hr-HRen-US
  Home
  |  Login

Obavijesti

Objavljen znanstveni rad

Objavljen znanstveni rad

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada objavila je u suautorstvu s dr. sc. Blankom Čop (Katedra za sociologiju Pravnog fakulteta u Splitu) i Jasnom Račić, mag. soc. (suradnica na projektu) izvorni znanstveni rad pod naslovom "Konceptualizacija nevidljivog kućanskog rada u sociološkim istraživanjima: kognitivni, mentalni ili emocionalni rad". Rad je objavljen u časopisu Sociologija, izdavača  Sociološkog naučnog društva Srbije i Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, a rezultat je istraživanja provedenog u sklopu projekta "Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene", (Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020, Europski socijalni fond; nositeljice projekta udruga B.a.B.e. - budi aktivna, budi emancipiran).
Cjeloviti broj časopisa u kojemu je objavljen rad je dostupan na poveznici.

Read more
Objavljen znanstveni rad
Sudjelovanje na konferenciji

Sudjelovanje na konferenciji

Doc. dr. sc. Dražen Cepić je na Cipru sudjelovao na konferenciji “Small-scale fisheries Regional Symposium for Europe: Bright Spots ~ Hope Spots”, u organizaciji Too Big Too Ignore Global. Na konferenciji je, u koautorstvu s Brankom Ančićem (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) i Danijelom Kanskim, održao dva izlaganja: “Generational renewal and job satisfaction of SSF in Croatia” i “Small scale, big responsibility: Cooperatives in Croatian SSF”; te je također član programskog odbora konferencije koja se održala od 1. do 3. srpnja 2024.

Read more
Sudjelovanje na konferenciji
Objavljeno poglavlje u knjizi

Objavljeno poglavlje u knjizi

Prof. dr. sc. Saša Božić objavio je poglavlje "SPAZIO SOCIALE PER L’IPER-CITTÀ ADRIATICA? Verso una mappatura urbana plurilocale" u knjizi  "L’ADRIATICO COME SMART SEA. Narrazioni e interpretazioni per un mare condiviso", talijanskog izdavača u društvenim znanostima LetteraVentidue. Rad se bavi konceptom hiper grada, definira društvenu osnovu za mapiranje razvoja takvog grada te utvrđuje ulogu transnacionalnih socijalnih prostora u stvaranju povezanog plurilokalnog visoko tehnologiziranog urbanog prostora.

Read more
Objavljeno poglavlje u knjizi
Održana tematska multidisciplinarna rasprava

Održana tematska multidisciplinarna rasprava

Na Odjelu za sociologiju je 20. i 21. lipnja 2024. održana dvodnevna tematska multidisciplinarna rasprava pod nazivom „Obitelj kao radno mjesto: istraživanja i javne politike“ u okviru Tematske sustavne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u području 'Usklađivanje privatnog i poslovnog života', a koju koordinira udruga B.a.B.e. Tema rasprave su bila istraživanja i podaci iz područja usklađivanja obiteljskih i profesionalnih obaveza žena i muškaraca. Kroz nekoliko sesija, u raspravi su sudjelovale Valerija Barada, Željka Zdravković i Marija Šarić (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru), Blanka Čop (Katedra za sociologiju Pravnog fakulteta u Splitu), Ksenija Klasnić (Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu), Anita Dremel (Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku) i Mirjana Adamović (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).
Više o raspravi

Read more
Održana tematska multidisciplinarna rasprava
Održano predavanje i radionica

Održano predavanje i radionica

Prof. dr. sc. Saša Božić je 14.6., u suradnji s dr. sc. Simonom Kuti iz Instituta za migracije, održao predavanje i radionicu Methodological Nationalism in Contemporary Social Research na međunarodnoj doktorskoj ljetnoj školi Nations and Nationalism in the Contemporary World (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru i The Association for the Studies of Ethnicity and Nationalism, London School of Economics) koja se održavala na Odjelu za sociologiju 10.-15.6.

Read more
Održano predavanje i radionica
Istraživač posjetitelj M. Khalili is Kyota na Odjelu za sociologiju.

Istraživač posjetitelj M. Khalili is Kyota na Odjelu za sociologiju.

Doc. dr. sc. Mostafa Khalili  (Hakubi Center for Advanced Research /Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto University) boravit će na Odjelu za sociologiju tijekom lipnja kao istraživač posjetitelj. Doc. dr. sc. Mostafa Khalili bavi se nacionalizmom i etničkim odnosima na Bliskom istoku te će posvetiti svoj boravak usporedbi etničkih odnosa u različitim regijama kao i sudjelovati na doktorskoj ljetnoj školi Nations and Nationalism in the Contemporary World koja se održava na Odjelu za sociologiju od 10. do 16. 

Read more
Istraživač posjetitelj M. Khalili is Kyota na Odjelu za sociologiju.
Suradnja Odjela za sociologiju na projektu

Suradnja Odjela za sociologiju na projektu

Uz potporu programa Kreativne Europe Europske unije realizirana je suradnja Odjela za sociologiju na projektu „Testing Ground: Reparative Practices for New Cultural Ecosystem“. Projekt je razvila udruga Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva u suradnji s partnerima iz Poljske i Slovenije (umjetničke udruge Zakole, Maska i CONA), pri čemu je Sveučilište u Zadru pridruženi partner. 
 

Read more
Suradnja Odjela za sociologiju na projektu
ASEN međunarodna doktorska ljetna škola

ASEN međunarodna doktorska ljetna škola

Na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru održava se međunarodna doktorska ljetna škola Nations and Nationalism in the Contemporary World od 10. do 16. lipnja koju suorganiziraju Odjel za sociologiju i The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, London School of Economics and Political Sciences.  Predavači i predavačice uključuju ugledne međunarodne znanstvenike u području istraživanja etničkih odnosa, nacije i nacionalizma poput Johna Hutchinsona (Lodonon School of Economics), Siniše Maleševića (University College Dublin) i Jonathana Hearna (University of Edinburgh),  a doktorandi i doktorandice dolaze iz brojnih američkih i europskih sveučilišta, uključujući Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Zagrebu. 

Read more
ASEN međunarodna doktorska ljetna škola
Objavljeno poglavlje u knjizi

Objavljeno poglavlje u knjizi

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo i izv. prof. dr. sc. Željka Tonković objavili su poglavlje pod naslovom „The Sound of Distinction: Social class and political orientations as predictors of music taste in Croatia u knjizi The Routledge Handbook of Popular Music and Politics of the Balkans (London, Routledge)

Poglavlje se temelji na rezultatima istraživanja provedenog u sklopu projekta „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti“ (Hrvatska zaklada za znanost; UIP-2014-09-3134).

Read more
Objavljeno poglavlje u knjizi
1345678910Last