Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Tado Oršolić

Kratki životopis

Rođen 17. 09. 1971. u Tolisi, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio u Tolisi a srednju u Orašju. Dragovoljac Domovinskog rata –  Bosanska Posavina (oraško bojište) u razdoblju od travnja 1992. do 1. listopada 1993. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao u prosincu 1996. godine. Od srpnja 1997. uposlen kao znanstveni novak u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru. U siječnju 2002. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranio magistarski rad naslova: “Ustroj kopnene vojske u Dalmaciji 1867.-1890“. U studenom 2005. doktorirao na Sveučilištu u Zadru s naslovom disertacije “Teritorijalne snage u Dalmaciji od 1814. do 1868. godine”. U ožujku 2002. izabran u istraživačko zvanje asistenta, a od siječnja 2006. u suradničko zvanje višeg asistenta. U studenom 2006. izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Početkom srpnja 2008. zaposlen na neodređeno vrijeme u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Od 2007. do 2011. na Odjelu za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kao vanjski suradnik predavao više kolegija (Europska i svjetska povijest ranog novog vijeka; Europske regije i povijest BiH u XIX. Stoljeću; Europska i svjetska povijest nakon 1945.; i Svjetska povijest novog vijeka (XIX.-XX. st.). U siječnju 2009. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Od 2010. predaje na poslijediplomskom doktorskom studiju Jadran - poveznica među kontinentima na Sveučilištu u Zadru u Zadru. Na Sveučilišta u Zadru u siječnju 2012. izabran u znanstveno nastavno zvanje naslovnog docenta. U lipnju 2012. izabran u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik.

Sudjelovao na znanstveno-istraživačkom projektu “Istraživanja prošlosti južne Hrvatske” (br. 0101901, od 1997. do rujna 2010). Od 1. svibnja 2015. sudjeluje na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, projekt IP-2014-09-3675 “Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918.“, voditelj prof. dr. sc. Alexander Buczynski.

Član uredništva i tehnički urednik Radova zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru.

 

Bibliografija objavljenih knjiga, radova i sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

 

Knjige:

 

1. Vojna Dalmacija u 19. stoljeću; Vojska, teritorijalne snage, žandarmerija (1797.-1914), Sveučilište u Zadru, Zadar 2013.

 

Knjige u suautorstvu:

1. Pola stoljeća Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (1954.-2004.), HAZU Zavod za povijesne znanosti u Zadru, Zagreb – Zadar, 2006.

2. Župa Tolisa 1802.-2002., (naslov rada u monografiji: Župa Tolisa od 1914. do 1945. godine,), Franjevački samostan Tolisa, Zagreb-Tolisa 2002., str. 59-113.

 

Znanstveni radovi:

1.Ustroj i služba austrijske kopnene vojske u Dalmaciji od 1867. do 1873., Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 41., Zagreb-Zadar, 1999., str. 223-245.

2.Vojno sudstvo u Habsburškoj Monarhiji s naglaskom na Dalmaciju (1848.-1867.), Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti, vol. 38 (25), Zadar, prosinac, 2000., str. 143-153.

3.Sudjelovanje dalmatinskih postrojbi u zaposjedanju Bosne i Hercegovine 1878., Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 42, Zagreb-Zadar 2000., str. 287-308.

4.Hrvatsko domobranstvo kao separatum corpus ugarskog domobranstva (1868. –1914.), Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti (26), 2000., Vol. 39(26), Zadar, travanj, 2002., str. 165-190.

5.Teritorijalne snage za francuske uprave u Dalmaciji (1806.-1809.), Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 45., Zagreb-Zadar, 2003., str. 271-289.

6.Vojno-teritorijalna podjela i reorganizacija austrougarske vojske 1867.–1890., Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 46., Zagreb-Zadar, 2004., str. 369-394.

7.Novačenje i vojna obveza u Dalmaciji za vrijeme druge austrijske uprave (1814. – 1890.), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 47., Zagreb-Zadar, 2005., str. 305-324.

8.Hajdučija, razbojstva i krijumčarenja u Dalmaciji od uspostave druge austrijske uprave do sredine 19. stoljeća, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. XLIV, Zagreb-Dubrovnik 2006., str. 241-254.

9.O časničkoj izobrazbi, plaći i časničkom kadru u austrougarskoj vojsci s naglaskom na Dalmaciju, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 48, Zagreb-Zadar 2006., str. 557-568.

10.Franjevci - utemeljitelji prve hrvatske pučke škole u Tolisi i uopće u Bosni i Hercegovini, Bosna Franciscana, br. 25, Sarajevo 2006., str. 122-139.

11.Seoske straže i poljsko redarstvo u kopnenoj Dalmaciji (od 1814. do druge polovine XIX. stoljeća)” u: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, br. 49., Zagreb-Zadar, 2007., str. 467-481.

12.Teritorijalne snage kao redarstvo u dubrovačkom i kotorskom okružju nakon uspostave austrijske uprave, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv.XLVI., Zagreb-Dubrovnik, 2008., str. 295-314.

13.Rava u drugoj polovici XIX. stoljeća, u: “Zbornik” Otok Rava, Zadar, 2008., str. 323-329.

14.Hrvatsko proljeće u Zadru promatrano kroz prizmu (zadarskog) novinstva, u: Zbornik Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata, Zagreb-Zadar, 2009., str. 222-239.

15.Tolisa, Hrvatska revija, br. 4., god. IX./2009., str. 96-102.

16.Boka kotorska u svjetlu austrijske politike tridesetih godina XIX. stoljeća, u: Zbornik radova Hrvatsko-crnogorski dodiri/ crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja, Zagreb, 2009., str. 415-427,

17.Zadarska industrija likera od sredine XIX. stoljeća do početka Prvog svjetskog rata, u: Višnja Maraska: Bogatstvo Zadra i zadarske regije, Zadar 2010., 155-170.

18.Franjevci Bosne Srebrne i razvoj pučkog školstva u XIX. stoljeću do uspostave austro-ugarske uprave 1878., u: Zbornik radova Stoljeća Kraljeve Sutjeske, Kraljeva Sutjeska – Sarajevo 2010., str. 523-539.

19.Ist i Škarda od sredine 19. stoljeća do kraja Prvog svjetskog rata, u: Otoci Ist i Škarda, Zadar 2010., str. 261.-271.

20.Kulturno-prosvjetne prilike u Zadru za francuske uprave (1806.-1810.), u: Zbornik radova Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.), Zagreb 2010., 623-634.

21.Teritorijalne snage (Forza territoriale), njihov preustroj i ustroj 1806.-1809., u: Zbornik radova Dalmacija za francuske uprave (1806.-1813.), Split 2011., 339-350.

22.Neke zapreke koje su utjecale na razvoj gospodarstva Dalmacije za druge austrijske uprave (do sredine XIX. stoljeća), u: Zbornik Stijepa Obada, Zadar-Split-Zagreb, 2010., str. 377-390.

23.Jugozapadno talijansko bojište i maršal Borojević u dalmatinskim novinama Narodni list i Smotra Dalmatinska (1915.-1918.), u: Feldmaršal Svetozar Borojević od bojne (1865.-1920.) Zbornik radova, Zagreb, 2011., str. 91-100.

24.Dalmacija u posljednjem tromjesečju 1918. zabilježena u dalmatinskim novinama, u: 1918. u Hrvatskoj povijesti, Zbornik, Matica Hrvatska, Zagreb, 2012., str. 213-227.

25.Društvene okolnosti u Velom Ratu od druge polovine 19. do početka 20. stoljeća, u: Veli rat, Sveučilište u Zadru, Zadar 2013., 173-186.

26.„Tko se ne osveti taj se ne posveti“ povijesno-antropološka analiza dalmatinske izreke u kontekstu društveno-običajnog kontinuiteta (18. i 19. stoljeće), u: Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest a što nije?, Zbornik radova, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2014., 101-111.

27.Uloga fra Martina Nedića kod uvođenja porezne trećine 1848. i u Posavskoj (Oraškoj) buni 1857./58., Croatica Christiana Periodica, br.75/2015., Zagreb, 2015., 103-119.

 

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima:

 

1.Međunarodni znanstveni skup naziva: Franjevački samostan Tolisa, 200 godina postojanja župa Tolise i Tramošnice, održanom 18. i 19. listopada, 2002. u Orašju Bosna i Hercegovina. Referirani rad na skupu: “Pučko školstvo toliške župe u XIX. stoljeću”.

2.Međunarodni znanstveni skup naziva: “Dalmacija za francuske uprave (1806.-1813.)”, održanom u Splitu od 18. do 19. rujna 2006. godine. Izložen je referat naslova “Teritorijalne snage (forza territoriale), njihov preustroj i ustroj 1806.-1809”.

3.Međunarodni znanstveni kolokvij naziva: “Maršal Svetozar Borojević od Bojne (1856.-1920.): u povodu 150 obljetnice rođenja” održanom u Mečenčanima 13. prosinca 2006. godine. Izložen je referat naslova “Jugozapadno talijansko bojište i maršal Borojević u dalmatinskim novinama Narodnom listu i Smotri Dalmatinskoj (1915.-1918.)”.

4.Znanstveni kolokvij: “O dr. sc. Vjekoslavu Maštroviću”, održanom u Zadru 18. prosinca 2006. u organizaciji Znanstvene knjižnice u Zadru. Referirani rad je naslova: “Uloga dr. sc. Vjekoslava Maštrovića u osnivanju Instituta JAZU u Zadru godine 1954.”

5.Međunarodni znanstveni skup naziva: “Hrvatsko-crnogorski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja”, održanom u Crnoj Gori u Kotoru od 4 do 6. listopada 2007., u organizaciji Hrvatski institut za povijest – Zagreb; Istorijski institut Crne Gore – Podgorica, Crna Gora; Matica Hrvatska, Zagreb; Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor, Crna Gora. Referirani rad na skupu je naslova “Boka Kotorska u svjetlu austrijske politike tridesetih godina XIX. stoljeća”.

6.Znanstveni skup u Zadru naziva: “Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata” održanom u Zadru 21. studenoga 2007., u organizaciji: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru; Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru; Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru. Referirani rad na skupu je naslova: “Odraz i stav hrvatskog novinstva prema događajima vezanih uz Hrvatsko proljeće 1971. u Zadru i zadarskom kraju”.

7.Znanstveni skupa“Otok Rava” održan 20.-23. lipnja 2008. u Zadru, u organizaciji: Sveučilišta u Zadru, Razreda za prirodne znanosti HAZU, Matice hrvatske – Zadar, Hrvatskog geografskog društva – Zadar, naslov izloženog referata: “Rava u drugoj polovici 19. stoljeća”.

8.Međunarodni znanstveni skupa “Stoljeća Kraljeve Sutjeske”, održan 17-18 listopada 2008. u Kraljevoj Sutjesci, u organizaciji: Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska i Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrne – Sarajevo; naslov izloženog referata: “Uloga franjevaca Bosne Srebrne u razvoju školstva u XIX. stoljeću”.

9.Znanstveni skup u Zagrebu naziva: “1918. u Hrvatskoj povijesti” održanog 29-30. listopada 2008 u organizaciji Matice Hrvatske. Naslov referiranog rada na skupu: “Dalmacija u posljednjem tromjesečju 1918. zabilježena u dalmatinskim novinama”.

10.Međunarodni znanstveni skup Zagreb-Zadar, “Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.)” u povodu 200. obljetnice utemeljenja Ilirskih pokrajina Napoleonovim ukazom od 14. listopada 1809. Zagreb, 1. listopada 2009., Zadar, 2. i 3. listopada 2009. Naslov referiranog rada: “Kulturno-prosvjetne prilike u Zadru za francuske uprave (1806.-1810.)”.

11.Međunarodni znanstveni skup “Fra Martin Nedić – život i djelo (1810.-1895.)” u povodu dvjestote obljetnice rođenja Fra Martina Nedića, održanog 29. listopada 2010. u Tolisi u organizaciji Franjevačka Provincija Bosna Srebrna, Franjevački samostan Tolisa, Matica hrvatska Orašje, Hrvatski institut za povijest Zagreb. Naslov referiranog rada “Uloga fra Marina Nedića kod uvođenja porezne trećine 1848. i Posavskoj buni 1857./58.”

12.Znanstveni skup “Otoci Ist i Škarda” održanog 19. i 20. studenoga 2010. u Zadru u organizaciji Sveučilišta u Zadru, Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, Matica hrvatska – Ogranak u Zadru, Hrvatsko geografsko društvo – Zadar. Naslov referiranog rada “Ist i Škarda od sredine 19. st. do kraja Prvog svjetskog rata”.

13.Znanstveni skup naziva Franjo Tuđman i stvaranje suvremene hrvatske države (1990.-1999.). održan 10. prosinca 2012. u organizaciji Sveučilišta u Zadru, Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba te Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Naslova izlaganja Uloga Franje Tuđmana tijekom rata i gubitka većeg dijela Bosanske Posavine (1992.-1995.).

14.Znanstveni skup naziva „Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije“ održan od 14.-16. lipnja 2012. u organizaciji Sveučilišta u Zadru. Naslov izlaganja „Tko se ne osveti taj se ne posveti“ povijesno antropološka analiza jedne dalmatinske izreke u kontekstu društveno-običajnog kontinuiteta (18. i 19. stoljeće).

15.Znanstveni skup „Veli Rat“ održanog 6. i 7. prosinca 2013. u Zadru u organizaciji Sveučilišta u Zadru. Naslov izlaganja „Društvene okolnosti u Velom Ratu od druge polovice 19. st. do početka 20. stoljeća“.

16.Znanstveni skup „Zemunik u prostoru i vremenu“ održanog 25. kolovoza u Zemuniku u organizaciji Sveučilišta u Zadru, Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru i Župe Kraljice Mira - Kraljice Hrvata u Zemuniku. Naslov izlaganja „Vojno povijesno značenje Zemunika tijekom novog vijeka“.

17.Međunarodni znanstveni skup „1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji“ od 14. do 17. listopada 2014. u organizaciji Hrvatski institut za povijest, Matica Hrvatska Zagreb, Institut Balassi Mađarski institut u Zagrebu, Austrijski kulturni forum Zagreb. Naslov izlaganja: „Percepcija dalmatinske javnosti (novinstva) i dalmatinske postrojbe u prvoj godini Prvog svjetskog rata (1914.)“.

18.Znanstveni skup “Otok Vir“ od 16. do 18 travnja 2015. u organizaciji Sveučilište u Zadru i Općina Vir. Naslov izlaganja: Društveno-kulturne i gospodarske prilike u Viru od sredine 19. st. do kraja Prvog svjetskog rata.