Dr. sc. MILE MAMIĆ, red. prof. Minimize

Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru
mmamic@unizd.hr ili mile.mamic@zd.t-com.hr

ŽIVOTOPIS

mamic.jpgMile Mamić rođen je 25. srpnja 1944. u Santa Maria di Leuca (Italija). Osnovnu školu završio je u Lišanima Ostrovičkim, a klasičnu gimnaziju kod franjevaca u Sinju.
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je studij hrvatskoga jezika i književnosti te latinskoga jezika i rimske književnosti. Diplomirao je 1973. Magistrirao je 1980.,  a doktorirao 1991.

Od godine 1973. do1994. bio je stalno zaposlen u  Zavodu za (hrvatski) jezik u Zagrebu. U međuvremenu bio je lektor za hrvatski jezik na sveučilištu u Münsteru i Leipzigu, zatim gostujući profesor na sveučilištu u Münsteru i Budimpešti.

Godine 1994. izabran je za izvanrednoga profesora za suvremeni hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Zadru, a godine 1999. za redovitoga profesora. Godine 2005.  izabran je u trajno zvanje redovitoga profesora.   

Autor je i suautor nekoliko vrlo vrijednih knjiga.

      Sudjelovao je na mnogim znanstvenim skupovima u domovini i inozemstvu.

      Kao stručnjak za hrvatsko pravno nazivlje bio je nekoliko godina stručni  član Odbora za zakonodavstvo Zastupničkoga doma  Hrvatskoga sabora. Jedan je od triju urednika časopisa Jezik (Zagreb) i član nekoliko stručnih odbora.
     
      Bio je nekoliko godina predstojnik Odsjeka za hrvatski jezik i književnost, prodekan za nastavu na Filozofskom fakultetu u Zadru i jedan semestar vršitelj dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta u Zadru.
 
      Na redovitom studiju predaje Suvremeni hrvatski jezik, na poslijediplomskom Nazivoslovlje (Terminologiju).

      Predaje  nekoliko godina kao vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
   
     Utemeljitelj je i stručni voditelj Škole hrvatskoga jezika (LIN-CRO) u Zadru, gdje se održavaju razni tečajevi za strance i potomke naših iseljenika. 

      Dobitnik je Državne nagrade za znanstveni rad - za promidžbu hrvatskoga jezika (2006.).

POPIS VAŽNIJIH RADOVA

A. Knjige 
- Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (suautorstvo) Zagreb, JAZU/HAZU i Zavod za hrvatski jezik, I, 3/1986, II , 4/1988 , 6/1991.
- Burgenländischkroatisch - kroatisch - deutsches Wörterbuch (suautorstvo) Zagreb - Eisenstadt, Komisija za kulturne veze s inozemstvom R Hrvatske, Zavod za hrvatski  jezik, Ured Gradišćanske Zemaljske Vlade, Zemaljski arhiv - Zemaljska biblioteka, 1991.
- Temelji hrvatskoga pravnog nazivlja Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 1992, 186 str.; II., prošireno izd. Zagreb, 1999, 199 str.
- Jezični savjeti Zadar, Hrvatsko filološko  društvo u Zadru, 1996, II 229 str.; II., popravljeno izdanje, Zadar, 1997.
- Govorimo hrvatski (suautorstvo) Hrvatski radio Naklada Naprijed, Zagreb, 1997, 510 str.
- Hrvatski jezični savjetnik (suautorstvo) Zagreb, 1999.
- Hrvatsko kršćansko nazivlje, Lepuri-Split, 2004, 136 str.
- Hrvatsko pravno nazivlje LIN-CRO, Zadar, 2004, 184 str. 

B. Znanstveni radovi   
- Grčke riječi sa sufiksom -ma u slavenskim jezicima Croatica, Zagreb, 1983, 75-8l.
- Mađarski elementi u Krležinim djelima Jezik, 41, 1993, 2, 40-46.
- Unterschiede zwischen der kroatischen und der serbischen Standardsprache Bulletin Nr. 10/1995 (24), Botschaft der Republik Kroatien, Bern, 6-17.
- Razlike između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika, Hrvatsko kulturno društvo "Vladimir Fran Mažuranić", Spomen knjiga o 15. obljetnici djelovanja  1980. - 1995., Berlin, 1995, 66-77.
- Upotreba akuzativnih oblika zamjenice ona, Jezik, 43, 1996, 5, 183-188.
- Medicinsko nazivlje u pravu Jezik, 47, br. 1, str. 10-12, Zagreb, 1999. 
- Das Deutsch-Slawisches Wörterbuch der juridisch-politischen Terminologie (Seine Konzeption und Realisierung), Sonderdruck aus: Balten - Slaven – Deutschen: Aspekte und Perspektiven kultureller Kontakte, Festschrift für Friedrich Scholz zum 70. Geburtstag, Münster, 1999, str. 131-138.
- Purizam u rječniku Juridisch-politische Terminologie, Obdobja 18, Ljubljana, 2000, str. 149-157.
- Međusobni odnos riječi familija, obitelj i porodica Jezik , 49, br. 2, str. 56-60, Zagreb, 2002.
- Novije hrvatsko pravno nazivlje (Kontinuitet, diskontinuitet, rekontinuitet) Jezik, 50, br. 3, str. 81-93, Zagreb, 2003.
- Europski jezici, narodi i države između unitarizma i separatizma, Motrišta, Matica hrvatska Mostar, 29,  siječanj, 2004, str. 22-26.