PROF. DR. JOSIP LISAC - 23. ožujka 2015

PROF. DR. JOSIP LISAC

OSOBNE INFORMACIJE

Prezime i ime: Lisac, Josip

Mjesto rođenja: Turni kod Delnica

Datum rođenja: 23. studenoga 1950. g.

e-mail adresa: jlisac@unizd.hr

Matični broj istraživača: 079151

Poveznica na CROSBI profil: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=79151

                                                                                                                               

OBRAZOVANJE

1986. dr. sc.

Ustanova: Filozofski fakultet u Zadru (doktorska diseracija Delnički govor i govor Gornjih Turni u svjetlosti goranskih kajkavskih govora obranjena pred povjerenstvom u kojem su bili akademici Dalibor Brozović i Milan Moguš te prof. dr. Dunja Jutronić-Tihomirović)

1974. profesor hrvatskoga jezika i književnosti i filozofije

Ustanova: Filozofski fakultet u Zadru

 

ZAPOSLENJE

1978. – danas: asistent (1978. – 1987.), docent (1987. – 1989.), izvanredni profesor (1989. – 1997.), redoviti profesor (1997. – 2002.), redoviti profesor u trajnom zvanju (2002. – danas).

Ustanova: Filozofski fakultet u Zadru (1978. – 2003.) / Sveučilište u Zadru (2003. – danas)

 

STIPENDIJE I NAGRADE

2013. Nagrada Judita

2013. Rektorova nagrada za velike zasluge u znanstvenom i nastavnom radu

2009. Nagrada Grada Zadra

2007. Rektorova nagrada zaslužnim djelatnicima za postignuća u znanosti i za dugogodišnji rad

2005. Nagrada Zadarske županije

2000. Nagrada HAZU za trajne zasluge za Republiku Hrvatsku

 

NASTAVNE AKTIVNOSTI

1978. – danas: humanističke znanosti, filologija, kroatistika – Povijest hrvatskoga jezika i Hrvatska dijalektologija (kolegiji: Hrvatski standardni jezik, Dijalektologija, Povijest hrvatskoga književnog jezika, Hrvatska narječja, Povijesna gramatika hrvatskoga jezika, Kultura govorenja i pisanja)

Ustanova: Filozofski fakultet u Zadru / Sveučilište u Zadru

1995. – danas: nositelj kolegija i predavač na poslijediplomskom studiju Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika (ex Lingvistika s osobitim obzirom na dijalektologiju hrvatskoga jezika /sinkronijski i dijakronijski aspekt/)

Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1998. – 2013.: predavač na poslijediplomskom studiju iz jezikoslovlja

Ustanova: Filozofski fakultet / Sveučilište u Zadru

2001. – 2009. (s prekidima): predavač na poslijediplomskim studijima iz lingvistike i kroatologije

Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

2003. – 2006.: humanističke znanosti, filologija, kroatistika – Hrvatska dijalektologija (kolegij: Dijalektologija)

Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

 

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SASTANAKA

1994. – 2013. Domaća rič, član organizacijskoga odbora.

2005. – 2013. Zadarski filološki dani, član organizacijskoga odbora.

2012. Šime Starčević i hrvatska kultura u 19. stoljeću, član organizacijskoga odbora.

2002. Treći hrvatski slavistički kongres, član organzacijskoga odbora.

1981. Simpozij o Mihovilu Kombolu, član organizacijskoga odbora.

                                                                                              

OBVEZE U USTANOVI

2005. – danas: pokretač te glavni i odgovorni urednik časopisa Croatica et Slavica Iadertina Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru

2003. – 2005.; 2011. – danas: član Senata Sveučilišta u Zadru

2003. – 2006.: prvi pročelnik Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru

2002. – 2013.: voditelj poslijediplomskoga studija iz jezikoslovlja na Sveučilištu u Zadru

1980. – 1991.: tajnik Radova Filozofskoga fakulteta u Zadru

 

ČLANSTVA

2011. – danas: član Povjerenstva za podjelu državnih nagrada u znanosti pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (zamjenik predsjednika)

2010. – danas: glavni i odgovorni urednik časopisa Zadarska smotra Ogranka Matice hrvatske u Zadru

2010. – danas: član uredništva Stoljeća hrvatske književnosti

2004. – danas: član suradnik HAZU (Razred za filološke znanosti)

1997. – danas: član uredništva časopisa Čakavska rič                                                    

1997. – danas: član Kajkavskoga spravišča

1994. – danas: član Književnoga kruga u Splitu

1992. – 2002.: član Hrvatskoga slavističkog komiteta

1991. – 1993.:  član uredništva Radova Filozofskoga fakulteta u Zadru

1990. – danas: član Matice hrvatske (2010. – danas: član Predsjedništva Ogranka Matice hrvatske u Zadru; 2010. – 2014.: član Glavnoga odbora Matice hrvatske)

 

NAJVAŽNIJE ZNANSTVENE SURADNJE     

  •  suradnja s brojnim uglednim dijalektolozima u južnoslavenskim zemljama (D. Brozović, B. Finka, A. Šojat, P. Ivić, T. Logar)
  • suradnja s dijalektolozima iz drugih slavenskih zemalja (Z. Topolińska, P. Gricenko)
  • suradnja s hrvatskim akademicima Antom Stamaćem, Stjepanom Damjanovićem, Josipom Bratulićem, Tonkom Maroevićem i drugima u Stoljećima hrvatske književnosti
  •  suradnja s Radoslavom Katičićem u projektu Povijest hrvatskoga jezika (2. i 3. svezak)
  • suradnja s ravnateljem Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata – Tomislavom Žigmanovim
  • dugotrajna suradnja s Petrom Šimunovićem, najuglednijim hrvatskim onomastičarom
  • suradnik na izradi Općeslavenskoga lingvističkog atlasa i Općekarpatskoga dijalektološkog atlasa (Hrvatsko povjerenstvo pri Komisiji OLA; predsjednik Povjerenstva od 2001. do 2002.)
  • suradnja s uglednim stranim časopisima (Danska, Slovenija, Poljska) – recenziranje priloga
  • suradnja sa Sveučilištem u Ljubljani (pozvana predavanja)