Sveučilište u Zadru
Odjel za ekonomiju - Splitska 1, 23000 Zadar
Funkcija
Osnovni podaci
Telefon
e-mail
Ured
Pročelnica Odjela za ekonomiju
doc. dr. sc. Anita Peša
400-402
apesa@unizd.hr
E7
Zamjenik pročelnice Odjela za ekonomiju
doc. dr. sc. Berislav Bolfek
400-402
bbolfek@unizd.hr
E7
Šef katedre za opću ekonomiju
doc. dr. sc. Mladen Rajko
400-410
mrajko@unizd.hr
E1
Šefica katedre za organizaciju, menadžment i poduzetništvo
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović
400-410
akrajnov@unizd.hr
E1
ECTS koordinatorica
Dijana Čičin-Šain, mag. oec.
400-404
dcsain@unizd.hr
E9
ERASMUS koordinatorica
Josipa Perkov, mag. math.
400-404
jperkov@unizd.hr
E9
Tajnica Odjela za ekonomiju
Ana Čičak, mag. prim. educ.
400-401
acicak@unizd.hr
E9
Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu Odjela za ekonomiju
dr. sc. Ante Panjkota
400-406
apanjkot@unizd.hr
E3