Odjel za povijest

Prof. dr. sc. Mithad Kozličić

Bibliografija

Povjesničar pomorstva Jadrana te povijesti kartografije i historijske geografije Jadrana i bližeg zaobalja. Rođen je 14. travnja 1954. u Zenici (BiH). U Splitu završio Mornaričku vojnu akademiju, diplomiravši na nautičkom smjeru 1978., a magistrirao povijest na dubrovačkom poslijediplomskom studiju "Kulturna povijest Jadrana" pri Interuniverzitetskom centru Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine obranom magistarskog rada Historijska geografija istočne obale Jadrana u svjetlu kartografskih istraživanja Ptolemejeve Geografije. Doktorirao povijesne znanosti 1988. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s disertacijom Historijska geografija istočnog Jadrana u svjetlu rezultata istraživanja antičkih geografskih djela.

Plovio na podmornici i površinskim brodovima 1978.-1986. godine. Pomoćnik ravnatelja i kustos u Vojnopomorskom muzeju u Splitu 1986.-1991., a nakon toga ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu 1991.-1992. U akademskoj 1990./1991. kao vanjski suradnik predavao Vojnopomorsku povijest na Mornaričkoj vojnoj akademiji u Splitu.

U razdoblju 1992.-1993. kao vanjski suradnik predavao Povijest pomorstva na Filozofskom fakultetu u Zadru, što je bio temelj za uvođenje toga kolegija u sveučilišnu nastavu studija povijesti. Od 28. veljače 1994. kao izvanredni profesor nastupio na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru - od 2002. Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. U redovitog profesora, I. izbor, izabran 2000., a 2005. u redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana hrvatska povijest. Predaje Povijest pomorstva hrvatskog Jadrana, Povijesni zemljopis i Povijest kartografije. Kasnije, uvođenjen novog programa prema bolonjskim smjernicama, Povijest svjetskog pomorstva, Povijest hrvatskog pomorstva, Historijsku geografiju, Povijest kartografije, Povijesnu demografiju. U razdoblju 1998.-2001. predavao Opću povijest starog vijeka i Povijest područje BiH u starom vijeku na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću (BiH).

Utemeljitelj i voditelj poslijediplomskih magistarskih i doktorskih studija "Povijest hrvatskog pomorstva" na Filozofskom fakultetu u Zadru - Sveučilištu u Zadru. Od 2010. voditelj i poslijediplomskog doktorskog studija "Jadran - poveznica među kontinentima" na Sveučilištu u Zadru. Predavao 1998. na poslijediplomskom magistarskom studiju "Kulturna povijest Jadrana" u Interuniverzitetskom centru - Dubrovnik (nositelj: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Vodio više znanstveno-istraživačkih projekata iz povijesti istočnojadranskog pomorstva.

Znanstveno istražuje povijest pomorstva, povijest kartografije, historijsku geografiju i povijesnu demografiju istočnog Jadrana i bližeg zaobalja. Objavio desetak znanstvenih knjiga te više od stotinjak studija i članaka. Sudjelovao na mnogobrojnim domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Priredio nekoliko muzejskih izložbi.

Nakon višegodišnjih istraživanja po hrvatskim i stranim arhivima, muzejima i knjižnicama objavio monografska djela od kojih se trajnom vrijednošću za znanost posebno ističu: Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku, Split, 1990; Hrvatsko brodovlje, Split, 1993; Atlas. Kartografski spomenici hrvatskog Jadrana, Zagreb, 1995; Panorame Dalmacije Giuseppea Riegera, Split, 2003; Regiones Flumina Unnae et Sanae in Veteribus Tabulis Geographicis. Unsko-sansko područje na starim geografskim kartama, Sarajevo - Bihać, 2003; Istočni Jadran u djelu Beautemps-Beaupréa, Split, 2006.

Član je nekoliko stručnih društava. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja, a 18. prosinca 2012. godine izabran je za člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Bibliografija

Knjige

Kozličić, M., Istočni Jadran u Geografiji Klaudija Ptolemeja, Latina et Graeca, Zag­reb, 1990., 220 stranica.

Kozličić, M., Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku, Književni krug, Split, 1990., 417 st­ra­nica.

Kozličić, M., Hrvatsko brodovlje // Croatian Shipping // Le navi croate, trojezična mo­nografija (hr­vat­ski - engleski - talijanski), Književni krug - AGM, Split - Zagreb, 1993., 272 stranice.

Kozličić, M., Monumenta cartographica maris Adriatici Croatici. Kartografski spo­me­nici hr­vat­skog Jadrana. (Izbor karata, planova i veduta do kraja 17. stoljeća), AGM, Zag­reb, 1995., 391 stranica.

Kozličić, M., Stanovništvo i naselja Unsko-sanskog područja 1879.-1921. godine. (Et­nička st­ruk­tu­ra stanovništva i naseljena mjesta Unsko-sanskog područja u službenim po­pi­si­ma 1879., 1885., 1895., 1910. i 1921. godine), Ministarstvo obrazovanja, nauke, vjere i spor­­ta - Mi­nistarstvo kulture, informiranja i odnosa s dijasporom Unsko-sanskog kantona, I. iz­­danje, Bihać, 1998., 599 stranica.

Kozličić, M., Stanovništvo i naselja Unsko-sanskog područja 1879.-1921. godine. (Et­nička struktu­ra stanovništva i naseljena mjesta Unsko-sanskog područja u službenim po­pi­si­ma 1879., 1885., 1895., 1910. i 1921. godine), Ministarstvo obrazovanja, nauke, vjere i spor­ta - Mi­nistarstvo kulture, informiranja i odnosa s dijasporom Unsko-sanskog kantona, II. iz­­danje, Bihać, 1999., 599 stranica.

Kozličić, M., Panorame Dalmacije Giuseppea Riegera // I Panorami della Dalmazia di Giuseppe Rie­ger // The Panoramas of Dalmatia by Giuseppe Rieger // Panoramen Dal­ma­tiens von Giu­se­ppe Rieger, četverojezična monografija (hrvatski - talijanski - engleski - nje­mač­ki), Hr­vatski hidrografski institut, Split, 2003., 179 stranica.

Kozličić, M., Regiones flumina Unnae et Sanae in veteribus tabulis geographicis. Un­sko-sansko po­dručje na starim geografskim kartama. (Izbor karata, planova i veduta u kon­tekstu historije Un­sko-sanskog područja od kraja 15. do početka 18. stoljeća), Nacionalna i uni­verzi­tet­ska biblioteka Bosne i Hercegovine i Arhiv Unsko-sanskog kantona, Sarajevo - Bi­hać, 2003., 500 stranica.

Kozličić, M., Istočni Jadran u djelu Beautemps-Beaupréa // Eastern Adriatic in the Work of Beautemps-Beaupré, dvojezična monografija (hrvatski - engleski), Hrvatski hidro­graf­ski institut, Split, 2006., 496 stranica.

Kozličić, M., Die geostrategische Lage des bosnisch-herzegowinischen Raumes im Südosten Europas gemäß alten geographischen Karten // Geostrategijski položaj bosan­sko­her­ce­govačkoga prostora na jugoistoku Europe prema starim geografskim kartama, dvo­jezična m­onografija (njemački - hrvatski), BH Initiative, Stuttgart, 2010., 112 stranica.

Kozličić, M. - Bralić, A., Stanovništvo Kraljevine Dalmacije prema službenim iz­ra­ču­nima i popisima 1828.-1857. godine, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2012., 460 stranica.

Kozličić, M. - Uglešić, S., Senjski peljar iz početka 17. stoljeća. Velebitsko podgorje od Senja do Dračevca u hrvatskoj i njemačkoj redakciji Senjskog peljara // The early 17th cen­tury Senj Pilot. The Velebit Podgorje region between Senj and Dračevac, according to Croatian and German editions of the Senj Pilot, dvojezična monografija (hrvatski - engleski), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2015., 288 stranica. 

Priređena knjiga

Kozličić, M. (odabrao, uredio i priredio), Stjepan Vekarić,Naši jedrenjaci, Književni krug, Split, 1997., 391 stranica.

Uredništva knjiga

Vekarić, Stjepan, Naši jedrenjaci, Književni krug, M. Kozličić (ur.), Split, 1997.

Grabovac, Ivo, Ogledi o odgovornosti brodara, Književni krug, M. Kozličić (ur.), Split, 1997.

Belamarić, Igor, Brod i entropija, Književni krug, M. Kozličić (ur.), Split, 1998.  

Studije i članci

Kozličić, M., Ptolomejevo viđenje istočne obale Jadrana,Vjesnik za arheologiju i his­­toriju dalmatinsku, 74, Split, 1980., 103-188.

Kozličić, M., Prikazi brodova na novcu plemena Daorsa. Prilog istraživanju antičkog bro­­darstva is­toč­ne jadranske obale, Glasnik Ze­malj­skog muzeja Bosne i Hercegovine. Ar­he­o­lo­gija, 35-36, Sarajevo, 1981., 163-188.

Kozličić, M., Revolucionarni rad u RM Kraljevine SHS odnosno Jugoslavije do 1931. godine, Mor­narički glasnik, 6, Beograd, 1982., 1150-1060.

Kozličić, M., Ušće rijeke Tedanija (Ptol. II. 16,2), Senjski zbornik, 9, Senj, 1982., 15-32.

Kozličić, M., Nekoliko pitanja u vezi s pomorskom bitkom 384. god. pr. n. e. kod Pha­­rosa, Latina et Grae­ca, 20, Zagreb, 1982., 51-58.

Kozličić, M., O problemu japodske prisutnosti u primorju istočnog Jadrana, u: A. Benac (ur.), Ar­heo­loška pro­ble­ma­ti­ka Zapadne Bosne. Zbornik, 1, Sarajevo, 1983., 109-118.

Kozličić, M., Pomorska bitka kod otoka Taurisa, Dubrovački horizonti, 23, Zagreb, 1983., 38-42.

Kozličić, M., Obalna linija istočnog Jadrana antičkog doba u svjetlu rezultata hidro­ar­heoloških is­tra­živanja, u: T. Knez (ur.), Podvodna arheologija v Sloveniji, 2, Ljub­lja­na, 1984., 49-59.

Kozličić, M., Obala Jadrana od Budve do Neretve u djelima antičkih pisaca, Naš krš, 10 (16-17), Sarajevo, 1984., 119-130.

Kozličić, M., Stoljetno slobodarstvo senjskih pomoraca,Senjski zbornik, 10-11, Senj, 1984., 264-276.

Kozličić, M., Neke primjedbe na astronomska i općegeografska razmatranja u knjizi "Ho­merova sle­pa publika" R. S. Pricea, u: Z. Šešelj (ur.), Troja i kako je steći,Zagreb, 1985., 35-63.

Kozličić, M., Klaudije Ptolemej i istočni Jadran, Latina et Graeca, 25, Zagreb, 1985., 16-23.

Kozličić, M., Obalna linija istočnog Jadrana u antici, Latina et Graeca, 28, Zagreb, 1986., 17-38.

Kozličić, M., Antička obalna linija Istre u svjetlu hidroarheoloških istraživanja, u: B. Čečuk (ur.), Ar­­he­o­loš­ka istraživanja u Istri i Hrvatskom primorju, 2, Pula, 1987., 135-165.

Kozličić, M., Neki rezultati historijsko-geografske analize 24. poglavlja Pseudo-Ski­la­kova "Pe­rip­la", u: Z. Šešelj (ur.),Relationes Polenses, Zagreb, 1988., 45-50.

Kozličić, M., Geografsko upoznavanje kaštelanske regije tijekom starog vijeka, Kaš­te­lanski zbor­nik, 2, Kaštel Sućurac, 1989., 25-29.

Kozličić, M., Teopompova historijsko-geografska građa o istočnom Jadranu, Mo­guć­no­sti, 3-4, Sp­lit, 1989., 326-341.

Kozličić, M., Neka povijesna i topografska pitanja srednjodalmatinskog otočnog po­ja­sa u svjetlu his­torijsko-geografske građe Diodora Sicilskog, Mogućnosti, 5-6, Split., 1989., 499-515.

Kozličić, M., Opći pregled čimbenika historijsko-geografskog upoznavanja istočnog Jad­rana u sta­rom vijeku, Mogućnosti, 8-9, Split, 1989., 858-891.

Kozličić, M., Prilog kartografskoj identifikaciji antičkog otoka Taurisa sa su­vre­me­nim otokom Šće­d­rom, Mogućnosti, 7-8, Split, 1990., 781-792.

Kozličić, M., Peripl - najstariji sačuvani peljar istočnog Jadrana, Mornarički glasnik, 5-6, Be­o­grad, 1990., 689-697.

Kozličić, M., Inicijativa za osnivanje Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu, Mo­guć­no­sti, 1-2, Sp­lit, 1992., 157-172.

Kozličić, M., Senjske uskočke brodice, Senj­ski zbornik, 19, Senj, 1992., 57-68.

Kozličić, M., Brodovlje Dubrovačke Republike. I. dio,Mogućnosti, 3-4, Split, 1993., 177-191.

Kozličić, M., Brodovlje Dubrovačke Republike. II. dio,Mogućnosti, 5-7, Split, 1993., 60-71.

Kozličić, M., Juraj Carić: pomorac, znanstvenik i pedagog,Mogućnosti, 5-7, Split, 1993., 172-176.

Kozličić, M., Juraj Carić: pomorac, znanstvenik i pedagog, u: Ž. Jeličić (ur.), Knjiga Mediterana 1992. Pre­da­va­nja, Split, 1993., 172-176.

Kozličić, M. - Brusić, Z., Liburnski i starohrvatski brodovi iz Nina (rekonstrukcija), Ad­rias, 4-5, Split, 1994., 33-42.

Kozličić, M., Poznavanje hrvatskih rijeka u rimsko doba,Hrvatske vode, 3 (9), Zag­reb, 1995., 63-66.

Kozličić, M., La costa dell'Istria nella "Geografia" di Tolomeo,Atti del Centro di ri­cer­che storiche, 24, Rovinj, 1994., 347-372.

Kozličić, M., Neke naznake uz splitski primjerak Barentsove karte Jadrana, Radovi Fi­lozofskog fa­kul­te­ta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, 34 (21), Zadar, 1995., 185-198.

Kozličić, M., Beautemps-Beaupré o Jadranu 1806. godine,Pomorski zbornik, 33, Ri­je­ka, 1995., 259-279.

Kozličić, M., Risultati delle ricerche sull'Istria del 1806 del Beautemps-Beaupré. (Con­tributo alla sto­ria della marineria e della cartografia della costa occidentale dell'Istria), Atti del Centro di ri­cerche storiche, 25, Rovinj, 1995., 41-138.

Kozličić, M., Senj na zemljopisnim kartama nastalim na raskrižju 18.-19. stoljeća, Senj­ski zbornik, 22, Senj, 1995., 139-156.

Kozličić, M., Povijesni razvoj kartografiranja hrvatskih zemalja, Glasnik Društva bib­­lio­te­kara Split, 4, Split, 1996., 12-22.

Kozličić, M., Otok Palagruža na antičkim pomorskim putovima, u: M. Hodžić (ur.), Zbornik Pa­la­gru­ža. Jadranski dragulj, Split, 1996., 39-44.

Kozličić, M., K povijesnom kontekstu Nezakcija, Histria antiqua, 2, Pula, 1996., 31-46.

Kozličić, M., Plovidba Jadranom 14.-16. stoljeća u putničkim izvješćima, Radovi Fi­lo­zofskog fakulteta u Zadru. Razdio po­vijesnih znanosti, 35 (22), Zadar, 1997., 257-279.

Kozličić, M., Istočni Jadran u Atlasu V. M. Coronellija,Glasnik Društva bib­lio­te­ka­ra Split, 5, Split, 1997., 9-23.

Kozličić, M., Riegerove panorame Dalmacije, Radovi Za­voda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 40, Zadar, 1998., 303-348.

Kozličić, M., Giuseppe Rieger ed i suoi panorami della Dalmazia, Atti del Centro di ri­cerche sto­ri­che, 28, Rovinj, 1998., 287-356.

Kozličić, M., Gli Uscocchi di Segna e le loro imbarcazioni piratesche del XVI e XVII secolo, Cim­bas, 17, San Benedetto del Tronto, 1999., 2-22.

Kozličić, M., Izmjere dubina istočnog Jadrana tijekom 16.-19. stoljeća, u: Z. Gržetić (ur.), 2. Hr­vat­ska konferencija o vodama. Hrvatske vode od Jadrana do Dunava // 2ndCroatian conference on waters. Croatian waters from the Adriatic to the Danube, Zbornik radova. Proceedings, Zag­reb, 1999., 325-333.

Kozličić, M., "Tabella" G. A. Vavassorea - tehnologijska prekretnica u pomorskoj kar­tografiji Jad­ra­­na 16. stoljeća, u: J. Plenković (ur.), The 6th International scientific conference "So­ciety and Teh­nology 99" // 6. međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija 99.", Vir­tual society - Vir­tualno društvo, Informatologia, Separat Speciale No. 8, Zagreb, 1999., 60-63.

Kozličić, M., Le navi di Ragusa del XV e XVI secolo, Territori e contesti d'arte, 3-4, Pasian di Pra­to (Udine), 1999., 171-193.

Kozličić, M., "Tabvla Sinvs Venetici" von W. Barents und ihre Geschichtlische und Geo­­gra­phi­sche Bedeutung, Geoadria, 4, Zadar, 1999., 21-32.

Kozličić, M., Granice Boke kotorske na geografskim kartama 17.-20. stoljeća, u: S. Obad (ur.), Hr­va­ti Bo­ke kotorske, Orebić, 1999. (2003.), 49-90.

Kozličić, M., Presentazioni panoramiche dell'Adriatico orientale nel corso della sto­ria, Archivio Sto­rico Italiano, 158 (583 - 1), Firenze, 2000., 119-140.

Kozličić, M., The defensive system of Adriatic navigation,Histria Antiqua, 6, Pula, 2000., 49-124.

Kozličić, M., Adriatic Sailing Routes as reported in the 14thad 15th century Pilgrims and Travel Re­ports, Balkan Studies, 41 (1), Thessaloniki, 2000., 5-25.

Kozličić, M., Vjetrulje u Coronellijevu "Corso Geografico" iz 1693. godine, u: J. Plenković (ur.), The 8th International scientific con­ference "Society and Tehnology 2001" // 8. međunarodni znan­st­ve­ni skup "Društvo i te­hno­lo­gija 2001.", Informatologia, Separat Speciale No. 9, Zagreb, 2001., 173-176.

Kozličić, M., Pomorsko-zemljopisni položaj otoka Korčule u antici, u: B. Čečuk (ur.), Arheološka is­­traživanja na području otoka Korčule i Lastova, Zagreb, 2001., 183-188.

Kozličić, M. - Duplančić Leder, T., Split - A centre of the Adriatic hidrograpy and ma­ritime cartography // Split - Centar ja­dranske hidrografije i pomorske kartografije, Kar­to­gra­fi­ja i geoinformacije, 2, Zagreb, 2003., 162-176. (dvojezično).

Kozličić, M. - Faričić, J., The significance of Sv. Andrija Island (Svetac) on a sailing rou­te across Adriatic pre­sen­ted on old geographical maps, Geoadria, 9 (1), Zadar, 2004., 35-51.

Kozličić, M., Historical Development of Croatian Lands Mapping // Povijesni razvoj kar­tografiranja hr­vatskih zemalja, u: Five Centuries of Maps and Charts of Croatia. Pet sto­lje­ća geografskih i pomorskih karata Hrvatske, Zagreb, 2005., 23-44. (dvojezično).

Kozličić, M., Murter i kornatsko otočje na starim zemljopisnim i pomorskim kar­ta­ma, Murterski godišnjak, 2, Murter, 2004., 189-242.

Kozličić, M., Rezultati Beautemps-Beaupréovih istraživanja istočnojadranskih luka 1806.-1808. go­­dine, u: M. Kozličić (ur.), Luke istočnog Jadrana. Zbornik Pomorskog muzeja Orebić, 2, Orebić, 2006., 325-370.

Kozličić, M., Povijesni kontekst funkcioniranja istočnojadranskih luka kao po­vez­ni­ca kopnenih i po­morskih prometnih koridora, u: M. Kozličić (ur.), Luke istočnog Jadrana. Zbornik Pomorskog muzeja Orebić, 2, Orebić, 2006., 11-22.

Kozličić, M. - Bratanić, M., Ancient Sailing Routes on Adriatic, u: S. Čače - A. Kurilić - F. Tassaux (ur.), Les routes de l'Adriatic antique, géographie et économie // Putovi antičkog Jadrana, geografija i ekono­mi­ja, Bor­deaux - Zadar, 2006., 107-124.

Kozličić, M., Mornarski vježbenik u starijim izvorima pomorskog prava hrvatskog Jad­rana, , 1-2, Osijek, 2006. (2007.), 9-16.Povijesni zbornik

Kozličić, M. - Gržetić, Z. - Bratanić, M., Beautemps-Beaupré's research campaigns in the eastern Adriatic in 1806 and 1808 - 1809 and their significance for the development of Ad­riatic hydrography, u: W. Wilkowski - A. Mašek - V. Dušak - P. J. Halls - Z. Ustrinul - R. Pernar - V. Dadić (ur.), GIS Applications and Development, Zagreb, 2006., 5-8.

Kozličić, M., O ubikacijama Arribantiuma i Vellanisa iz Ptol. 3,9,3-4 // Mbi ubi­ka­cio­net e Arribantiumit dhe Vellanisit nga veprat e Ptolemeut 3,9,3-4, Kosova archaeologica - Ko­sova arkeologjike, 1, Priština, 2006., 21-63. (dvojezično).

Kozličić, M., Toponimia dell'Adriatico orientale nel meridionale cartografico di Char­­les François Beautemps-Beaupré, u: L. Lago - O. Selva - D. Umek (ur.), La toponomastica in Istria, Fiume e Dalmazia, 2 (1), Fi­renze - Trieste, 2009., 273-300.

Kozličić, M. - Faričić, J., Toponimi otoka Murtera i susjednih otočića na starim geo­graf­skim i pomorskim kartama, u: V. Skračić (ur.),Toponimija otoka Murtera, Zadar, 2009., 123-137.

Kozličić, M. - Faričić, J., Povijesne karte, u: V. Skračić (ur.),Toponimija otoka Murtera, Zadar, 2009., 267-286.

Kozličić, M., Francuski doprinos novom vojnostrateškom vrednovanju jadranskog pro­stora, u: F. Šanjek (ur.), Hrvati i Ilirske pokrajine, HAZU, Zagreb, 2010., 99-138.

Kozličić, M., Luka Pula i njezine značajke u priručniku 'Segelhandbuch für das Adriatische Meer' iz 1893. godine, u: M. Trogrlić - J. Vrandečić - A. Bralić - M. E. Lukšić (ur.), Zbornik Stijepa Obada, Zadar, 2011., 549-572.

Kozličić, M., Hrvatsko brodarstvo tijekom povijesti, Zadarska smotra, 60 (1), Zadar, 2011., 74-86.

Kozličić, M. - Bratanić, M. - Uglešić, S., Hrvatsko-bosanskohercegovačko raz­gra­ni­če­nje od Triplex Confiniuma do ušća Une u Savu od 17. do 20. stoljeća, u: M. Gardaš - J. Vrbošić - I. Balta (ur.), Zbornik radova s Me­đunarodnog znanstvenog skupa "Pravne i povijesne odrednice granica srednje i ju­go­is­toč­ne Europe", Osijek, 2011., 211-246.

Kozličić, M. - Bratanić, M. - Uglešić, S., Hrvatsko-bosanskohercegovačko raz­gra­ni­če­nje na Pounju od 17. do 20. stoljeća prema izvornoj kartografskoj građi // The demarcation bet­­ween Croatia and Bosnia and Herzegovina in the Una region from the 17 to the 20 cen­tu­ry accor­ding to original cartographic material, ththGeoadria, 16 (1), Zadar, 2011., 27-91. (dvo­je­zično).

Tuno, N. - Mulahusić, A. - Kozličić, M. - Orešković, Z., Border Reconstruction of Bos­nia and Herzegovina's Access to of Adriatic Sea at Sutorina by Consulting Old Maps // Re­kon­strukcija granice sutorinskog izlaza Bosne i Hercegovine na Jadransko more s pomoću sta­rih geografskih karata, Kartografija i geoinformacije, 16, Zagreb, 2011., 26-55. (dvojezično).

Kozličić, M. - Faričić, J. - Uglešić, S., Geografska osnova navigacije Velebitskim ka­nalom prema Senjskom peljaru iz 1639. godine // Geographical basis of navigation along the Ve­lebit Chanel according to 1639 Senjski peljar, Geoadria, 17 (1), Zadar, 2012., 45-71. (dvo­jezično).

Kozličić, M. - Faričić, J. - Uglešić, S., Luke i lučice velebitskog Podgorja prema hr­vatskoj varijanti Senjskog peljara iz početka XVII. stoljeća, Radovi Zavoda za povijesne zna­nosti HAZU u Zadru, 54, Zadar, 2012., 69-123.

Kozličić, M., Adriatic Sea Routes from the Antiquity to the Early Modern Age, His­tria antiqua, 21, Pula, 2012., 13-20.

Kozličić, M., Luka Pula u plovidbenim priručnicima na raskrižju 18. i 19. stoljeća, u: I. Jurković (ur.), Bertošin zbornik. Zbornik u čast Miroslava Bertoše, 2, Pula - Pazin, 2013., 453-490.

Kozličić, M., Pomorske karte i plovidbeni priručnici istočnog Jadrana tijekom po­vi­jesti // The eastern Adriatic nautical charts and pilot books throughout history, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 1, Zadar, 2013., 171-199. (dvojezično).

Kozličić, M., Veli Rat u Pîrî Reisovom "Plovidbenom priručniku Sredozemlja" s po­četka 16. stoljeća, u: A. Uglešić - J. Faričić (ur.),Veli Rat, Zadar, 2013., 245-249.

Kozličić, M., Veli Rat i njegovo značenje u dužobalnim i prekomorskim plovidbama Jad­ranom u peljarima 17.-20. stoljeća, u: A. Uglešić - J. Faričić (ur.), Veli Rat, Zadar, 2013., 251-279.

Kozličić, M. - Uglešić, S., Senj u peljarima Jadrana od kraja 18. do kraja 19. stoljeća, Senj­ski zbornik, 40, Senj, 2013., 547-582.

Kozličić, M. - Mlinarić, D. - Andrić, D., Zadarski akvatorij u Pîrî Reisovoj Knjizi pomorstva iz 1526. godine: Pomorsko-geografske slike dijela hrvatskoga Jadrana // The Zadar maritime zone in Pîrî Reis' Book of Navigation of 1526: maritime and geographical images of part of the Croatian Adriatic, Geoadria, 20 (2), Zadar, 2015., 119-147. (dvo­jezično).

Tuno, N. - Topoljak, J. - Mulahisić, A. - Kozličić, M., Kartografski prikazi sakralnih objekata i groblja na katastarskim planovima stare izmjere Bosne i Hercegovine // Cartographic depiction of religious buildings and cemeteries on cadastal maps created during the first cadastal survey of Bosnia and Herzegovina, Geoadria, 20 (2), Zadar, 2015., 175-214. (dvo­jezično). 

Sažeci referata sa znanstvenih skupova

Kozličić, M., Obalna linija Istre u svjetlu hidroarheoloških istraživanja,Oba­vijesti Hr­­vat­skog arheološkog društva, 2, Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 1982., 16-17.

Kozličić, M., Stoljeća slobodarstva senjskih pomoraca, Bilten općine Senj, 7, Senj, Grad­ski muzej, 1982., 45-47.

Kozličić, M., K povijesnom kontekstu Nezakcija // Contributio al contesto storico su Ne­sazio, u: An­tič­ki Nezakcij u povijesti i kulturi Istre // Nesazio antica nella cultura e storia dell'Istria, Ma­te­ri­jali, 3, Pula, Povijesno društvo Istre, 1983., 23-24 i 69-70. (dvojezično).

Kozličić, M., Neki rezultati historijsko-geografske analize 24. poglavlja Pseudo-Ski­la­­kova Peripla, u: Antički temelji naše suvremenosti, Zagreb, Latina et Graeca, 1986., 28.

Kozličić, M., Otok Palagruža na antičkim pomorskim putovima, u:Stručno-znan­st­ve­ni skup Pa­la­gru­ža. Povodom 100 godina meteoroloških mjerenja i motrenja na otoku Pa­la­gru­ži, Split, Hidrometeorološki zavod, 1995., 8.

Kozličić, M., Obrambeni sustavi jadranske plovidbe // Defence Systems on Adriatic Wa­terways, u: Me­đunarodno arheološko savjetovanje. Obrambeni sustavi kroz stoljeća // In­ter­national Ar­chae­ological Symposium. Defence Systems Through History, Materijali, 11, Pu­­la, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 1999., 22-23 i 80-81. (dvojezično).

Kozličić, M., Povijest hrvatskog pomorstva, u: I. kongres hrvatskih povjesničara - Hr­­vatski na­cio­nal­ni i državni identitet i kontinuitet, Zagreb, Hrvatsko povijesno društvo, 1999., 73-75.

Kozličić, M. - Bratanić, M., Ancient Sailing Routes in Adriatic, u:Komunikacije an­­tič­kog Jadrana (2. st. pr. Kr. - 7. st. po Kr.): Geografija i ekonomska povijest // Les routes de l'Adriatique antique (IIe s. a. C. - VIIe s. p. C.): Géographie et histoire économique // Le rotte dell'Adriatico antico (II sec. a. C. - VII sec. d. C.): Geografia e storia economica, Zadar, Filozofski fakultet, 2001., 11-13.

Kozličić, M., Razvitak hidrografskih spoznaja u kontekstu povišenja učestalosti jad­ran­skih naviga­ci­­ja tijekom starog vijeka // Development of Hydrographic Notions in the Con­te­xt of an Increased Frequency of Adriatic Navigations During the Antiquity, u: Voda kao izvor ži­vota // Water as a source of life, Pula, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 2001., 32 i 83-84. (dvojezično).

Kozličić, M., Vjetrulje u Coronellijevu "Corso geografico" iz 1693. godine // The wind-roses in Coronelli's "Corso geografico" published in 1693., Informatologia, 34 (3-4), Zag­reb, Hrvatsko komunikološko društvo, 2001., 183 i 309. (dvojezično).

Kozličić, M., Beaupré's contribution to Eastern Adriatic Hidrography in 1806 and 1808-1809, u: Glasnik ZRC Koper, Koper, Znanstveni raziskovni center, 2005., 70-71.

Kozličić, M., Pomorske karte i plovidbeni priručnici Jadrana tijekom povijesti, u: Kar­tografija, geoinformacije i more, Zagreb, Hrvatsko geografsko društvo, 2007., 17-19.

Kozličić, M., Francuski doprinos novom vojnostrateškom vrednovanju jadranskog pro­stora, u: Hrvati i Ilirske provincije, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009., 39-40.

Kozličić, M. - Bratanić, M. - Uglešić, S., Hrvatsko-bosanskohercegovačko raz­gra­ni­če­nje od Triplex Confiniuma do ušća Une u Savu od 17. do 20. stoljeća (Razgraničenje Hr­vat­ske s BiH u svjetlu kartografskog materijala i međunarodnih ugovora, s posebnim obzirom na raz­graničenje ličkih, kordunaških i banijskih područja na hrvatskoj, te NW dijela Bosanske kra­jine na bosanskohercegovačkoj strani) // The delimitation of Croatia and Bosnia and Her­ze­­go­­vina fromTriplex Confinium to Confluence of Una to Sava from 17th to 20th Century (The de­­limitation of Croatia and Bosnia and Herzegovina in the light of cartographic material and in­ter­national treaties with special attention to delimitation of Lika, Kordun and Banija area, and NW part of Bosnian Krajina on the side of Bosnia and Herzegovina), u: Me­đu­na­rodni znan­­stveni skup "Pravne i povijesne odrednice granica srednje i jugoistopčne Europe", Osi­­jek, Sveučilište "Josipa Jurja Strossmayera", 2010., 55-60. (dvojezično).

Kozličić, M. - Kozličić, I., Pomorsko-geografski i botanički aspekti Biokova u pu­to­pis­nim, geografskim i drugim djelima 18. i 19. stoljeća // Maritime-geographical and Bota­ni­cal As­pects of Biokovo in Travel, Geographical and Other Works of the 18 - 19 Cen­tu­ries, u: ththZnan­stveno-stručni skup "Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. sto­ljeću" // Sci­entific and professional meeting "Biokovo at the turn of the millennium - the de­velopment of Nature Park in the 21 century". Knjiga sazetaka - Books of Abstracts, Ma­karska, Javna us­ta­nova "Park prirode Biokovo" - Public Institutions "Nature Park Biokovo", 2011., 95-97. (dvo­jezično).st

Kozličić, M., Jadranske plovidbene rute od staroga do prvih stoljeća novoga vijeka // Ad­riatic Sea routes from the Antiquity to the Early Modern Age, u: Međunarodno arheo­loško sav­jetovanje "Navigare necesse est: Od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka" // In­ter­na­tio­nal Ar­chae­ological Symposium "Navigare necesse est: from Prehistory to the Early Middle Ages, Materijali 23, Pula, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 2011., 19-21 i 103-105. (dvojezično).

Kozličić, M. - Bralić, A., Problems of Credibility of Dalmatian parish regis­te­rs in the first half of the 19th century // Problemi verodostojnosti dalmatinskih županijskih knjig v prvi polovici 19. stoletja, u: Glasnik ZRC Koper, Koper, Znanstveni raziskovni center, 17 (6), Ko­per, 2012., 24-25. (dvojezičn).

Kozličić, M. - Mlinarić, D. - Andrić, M., Zadarski akvatorij u Pîrî Reisovom Plo­vid­benom priručniku iz 1526. godine, u: 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Zadar, Hr­vatsko kartografsko društvo - Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru - Hrvatsko geo­graf­sko društvo, Zadar, 2012., 31.  

Stručni radovi

Knjige, brošure i katalozi

Kozličić, M., Moj garnizon Pula. Narodni heroj poručnik bojnog broda Sergej Mašera. Narodni he­roj Karlo Rojc, Mornarički nastavni centar, Pula, 1983., 60 stranica.

Kozličić, M., Moj garnizon Pula, Mornarički nastavni centar, Pula, 1985., 48 stra­nica.

Kozličić, M., Razvoj torpednog oružja na istočnoj obali Jadrana, Katalog izložbe, Voj­no­po­mor­ski muzej, Split, 1990., 41 stranica.

Kozličić, M., Plovidba antičkim Jadranom, Vojni informativni i novinski centar, Beo­grad, 1990., 93 stranice.

Kozličić, M., Brod istočne obale Jadrana u starom i srednjem vijeku, Katalog iz­ložbe, Muzej Ka­štela, Kaštel Novi, 1991., 46 stranica.

Kozličić, M. - Lozić. V., Starije zemljopisne karte u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, Ka­talog izložbe, Sveučilišna knjižnica, Split, 1994., 64 st­ra­ni­ce.

Kozličić, M., Hrvatsko more, Katalog izložbe, Javno vodoprivredno poduzeće "Hr­vat­ske vo­de", Split, 1996., 16 stranica.

Kozličić, M., Naše more, Katalog izložbe, Gradski muzej, Senj, 1996., 16 stranica.

Kozličić, M., Brod pod hrvatskim stijegom, Katalog izložbe, Gradski muzej, Ma­karska, 1997., 6 stranica.

Kozličić, M. - Verle, L., Starohrvatski brod. Old Croatian ship, Vila Velebita, Sp­lit, 1998., 40 stranica (dvojezično hrvatsko-en­gles­ko izdanje).

Kozličić, M. - Duplančić Leder, T., Split. Centar jadranske hidrografije i pomorske kartografije, Hrvatski hidrografski institut, Split, 2003., 12 stranica.

Kozličić, M. et alli, La tradición marítima en el Adriático croata, Katalog izložbe, Mi­nistarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagreb, 2008., 147 stranica.

Kozličić, M. et alli, La tradición marítima en el Adriático croata, Deplijan, Ministarstvo kulture Re­pub­like Hrvatske, Zaragoza, 2008., 8 stranica. 

Priređene knjige

Kozličić, M., Odabrane studije i članci iz povijesti hrvatskog pomorstva, Skripta za stu­dente, 1-2, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2003., 500 stranica. 

Nastavni planovi i programi

Kozličić, M. (redaktor i autor), Nastavni plan i program poslijediplomskog ma­gis­tar­skog i doktorskog studija "Povijest hrvatskog pomorstva", Filozofski fakultet, Zadar, 1998.

Kozličić, M. (redaktor i autor), Nastavni plan i program preddiplomskoga i diplom­skog studija povijesti, Odjel za povijest - Sveučilište u Zadru, Zadar, 2005.

Kozličić, M. - Faričić, J. (redaktori i autori), Nastavni plan i program posli­jedip­lom­skog doktorskog studija "Jadran - poveznica među kontinentima", Odjel za povijest i Od­jel za geografiju - Sveučilište u Zadru, Zadar, 2010. 

Članci, feljtoni, osvrti, prikazi, predgovori

Recenzije

Kozličić, M., Novi poticaj istraživanju povijesti Mornarice NOVJ,Mornarički glas­nik, 3, Be­o­grad, 1989., 485-487.

Kozličić, M., Originalna "rendićevska metoda", Slobodna Dalmacija, Split, 20. 5. 1990.

Kozličić, M., Rodoslovlje Felića, u: B. S. Felić, Felić. Porodično stablo, Bihać, 2001., 3-6.

Kozličić, M., Impresije uz knjigu "Dupanovići" autora Ibrahima Dupanovića Crnog, u: I. Du­pa­no­vić, Dupanovići, Bihać, 2002., 342-344.

Kozličić, M., Predgovor knjizi Minski rat u Bosni i Hercegovini autora Fadila Ha­sa­nagića, u: F. Hasanagić, Minski rat u Bosni i Hercegovini, Bihać, 2006., 3-4.

Kozličić, M., Recenzija knjige "Hamdija Pozderac - žrtva vremena", u: S. Hrnjica, Ham­dija Pozderac - žrtva vremena, Bihać, 2010., 227-228.

Kozličić, M. - Bralić, A., Vojništvo Dalmacije 19. stoljeća u novoj knjizi Tade Or­šo­lića, Zadarska smotra, godište 63, br. 1-2, Zadar, 2014., 316-318. 

Osvrti, uvodnici

Kozličić, M., O nekim pitanjima znanstvenog djelovanja i rada,Obavijesti Hr­vat­skog arheološkog druš­tva, 1, Zagreb, 1983., 34-35.

Kozličić, M., Mikroračunala i njihova primjena u arheologiji i povijesti,Obavijesti Hr­vatskog ar­he­ološkog društva, 3, Zagreb, 1986., 71-72.

Kozličić, M., Jučer, danas i sutra našeg pomorca, Slobodna Dalmacija, Split, 16. 9. 1991.

Kozličić, M., Modeli, brodovi i sv. Nikola. Uz izložbu modela brodova u povodu blag­dana sv. Ni­ko­le u splitskoj crkvi Gospe od Pojišana,Slobodna Dalmacija, Split, 7. 12. 1991.

Kozličić, M., Pomorac i znanstvenik. In memoriam kapetan Stjepan Vekarić, Slo­bod­na Dal­ma­ci­ja, Split, 8. 12. 1991.

Kozličić, M., Kapetan Stjepan Vekarić (1917-1991), pomorac, znanstvenik i en­ci­klo­pedist, Dub­rov­nik, 1, Dubrovnik, 1992., 184-185.

Kozličić, M., Kolumbo u Splitu. Uz izložbu brodskih modela u splitskoj Znan­st­ve­noj knjižari, Slo­bodna Dalmacija, Split, 17. 8. 1992.

Kozličić, M., Cjelovita povijest brodogradnje otoka Lošinja od 1823. do 1915. godine dr. sc. Julijana Sokolića i njezino značenje, u: J. Sokolić, Povijest brodogradnje otoka Lo­šinja od 1823. do 1915. godine, Glosa d.o.o., Mali Lošinj - Rijeka, 2012., 9-14.

Kozličić, M., Julijano Sokolić i njegov znanstveno-stručni prinos povijesti cresko-lo­šinjskog arhipelaga, s težištem na povijesti lošinjske brodogradnje, u: J. Sokolić, Povijest brodogradnje otoka Lošinja od 1823. do 1915. godine, Glosa d.o.o., Mali Lošinj - Rijeka, 2012., 393-399.

Kozličić, M. - Kurilić, A., Uvodnik // Introduction, Miscellanea Hadriatica et Me­di­terranea, 1, Zadar, 2013, 3-4. (dvojezično).

Kozličić, M., Uz posvetu prvoga broja znanstvenog časopisa Miscellanea Hadriatica et Mediterranea Franji Smiljaniću, znanstveniku i sveučilišnom profesoru // On the dedication of the first number of the scientific journalMiscellanea Hadriatica et Me­di­te­rranea to Franjo Smiljanić, scolar and universiry professor, Miscellanea Hadriatica et Medi­te­rranea, 1, Zadar, 2013, 7-13. (dvojezično).

Kozličić, M., Bibliografija stručnih i znanstvenih radova prof. dr. sc. Franje Smi­lja­nića // Bibliography of professional articles and original scientific papers writter by Franjo Smi­ljanić, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 1, Zadar, 2013, 15-16. (dvojezično).

Valorizacija kulturne baštine 

Kozličić, M., Helenistička luka Resnik, Slobodna Dalmacija, Split, 30.-31. 3. 1991. 

Kozličić, M., Brodovlje na zavjetnim darovima pomoraca u crkvi Gospe od Po­ji­ša­na, u: Svetište Go­s­pe od Pojišana, Split, 1993., 58-62.

Kozličić, M., Hrvatski brod tijekom stoljeća (I. dio), Hrvatski vojnik, 53, Zagreb, 17. 12. 1993., 102-103.

Kozličić, M., Hrvatski brod tijekom stoljeća (II. dio), Hrvatski vojnik, 55, Zagreb, 14. 1. 1994., 100-102.

Kozličić, M., Brodovlje na zavjetnim darovima pomoraca u crkvi Gospe od Po­ji­ša­na, u: Svetište Go­spe od Pojišana, Split, 1994., 58-62.

Feljtoni

Kozličić, M., Mitska naseobina Kolšana (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. go­dišnjicu otkrića starog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 5. 12. 1982.

Kozličić, M., Dvije Pule (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. godišnjicu otkrića sta­rog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 6. 12. 1982.

Kozličić, M., Što kažu legende (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. godišnjicu ot­krića starog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 7. 12. 1982.

Kozličić, M., Ptolomej nije zaboravio (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. go­diš­njicu otkrića starog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 8. 12. 1982.

Kozličić, M., Impozantni arheološki nalazi (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. go­dišnjicu otkrića starog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 9. 12. 1982.

Kozličić, M., "Tajanstvena" Istra (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. godišnjicu ot­krića starog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 10. 12. 1982.

Kozličić, M., Livije ne zna za Polu (Stari Nezakcij i mlada Pola. Uz 80. godišnjicu ot­krića starog Nezakcija), Vjesnik, Za­greb, 11. 12. 1982.

Kozličić, M., Drevni Grci na Jadranu (Iz naše najstarije pomorske prošlosti),Front, Beo­­grad, 27. 9. 1985.

Kozličić, M., Prvi peljar is­toč­nog Jadrana (Iz naše najstarije pomorske prošlosti), Front, Beo­grad, 4. 10. 1985.

Kozličić, M., Geografi i kartografi (Iz naše najstarije pomorske prošlosti), Front, Beo­­grad, 11. 10. 1985.

Kozličić, M., Klaudije Ptolomej i istočni Jadran (Iz naše najstarije pomorske proš­losti), Front, Beo­grad, 18. 10. 1985.

Kozličić, M., Električna riba na uzdi (Kako je rođen torpedo), Front, Beograd, 7. 9. - 5. 10. 1990.

Kozličić, M., Burni život "Spasioca obale" (Kako je rođen torpedo), Front, Beo­grad, 14. 9. 1990.

Kozličić, M., Pouzdani čuvar teritorijalnih voda (Kako je rođen torpedo), Front, Beo­grad, 5. 10. 1990.

Kozličić, M., Od "Spasioca oba­le" do torpeda (Trinaest decenija razvitka torpeda na ju­go­slavenskoj obali Jadrana), Čuvar Jadrana, Split, 1. 9. 1990.

Kozličić, M., Od prve do druge generacije torpeda (Trinaest decenija razvitka tor­pe­da na jugoslavenskoj obali Jadrana), Čuvar Jadrana, Split, 1. 10. - 1. 12. 1990.

Kozličić, M., Razvoj torpednog oružja do da­nas (Trinaest decenija razvitka torpeda na jugoslavenskoj obali Jadrana), Čuvar Jadrana, Split, 1. 12. 1990.

Kozličić, M., Tisućljeće hrvatskog brodovlja. Mali brodovi - dokaz miroljubivosti, Ve­černji list, Zag­reb, 24. 4. - 9. 5. 1992.

Leksikografski članci

Kozličić, M., Ptolomej, Kl., Pomorski leksikon, Zagreb, 1990., s.v.

Kozličić, M., Pseudoskilaks, Pomorski leksikon, Zagreb, 1990., s.v.

Kozličić, M., Pseudoskimnos, Pomorski leksikon, Zagreb, 1990., s.v.

Kozličić, M., Brod, brodovlje, Hrvatski leksikon, 1, Zagreb, 1996., 157 + Tabla V.

Kalendari kao osobit vid populariziranja rezultata znanstvenoga istraživanja

Kozličić, M., Povijesni zemljovidi // Ancient Maps, Državni hidrografski in­sti­tut Re­publike Hrvatske, Split, 1995. (dvojezični komentar: hrvatski i en­gle­ski).

Kozličić, M., 1700 godina Dioklecijanove palače i grada Splita na povijesnim zem­ljo­vidima // 1700 years of the Diocletian's palace and the town of Split on ancient maps, Dr­žavni hidrografski institut Republike Hrvatske, Split, 1996. (dvojezični komentar: hrvatski i en­­gle­ski).

Kozličić, M., Hrvatske zemlje na starim zemljovidima // Croatia on ancient maps, Dr­žavni hidrografski institut Republike Hrvatske, Split, 1997. (dvojezični komentar: hrvatski i en­gle­ski).

Kozličić, M., Panorame Dalmacije - Giuseppe Rieger // I panorami della Dalmazia di Giuseppe Rie­ger // The Panoramas of Dalmatia by Giuseppe Rieger // Dalmatienpano­ra­men von Giuseppe Rie­ger, Državni hidrografski institut Republike Hrvatske, Sp­lit, 1999. (čet­ve­rojezični komentar: hrvatski, talijanski, en­gle­ski, njemački).

Članci u kojima se populariziraju rezultati znanstvenih istraživanja

Kozličić, M., Smjeli čovjek na podmornici "Smeli", Vjesnik, Zagreb, 23. 5. 1982.

Kozličić, M., Čas istorije u Puli. Uz 40-godišnjicu junačke smrti Karla Rojca,Glas, Ba­nja Luka, 31. 5. 1982.

Kozličić, M., Sjećanje na heroja, Čuvar Jadrana, Split, 15. 7. 1982.

Kozličić, M., Istraživanje i dokumenti (1), Vjesnik, Zagreb, 12. 7. 1982.

Kozličić, M., Istraživanje i dokumenti (2), Vjesnik, Zagreb, 19. 7. 1982.

Kozličić, M., Narodni heroj Karlo Rojc, Front, Beograd, 2. 7. i 20. 8. 1982.

Kozličić, M., Prva pomorska bitka na Jadranu, Front, Beograd, 15. 10. 1982.

Kozličić, M., Život za ideale. Kako je prije 43 godine potopljen razarač "Zagreb", Front, Beograd, 13. 4. 1983.

Kozličić, M., Sjećanje na heroja. Svečanost u kasarni "Karlo Rojc" u Puli,Nedjeljni Glas, Banja Luka, 21.-22. 5. 1983.

Kozličić, M., Rado prihvaćeno glasilo, Vojnopolitički informator, 7, Beograd, 1983., 46-48.

Kozličić, M., Pomorska orijentacija antičke Salone. Raskršće antičkih putova,Ka­ra­ka, 1-2, Za­greb, 1988., 16-17.

Kozličić, M., Od Kronova do Jadranskog mora, Čuvar Jadrana, Split, 1. 7. 1990.

Kozličić, M., Pronalazači "ribe - oružja", Slobodna Dalmacija, Split, 24. 8. 1990. 

Kozličić, M., Tisućljeće hrvatskog brodovlja. Plovidba u budućnost, Večernji list, Zag­reb, 15. 3. 1992.

Kozličić, M., Hrvatsko brodovlje - baština čovječanstva, Brodogradnja, 3-4, Zag­reb, 1992., 157-159.

Kozličić, M., Od Kronosovega do Jadranskega morja, Primorska srečanja, 170-171, Nova Go­rica, 1995., 486-488.

Kozličić, M., Hrvatski jedrenjaci i veslarke. Povijesni razvitak hrvatskih jedrenjaka i veslarki, u: 2. hrvatska ocjenska izložba maketa brodova "Rijeka 1997", Rijeka, 1997., 4-10.

Angažirani članci

Kozličić, M., Časnici i oficiri, Slobodna Dalmacija, Split, 30. 9. 1991.

Kozličić, M., Mladić "preko veze" do čina generala! Vojno-politički komentar,Ned­jeljna Dal­ma­ci­ja, Split, 10. 10. 1991.

Kozličić, M., Sindrom crnog mercedesa. Manipulacije - specijalna djelovanja u ra­tu, Nedjeljna Dal­ma­cija, Split, 24. 10. 1991.

Izložbe

Kozličić, M., Pomorski putovi na Jadranu tijekom starog vijeka, Međunarodna kul­tu­rološka manifestacija "Knjiga Me­diterana" - Podrumi Dioklecijanove palače, Sp­lit, 1989.

Kozličić, M., Razvoj torpednog oružja na istočnoj obali Jadrana. Vojnopomorski mu­zej, Split - Tvrđava Gripe, Split, 1990.

Kozličić, M., Brod istočne obale Jadrana u starom i srednjem vijeku, Zavičajni mu­zej Kaštela, Kaštel No­vi - Izložbeni prostor Podvorje, Kaš­tel Sućurac, 1991.

Kozličić, M. - Lozić, V., Starije zemljopisne karte u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, Me­đunarodna kulturološka ma­ni­fe­sta­ci­ja "Knjiga Mediterana" - Sveučilišna knjižnica, Split - Ga­lerija um­jetnina, Split, Split, 1994.

Kozličić, M., Hrvatsko more, Javno vo­do­privredno poduzeće "Hrvatska vodo­pri­vre­da", Organizacijska jedinica, Split - Foyer, Hrvatsko narodno kazalište - Split, Izložba uz Svjetski dan voda i Dan Hrvatske vodoprivrede 22. 3.1996., Split, 1996.

Kozličić, M., Naše more, Grad­ski muzej, Senj - Izložbeni prostor, Domus, Senj, 1996.

Kozličić, M., Brod pod hrvatskim stijegom. Gradski muzej, Makarska, 1997.

Kozličić, M., Bihać na starim geografskim kartama, planovima i vedutama od kra­ja 15. stoljeća do Karlovačkog mira 1699., Arhiv Unsko-sanskog kantona, Bihać - Galerija Kan­tonalnog muzeja USK, Bihać, 2002.

Kozličić, M. - Duplančić Leder, T., Split - Centar jadranske hidrografije i pomor­ske kartografije, Hrvatski hidrografski institut, Split - Gliptoteka HAZU, Za­greb, 2003.

Kozličić, M. et alli, La tradición marítima en el Adriático croata, Ministarstvo kul­tu­re Republike Hrvatske, Zaragoza, 2008.

Info

Mithad Kozličić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

br. ureda:

tel. 023/200-770

fax. 023/200-647

e-mail: mithadk@yahoo.com

konzultacije: srijeda 9:00-10:00h