Odjel za psihologiju
Information

Popis diplomiranih studenata od 1983. do 1989.

 

Ime i prezime

Naslov

Godina

Slavoljubka Zarić

Vizuo-motorna percepcija retardirane i normalne djece

1982.

Mamče Ilić

Hijerarhijska struktura pozitivnih i negativnih motiva učenja srednjoškolaca koji su više i koji su manje zadovoljni stručnim usmjerenjem u kojem se nalaze

1983.

Nives Antica

Zrelost za školu u odnosu na redoslijed rođenja

1983.

Bosiljka Tokić Polak

Stav prema ulozi spola u odnosu na socijalni i sociometrijski status učenika

1983.

Elna Marfat

Uspoređivanje nekih psiholoških i socio-ekonomskih varijabli s brojem bolničkih liječenja zbog alkoholizma

1983.

Maja Deković

Položaj u grupi u odnosu na tip moralnog suđenja kod djece predškolske dobi

1984.

Mladen Mavar

Komparacija rezultata mlađih alkoholičara u kliničkom tretmanu i nealkoholičara u Lurijinom testu pamćenja

1984.

Sanda Zekić

Problemi zaposlenih i nezaposlenih adolescenata različitog spola a jednakog socijalnog porijekla i kronološke dobi

1984.

Tončica Ursić

Psihološki apsketi prevalencije registriranih događaja u „crnim kronikama“ dnevne štampe

1984.

Vesna Trutanić

Jedinci u obitelji i njihov položaj u razrednom kolektivu

1984.

Dragica Sučić

Razlike u retenciji sadržaja iz istog predmeta na kraju sata nove građe i nakon nejednakog broja interpoliranih sati nastave iz različitih predmeta

1984.

Dijana Katić

Razlike između normalne i inteligentno nedovoljno razvijene djece u nekim kognitivnim i motornim aspektima ponašanja

1984.

Ljiljana Nakić

Usporedba radnih vrijednosti, nekih radnih i osobnih varijabli radnika sa zadovoljstvom na poslu

1985.

Faim Tunović

Socijalne, demografske i psihološke karakteristike maloljetnih delinkvenata recidivista i nerecidivista

1985.

Ljiljana Kunac

Odnos varijabli socijalne okoline, stavova prema radu i crta ličnosti radnika sa zadovoljstvom na radu

1985.

Ilija Matanović

Usporedba radne uspješnosti u različitim smjenama rada

1985.

Arman Božin

Usporedba nekih radnih i psiholoških varijabli radnika u uvjetima rada sa slobodnim i nametnutim radnim ritmom

1985.

Ksenija Mimica

Procjenjivanje školskih pismenih zadaća nejednake kvalitete rukopisa

1985.

Silva Brešan

Odnos faktora fizikalne radne okoline, stavova prema nekim aspektima rada i zadovoljstva radnika s poslom

1985.

Ivan Balažić

Odnos između „realne“ i percipirane strukture pitanja rješavanih na sjednicama organa samoupravljanja u nekim radnim organizacijama u Đakovu

1985.

Vera Tolić

Hijerarhija radnih vrijednosti i apsentizam

1985.

Tanja Rončević

Utjecaj emocionalnog stanja na percepciju socijalnih situacija

1985.

Grozdana Balić

Utjecaj modela ponašanja odraslih na prosocijalno ponašanje kod djece mlađeg školskog uzrasta

1985.

Nives Živković

Socijalno-demografski aspekti zadovoljstva porodičnim životom

1986.

Gorana Bilušić

Analiza radnih vrijednosti u udžbenicima proizvodnog i neproizvodnog smjera

1986.

Melita Škara

Hijerarhijske facete znanja nejednake složenosti đaka „strogih“ i „blagih“ nastavnika ocjenjivača

1986.

Vanja Cvjetan

Neke lične i sociodemografske osobine adolescentica koje čitaju „ljubiće“

1986.

Jelena Rašuo

Sadržaj razvojne psihologije u člancima o odgoju djeteta u ilustrovanom časopisu za žene „Svijet“ i časopisu za školska i pedagoška pitanja „Školski svijet“

1986.

Mirjana Begonja

Neke karakteristike ličnosti nastavnika kao mogući faktor njihove osobne jednadžbe u procjeni đačkog znanja

1986.

Biljana Bolić

Reprodukcija testova perceptivno motoričke zrelosti djece sa strabizmom dobi 4-7 godina

1986.

Janja Granić

Socijalno-psihološke karakteristike adolescenata toksikomana i adolescenata netoksikomana

1986.

Nera Nimac Kalcina

Sociometrijska struktura i vrijednosti ego-ideala djece koja žive u domu i djece koja žive u porodici

1986.

Estela Petković

Odnos faktora radne okoline i zadovoljstva s poslom radnika u različitim industrijskim granama i tehnološkim razinama

1986.

Boris Milavić

Relacije nekih aspekata koncepta o sebi, intelektualnih sposobnosti i školskog uspjeha adolescenata

1986.

Gordana Kos

Usporedba nekih procesnih modela zadovoljstva poslom

1986.

Goran Opačić

Interpersonalna orijentacija: Konstrukcija skale i validacija konstrukta

1986.

Edi Žitnik

Neki aspekti self-koncepta i percepcije interpersonalnih odnosa kod adolescenata u porodicama bez oca

1986.

Katarina Čolak

Promjene nekih psiholoških varijabli za vrijeme izvođenja kontroliranih pokreta

1986.

Mira Dukić

Osobine ličnosti i stavovi u funkciji trajanja grupne edukacije

1987.

Ines Erceg

Određivanje značenja Rorscachovih mrlja kod shizofrenih i normalnih

1987.

Goranka Košutić

Narcisoidnost i sociometrijski status učenika

1987.

Zoran Matulović

Utjecaj katapultiranja na neke psihofiziološke varijable

1987.

Darko Miljković

Efekti rješavanja kognitivnih zadataka na električnu aktivnost mozga

1987.

Trpimir Jurić

Pokušaj određivanja etiologije abdominalnih kolika kod školske djece

1987.

Ivan Čeko

Analiza malih oglasa „Starta“ i „Arene“ u kojima se traži partnerstvo osobama suprotnog spola

1987.

Doris Matešić

Praznovjerje u odnosu na neke osobine ličnosti i socijalnu okolinu ispitanika

1988.

Danica Domazet

Komparacija postignuća u Bender-Gestalt testu djece enuretičara i kontrolne grupe ispitanika

1988.

Bogdana Marinković-Poljak

Objektivnost različitih načina procjenjivanja školskih pisanih zadaća

1988.

Sanja Perica

Konstrukcija i validacija testa za mjerenje varijeteta znanja

1988.

Izabela Cvek

Usporedba dvaju modela kauzalne atribucije školskog (ne)uspjeha

1988.

Marica Ravlić

Ispitivanje egalitarizma spolnih uloga kod adolescenata

1988.

Anela Medak

Promjene nekih EKG i tapping parametara u funkciji promjena informacijskog opterećenja

1988.

Violeta Banić

Vizualna retencija učenika sa smetnjama čitanja i bez smetnji čitanja

1988.

Jasminka Šprljan Sužnjević

Sudjelovanje u različitim organiziranim društvenim aktivnostima i neke osobine ličnosti adolescenata

1988.

Jadranka Perić

Značenje rada za stare

1988.

Mario Bebić

Ispitivanje odnosa zadovoljstva sveučilišnim predavanjem i studentske percepcije nekih osobina nastavnika

1988.

Vesna Ležaja

Socio-demografske karakteristike suicidenata u Lici

1989.

Vesna Reić

Model za određivanje veličine mentalnog napora

1989.

Nadežda Litrić

Izvori samopoštovanja u petogodišnje djece

1989.

Nevena Ćupić

Opisne ocjene učenika i njihovi rezultati u testovima inteligencije i znanja

1989.

Patricija Padelin

Komparacija nekih psiholoških aspekata starijih osoba različitih vrsta smještaja

1989.

Marina Novaković

Komparacija rezultata u Harrower-Ericksonovom testu primjene Rorschachovih tablica na neuroticima i „normalnim“ ispitanicima

1989.

Sonja Palinić

Socijalna okupljenost porodice urbane sredine i neki vidovi socijalno neprihvatljivog ponašanja adolescenata

1989.

Snežana Trivić

Usporedba skupine alkoholičara i nealkoholičara s obzirom na umor u smjenama

1989.

Snježana Komazec

Neke osobine ličnosti i školski uspjeh predadolescenata u odnosu na redoslijed njihova rođenja

1989.

Maja Čepulo

Varijeteti učeničkih znanja i njihove verbalne spacijalne sposobnosti 

1989.