.-124.
6.    Zaplov u zavičaj kroz iskone (Poezija Vinka Grubišića), „Mostariensia“, br. 4, Mostar, 1996., str. 119.-126.
7.    Putovanje vodama puno zebnje (Lirika V. Pavlovića), „Mostariensia“, br. 9, Mostar, 1998., str. 57.-70.
8.    Boja kao kreativni činitelj Šimićeve lirike, Zbornik radova Sto godina A. B. Šimića, Mostar, 1998., str. 113.-119.
9.    Novinsko-publicistička djelatnost u Mostaru u drugoj polovici 19. stoljeća, „Mostariensia“, br. 8, Mostar, 1998., str. 87.-102.
10.    Ilija Jakovljević nošen zavičajnim motivom Hercegovine, Zbornik radova Mostarski dani hrvatskog jezika, Mostar, 1999., str. 281.-293.
11.    Književno i nabožno djelo fra Filipa Lastrića, Simpozij Mostarski dani hrvatskoga jezika, Zbornik radova, Mostar, 2000., str. 13.-21.   
12.    Povijesni pregled hrvatskog jezika u BiH, Simpozij Mostarski dani hrvatskog jezika, Zbornik radova, Mostar, 2001., str. 39.-51.
13.    Magija svjetlosti u kratkim prozama Ive Andrića, Zbornik Ivo Andrić i njegovo djelo, Mostar, 2003. str. 115.-120. (ISSN 821.163.4 (497.6).09 Andrić (082.1); 821.163.4 (497.6)::929 Andrić (082.1).
14.    Papuča i  Svilene papuče (Primjeri prestrukturiranja, dorađivanja, preinačavanja, dodavanja – povećavanja i dotjerivanja jedne kraće proze u veću i složeniju),  „Mostariensia“, br. 17, Mostar, 2003., str. 21.- 43. (ISSN1234-5679).                
15.    Tematska, strukturalna i narativna obilježja romana U mraku Ilije Jakovljević,  “Croatica et Slavica Iadertina”, Zadar, I, 2005., str.325.-344.  (ISSN 1845-6839,  UDK 821. 163. 42-309 Jakovljević, I.).
16.    Andrija  Kačić Miošić i njegovi prosvjetiteljski i jezični prinosi, “Croatica et Slavica Iadertina”, Zadar, II, 2006., str. 249 -258. (ISSN 1845-6839,   UDK 821. 163.42-09 Kačić, A.M.).  
17.    Književni rad Mihovila Pavlinovića, “Hum”, Mostar, I, 2006., str. 59-90. (ISSN 1840-233X, UDK 821. 163.42.09 Pavlinović M. "18").
18.    Croats in higher education in Bosnia and Herzegovina, “Multi-national reality” –LLinE, Lifelong Learning in Europe, I, Helsinki, Finland, 2006., str. 17-23. (u suautorstvu s Jozom Rogošićem),  ISSN 1239-6826.
19.    Urbana tematika u novelistici Mirka Božića i njezine jezično-stilske značajke, “Riječ”, sv. II, god. XIII, Rijeka,2007., str.160-168. (ISSN 1330-917X  UDC:821.16342.09 Božić, M.).
20.    Dalmatinskozagorska (ruralna) tematika u pripovijetkama Mirka Božića kao odrednica njegova jezika. Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Zadarski filološki dani 1”, Zadar, 2007. str. 289-298. (ISSN 1846-4955, UDK: 821. 163. 42-3.09).     
21.    Hrvatska narodnopreporodna postignuća u Hercegovini, „Hum“, br. 2, Mostar, 2007., str. 9.-53. (ISSN 1840-233X, UDK [655.1+070] (497.6 Mostar) (091). 
22.    Hrvatski jezik u BiH s obzirom na njegov zakonski i stvarni položaj u društvu, „Filologija“, knj. 48,  Zagreb, 2007., str. 115.-134. (ISSN 0449 – 363X, UDK 811. 163.42' 26).
23.    Govori Mihovila Pavlinovića, „Riječ“, god. 14., sv. 2, Rijeka, 2008., str.203.-211. (ISSN1330-917X, DC:821.163.42-5 )      
24.    Skrb za narodnu prosvjetu fra Marijana Šunjića, “Motrišta”, Mostar, br. 41, proljeće 2008., str. 104.-112.  (Suautor Marija Vasilj), ISBN 1512-5475.  
25.    Spisateljski rad fra Antuna Kneževića, “Motrišta”, Mostar, br. 41, 2008., str. 85.-102. (Suautor Zdenka Leženić), ISBN 1512-5475.  
26.    S. S. Kranjčević, pjesnik skladne cjeline,“Osvit“, Mostar, br. 1-4, 2008., str. 224.-239. (Suautor Marina Kljajo), ISSN 1024 – 6150.     
27.    Posuda boli - more ljubavi (O životu i pjesništvu Ive Lendića), „Hum“, br. IV, Mostar, 2008., str. 7.- 35. (ISSN 1840-233X, UDK 821.163.42.09 Lendić).    
28.    O jeziku i stilu spisateljskog djela fra Antuna Kneževića (suautor Zdenka Leženić), „Croatica Christiana Periodica“, god. 33, br. 64,  Zagreb, 2009., str. 93.-105.
29.    Putopisna proza Mihovila Pavlinovića,  „Zadarski filološki dani II“., zbornik radova, Zadar, 2009. godine, str. 233.-248.; UDK 811.163.42'374(063) /821.163.42.09(063), ISNB 978-953-7237-530. 
30.    Žetva zrela stihovlja – poezija Marine Kljajo-Radić, „Hum“, br. 6, Mostar, 2010., str. 70.-81.
31.    Buconjićeva suradnja s mostarskim novinama „Osvit“ (suautor Ilija Musa), „Zbornik 6. neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret N. Buconjić, hrvatski književnik, etnograf, folklorist i historiograf“, br. 6, Opuzen-Zagreb, 2011., str. 93.-104.
32.    Pjesništvo Stojana Vučićevića, „Zadarski filološki dani III.“, zbornik radova, Zadar, 2011., str. 15.-33., UDK:821.163.42-1 Vučićević, S.:801.6; ISSN 1846-4995.
33.    Hrvatske političke novine u Mostaru na smjeni XIX. i XX. stoljeća, Međunarodni znanstveni


Pregledni radovi:

1.    Mogući metodički pristup u interpretaciji kratke pripovjedne proze, “Škola“, br. 1-2, Mostar, 1995., str. 45.-56.
2.    Odnos turskog i austrougarskog doba na području Hercegovine, Zbornik Ljubuški         kraj, ljudi i vrijeme, Mostar-Zagreb, 1996., str. 233.-245.
3.    Položaj Kroatistike na Sveučilištu u Mostaru i hrvatskog jezika u BiH, Zagrebačka slavistička škola, Zbornik radova 2001., Zagreb, 2002., str. 137.-143.
4.    Etika ratnih i satira poratnih novela Mirka Božića ( Znamenje, Tko je koga vodio, Kipić,   Sastanak), „Mostariensia“, Mostar, br. 21,  2005. str. 87-95. (ISSN1234-5679). 
5.    Udžbenici za hrvatski jezik i književnost u Bosni i Hercegovini, „Metodika“, Zagreb, god. 9, br. 16, 1/2008., str. 74.- 87. (suautor Marija Musa), ISBN 1332-7879,  UDK 37.02 371.3.       
6.    Sjaju li zvijezde, „Hum“, br. 5, 2009., Mostar, str. 145.-152. ISSN 1840-233X, UDK 821. 163. 42(497.6).09       
7.    Vrutak što pjesmom zori, „Hum“, br. 5, 2009., Mostar, str. 233.-238.,  ISSN 1840-233X, UDK 821. 163. 42(497.6) -1.09.
8.      J. Palade i F. Lovrić, Poziv iz zemlje,  Zagreb, 2010., str. 5.-14.    


 Stručni radovi:

1.    Jezik je svetinja naroda, „Škola“, br. 1-2, Mostar, 1995., str. 5.-10. (u suautorstvu s Krešimirom Čilićem).
2.    Vladimir Pavlović, „Osvit“, br1-2-3-4, Mostar, 1996., str. 5.-7.
3.    Zavičaj kao ljubav i sudbina (o poeziji Vlade Puljića), „Motrišta“, br. 4, Mostar, 1997., 113.-114.
4.    Život i djelo Ilije Jakovljevića (u povodu 100. obljetnice rođenja i 50. obljetnice smrti), „Motrišta“, br. 9, Mostar, 1998., str. 62.-66.
5.    Pogovor u knjizi Zdravka Kordića, Mirisi olovne kiše, Mostar, 1994., str. 87.-88.
6.    Pogovor u knjizi Slave A, Bage, Golub mira, Mostar, 1995., str. 5.-7.
7.    Pogovor u knjizi Gojka Sušca, Izabrane pjesme, Zagreb, 1995., str. 131.-136.
8.    Težnja za jezičnom čistoćom, Mile Mamić, Jezični savjeti, „Osvit“, br. 1,2,3,4, Mostar, 1996., str. 150.-152.
9.    Predgovor knjizi Ivana Ićana Ramljaka Kruh sv. Ante i druge izabrane priče (pripovijesti za djecu), ZIRAL, Mostar, 1997., str. 5.-8.
10.    Predgovor knjizi Vlade Puljića, Vodokradica, MH, Mostar, 1997., str. 5.-8. 
11.    Gojko Sušac, Jutarnja novost, „Osvit“, br. 1-4, Mostar, 1997., str. 136.-138.
12.    Težnja za puninom, Veselko Koroman, Na dan svega, „Motrišta“, br. 5-6, Mostar, 1998., str. 93.-94.
13.    Cjelokupno tumačenje povijesti, Mladen Ančić, Putanja klatna (Mostar, 1997.), „Motrišta“, br.5-6, Mostar, 1998., str. 101.-102.
14.    Predgovor knjizi Vladimira Pavlovića Izabrane pjesme, Mostar, 1997., str. 5.-27.
15.    Prinos pravilnosti i ljepoti hrvatskoga jezika, Velimir Laznibat, Učimo hrvatski, „Motrišta“, br. 7, Mostar, 1998., str. 126.-127.
16.    Predgovor knjizi poezije Drago kamenje Mije Tokića, DHK HB, Mostar, 2000., str. 5.-9.
17.    Školstvo i školske sestre franjevke u Hercegovini, Simpozij u povodu 100. obljetnice dolaska sestara franjevaka u Mostar, Zbornik, 2002. str. 177.-180.
18.    August Šenoa, Prosjak Luka, Alfa, Zagreb, 2000. (Priredio, predgovor i bilješke napisao)
19.    Stih u psalmima hrvatskog ranonovovjekovlja, Divna Mrdeža Antonina: Davidova lira u versih harvackih, „Hrvatska misao“, časopis za umjetnost i znanost Matice hrvatske Sarajevo, travanj-rujan 2004.,31-32/23, str. 178-180.
20.     Miris i bistrina Pavlovićevih lirskih izvora, Pero Pavlović: Travke mirisavke, Gorušičino zrno, „Hrvatska misao“, časopis za umjetnost i znanost Matice hrvatske Sarajevo, god, IX., siječanj-ožujak, 34/25, 2005., str. 180-183.   
21.    Zapisi o nacionalnom identitetu, Mladen Bevanda: Život (ne)svakidašnji, Pedagoški pogledi, „Hrvatska misao“ , časopis za umjetnost i znanost Matice hrvatske, god. IX., siječanj-ožujak, 34/25, Sarajevo, 2005., str. 183-184.
22.    Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže, Nikola Ivanišin: Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže “Hum”, I, Mostar, 2006., str. 357.-362.
23.    Ljudevit Jonke, Život i djelo, „Hum“, br. 2, Mostar, 2007., str. 393.-401.
24.    Hrvatska književnost u Zadru u 19. st., Zvjezdana Rados: Hrvatska književnost u Zadru u 19. st., „Hum“, br. 2, Mostar, 2007., str. 405.-407.
25.    Hrvatski kao povijesni jezik, Marko Samardžija: Hrvatski kao povijesni jezik, „Hum“, br. 2, Mostar, 2007., str. 408.-410.
26.    Izići na svjetlo (o dramama Helene Peričić), „Hum“, br. 2, Mostar, 2007., str. 416.-418.
27.    Ljiljan rano ubrani – Bernardina Franjka Horvat, „Magistra Iadertina“, god. 2., sv. 2, br.2, Zadar, 2007., str. 175.-194. (suautor s. Elvira Lovrić).
28.    Psihološke posljedice reforme osnovne škole (o knjizi Lidije Pehar), „Motrišta“, br. 38, Mostar, 2008. str. 95.-96.
29.    Hrvatska drama u Bosni i Hercegovini od matije Divkovića do danas, „Hum“, br. 5, 2008., Mostar, str. 345.-349., ISSN 1840-233X
30.    Život i djelo Vlatka Pavletića, „Croatica et Slavica Iadertina”, IV, Zadar, 2008., str. 577.-581.
31.    Radovan Ivšić – pjesnik lude ljubavi i sna (1921.-2009.), „Hum“, br. 5, 2009., Mostar, str. 346.-351., ISSN 1840-233X, UDK 821. 163. 42.09
32.    Mirko Marijanović - vlastelin duha i plemić reda književnoga, „Hum“, br. 6, Mostar,       2009., str. 397.-401.
33.    Ivo Andrić – princ bez dvorca, paževa i princeza (u povodu 50.obljetnice dodjele Nobelove nagrade, „Večernji list“, br.17178, 10. listopada 2011., str. 20.-21.