AKADEMSKA GODINA 2016/2017

DIPLOMSKI STUDIJ - ZNANSTVENI SMJER

1. GODINA

ŠIFRA IME I PREZIME NASTAVNIKA 1. SEMESTAR SATI ECTS
    Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu 4 obvezna (temeljna) predmete s matičnog studija. P+S+V  
ENN424
izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić
30+15+0
4
ENN403
doc. dr. sc. Ivo Fabijanić
15+15+0
4
ENN428
doc. dr. sc. Ivo Fabijanić
15+15+0
4
ENN408
doc. dr. sc. Rajko Petković
30+15+0
4
ENN406
doc. dr. sc. Marko Lukić
15+15+0
4
ENN507
izv. prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić
30+15+0
4
ENN430
doc. Tomislav Kuzmanović, MFA
15+30+0
4
ENN 508
doc. dr. sc. Sanja Škifić
15+15+0
4
ENN 509
doc. dr. sc. Ivo Fabijanić
30+0+0
4
     2. SEMESTAR  P+S+V ECTS
ENN401
doc. dr. sc. Marko Lukić
15+15+0
4
ENN408
doc. dr. sc. Rajko Petković
30+15+0
4
ENN404
doc. dr. sc. Ivo Fabijanić
15+15+0
4
ENN435
izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić
30+15+0
4
ENN432
doc. dr. sc. Sanja Škifić
15+15+0
4
ENN433
doc. Tomislav Kuzmanović, MFA
30+15+0
4

2. GODINA

ŠIFRA   3. SEMESTAR SATI ECTS
    Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu 4 obvezna (temeljna) predmete s matičnog studija. P+S+V  
ENN 424
izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić
30+15+0
4
ENN 403
doc. dr. sc. Ivo Fabijanić
15+15+0
4
ENN 428
doc. dr. sc. Ivo Fabijanić
15+15+0
4
ENN 408
doc. dr. sc. Rajko Petković
30+15+0
4
ENN 406
doc. dr. sc. Marko Lukić
Paradigme nasilja u suvremenom američkom romanu 
15+15+0
4
ENN 507
izv. prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić
30+15+0
4
ENN 430
doc. Tomislav Kuzmanović, MFA
15+30+0
4
ENN 508
doc. dr. sc. Sanja Škifić
15+15+0
4
ENN 509
doc. dr. sc. Ivo Fabijanić
30+0+0
4
 ŠIFRA   4. SEMESTAR SATI ECTS
      P+S+V  
 ENN 510
Mentor/ica po izboru
Diplomski rad
0+0+450
15
   
 

 

 


 

DIPLOMSKI STUDIJ - NASTAVNIČKI SMJER

1. godina
ŠIFRA IME I PREZIME NASTAVNIKA  1. SEMESTAR SATI ECTS
      P+S+V  
ENN418
doc. dr. sc. Anna Martinović /Dino Dumančić, prof.
30+30+0
3
ENN434
doc. dr. sc. Anna Martinović /Dino Dumančić, prof.
30+30+0
3
ENN405
Cathy-Theresa  Kolega, prof., lektor/ Katarina Ćurković Denona, prof., lektor
0+0+60
3
    Bilješka: Studenti/ce nastavničkog/ih usmjerenja upisuju, slušaju i polažu predmete zajedničkih programskih osnova za stjecanje nastavničkih kompetencija prema "Redu predavanja zajedničkih programskih osnova u I. (prvom) semestru jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija za stjecanje  nastavničkih kompetencija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.", u izvedbi Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru (Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2).    

 
IZBORNI PREDMETI 

Studentima/icama su dostupni svi izborni predmeti na diplomskom studiju iz I.semestra za upis.  Studenti/ce nisu obvezni/e upisati, slušati i polagati izborne predmete s matičnog studija već time ostvaraju dodatne ECTS bodove. Studenti/ce Engleskoga jezika i književnosti; smjer: nastavnički i Pedagogije upisuju 8 ECTS bodova iz izbornih kolegija s matičnog studijaŠIFRA   2. SEMESTAR SATI ECTS
      P+S+V  
ENN503
doc. dr. sc. Anna Martinović /Dino Dumančić, prof.
30+30+0
4
ENN422
Cathy-Theresa  Kolega, prof., lektor/ Katarina Ćurković Denona, prof., lektor
0+0+60
3
    Bilješka: Studenti/ce nastavničkog/ih usmjerenja upisuju, slušaju i polažu predmete zajedničkih programskih osnova za stjecanje nastavničkih kompetencija prema "Redu predavanja zajedničkih programskih osnova u II. (drugom) semestru jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija za stjecanje  nastavničkih kompetencija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2014./2015.", u izvedbi Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru (Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2).    

 
IZBORNI PREDMETI


    Studentima/icama su dostupni svi izborni predmeti na diplomskom studiju iz II.semestra za upis. Studenti/ce nisu obvezni/e upisati, slušati i polagati izborne predmete s matičnog studija već time ostvaraju dodatne ECTS  bodove. Studenti/ce Engleskoga jezika i književnosti; smjer: nastavnički i Pedagogije upisuju 8 ECTS bodova iz izbornih kolegija s matičnog studija.    

2. godina

ŠIFRA   3. SEMESTAR SATI ECTS
      P+S+V  
ENN505
doc. dr. sc. Anna Martinović 
0+30+15
4
    Bilješka: Studenti/ce nastavničkog/ih usmjerenja upisuju, slušaju i polažu predmete zajedničkih programskih osnova za stjecanje nastavničkih kompetencija prema "Redu predavanja zajedničkih programskih osnova u III. (trećem) semestru jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija za stjecanje  nastavničkih kompetencija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.", u izvedbi Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru (Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2).    

 
IZBORNI PREDMETI


    Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija čiji zbroj iznosi  najmanje 8 ECTS boda/ova.Studentima/icama su dostupni svi izborni predmeti na diplomskom studiju iz III.semestra za upis.     

ŠIFRA

 
4. SEMESTAR

SATI P+S+V

ECTS
ENN505
doc. dr. sc. Anna Martinović 
0+0+30
3
 ENN511
Mentor/ica po izboru
Diplomski rad
0+0+450
15
   
 

English version