Odjel za psihologiju
Information

Popis magisterija

 

Ime i prezime

Naslov

Godina

Izabela Sorić

 Kauzalne atribucije i strategije suočavanja u školskoj situaciji ispitivanja znanja

1995.

Ljiljana Gregov

Nametnuti ritam rada kao stresor

1995.

Ana Proroković

Dinamika odnosa cirkadijurnih promjena nekih psihofizičkih varijabli

1996.

Vera Ćubela

Socijalna percepcija osoba sa simptomima postraumatskog stresnog poremećaja

1997.

Nataša Šimić

Efekti stresa na imunološki sustav

1999.

Zvjezdan Penezić

Zadovoljstvo životom: relacije sa životnom dobi i nekim osobnim značajkama

1999.

Ana Slavić

Usporedba parametara srčane aktivnosti u jutarnjoj i noćnoj radnoj smjeni

2006.

Marina Nekić

Socijalna i emocionalna usamljenost u adolescenciji: uloga osobina ličnosti, privrženosti, socijalnih zaliha i socijalnih strategija

2006.

Ivana Macuka

Uloga determinanti roditeljskog ponašanja u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema u djece

2007.

Lozena Ivanov

Značenje opće, akademske i socijalne samoefikasnosti te socijalne podrške u prilagodbi studiju

2008.

Luka Marinović

Učenje u situacijama s pozitivnim i negativnim potkrjepljenjem: provjera Grayeve teorije ličnosti

2009.

Matilda Nikolić

Pokušaj lociranja regulatora ritma kod repetitivnog rada u uvjetima nametnutog i slobodnog ritma rada

2009.