ZAVRŠNI RAD

ZAVRŠNI RAD - 12. siječnja 2016.

 

PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA 

 

Student je dužan odabrati mentora i predložiti temu završnog rada na 3. godini studija najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru.


Student ispunjava obrazac Zahtjev za odobrenje teme završnog rada koji mentor potpisuje. Potpisani zahtjev za odobrenje teme student dostavlja u Tajništvo. Stručno vijeće Odjela odobrava teme na sjednici.

 

 

Upute i obrasci za završni / diplomski rad (za digitalni repozitorij)


Upute za mentore

 

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 

Prije prijave obrane završnog rada student je obvezan provjeriti svoj indeks (jesu li upisane sve ocjene i jesu li svi potpisi u indeksu: u rubrici "Nastavnik potvrđuje uredno izvršenje obveza" i pokraj svake ocjene) te odgovaraju li ocjene u indeksu onima u Studomatu. Nakon toga indeks i kopiju indeksa treba donijeti u Tajništvo Odjela na zadnju provjeru. Nakon provjere od strane Tajništva student će moći prijaviti obranu završnog rada tj. ispuniti klasičnu prijavnicu.

 

OBAVIJESTI

Popis tema- izv. prof.dr.sc. Tatjana Šimurina - 17. rujna 2019.

Tema završnih radova:

1. Mehanizam djelovanja i klinički značaj lokalnih anestetika

2. Anestezija u jednodnevnoj kirurgiji

3. Prepoznavanje znakova životne ugroženosti djeteta

4. Anesteziološki pristup politraumatiziranom bolesniku

Mogu biti teme diplomskih radova:

5. Sindrom izgaranja na poslu kod zdravstvenih djelatnika Opće bolnice Zadar