Odjel za povijest

prof. dr. sc. Serđo Dokoza

 

Biografija

Rođen 10. veljače 1959. godine u Zadru, gdje je završio i redovito školovanje. Nakon srednje škole, diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zadru, grupe Povijest, Talijanski jezik s književnošću i Latinski jezik s rimskom književnošću. Na istom Fakultetu upisao je 1984. godine poslijediplomski studij iz područja srednjovjekovne povijesti pod naslovom "Srednjovjekovno društvo u Južnoslavenskih naroda", te izradio magistarski rad s temom iz crkvene povijesti pod naslovom "Papinski legat Gentil i crkvene prilike u Dalmaciji početkom XIV. st." koju je uspješno obranio 5. lipnja 1995. godine. Godine 2003. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Korčula u XIV. st. (društveni i gospodarski razvoj)". Prvo zaposlenje kao profesor dobio je u Nadbiskupskom sjemeništu, gdje je radio od 1985. do 1990. godine, kada je prešao u Državni arhiv u Zadru na mjesto arhivista za stariju građu. Tu je za potrebe posla trebao savladati paleografiju i diplomatiku. Godine 1993. pohađao je u Italiji paleografsku školu u organizaciji Talijanskog ministarstva za kulturu, a sljedeće godine tečaj paleografije na Medievalističkoj radionici u Dubrovniku. Godine 2005. prešao je raditi na Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, u zvanju znanstvenog suradnika do 2009. godine. Tada prelazi na Zadarsko Sveučilište, Odjel za povijest, gdje i sada radi. Godine 2006. biran je u naslovno zvanje docenta, 2010. u zvanje izvanrednog profesora, a 2018. u zvanje redovitog profesora.

Bibliografija

Monografije:

 • Stijepo OBAD, Serđo DOKOZA, Suzana MARTINOVIĆ, Južne granice Dalmacije, Zadar 1999. 104. str. 
 • Stijepo OBAD, Serđo DOKOZA, Suzana MARTINOVIĆ, Južne granice Dalmacije, Zadar 2005. str. 111 – drugo dopunjeno izdanje 
 • Stijepo OBAD, Serđo DOKOZA, Suzana MARTINOVIĆ, The southern borders of Dalmatia, Zadar 2005. – izdanje na engleskom 
 • Serđo DOKOZA, Dinamika otočkog prostora, Književni krug Split, Split 2009. 
 • Stijepo OBAD, Serđo DOKOZA, Suzana MARTINOVIĆ, Južne granice Dalmacije, Zadar 2013. 111. str. - treće dopunjeno izdanje 

 

Izvorni znanstveni radovi:

 • Računski spisi srednjovjekovne korčulanske komune, Povijesni prilozi 20/2001. str. 143-170. 
 • Prilog proučavanju unutrašnjih prilika na otoku Korčuli u srednjem vijeku, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 39/1997. str. 117-139. 
 • Sustav dota u srednjovjekovnoj korčulanskoj komuni, Godišnjak grada Korčule 6/2001. str. 17-53. 
 • Prilog poznavanju seoskog plemstva na Korčuli, Zbornik sa znanstvenog skupa Blato do kraja 18. stoljeća, sv. 2. Blato 2004. str. 47-62. 
 • Toponimija zapadnog dijela otoka Korčule, Zbornik sa znanstvenog skupa Blato do kraja 18.stoljeća, sv.3. Blato 2005. str. 49-62. 
 • “Archivium comunis Jadre u XIV. stoljeću”, Radovi Zavoda za povijesneznanosti HAZU u Zadru , 48/2006. str. 215-230. 
 • Obrambeni sustav korčulanske komune u srednjem vijeku, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 49/2007. str. 205-220. 
 • Samostanski i nadbiskupski posjedi u srednjovjekovnom Zadru, Zbornik u čast Franje Šanjeka. Humanitas et Litterae ad honorem Franjo Šanjek, Zagreb 2009. str.241-256. 
 • Tragom jedne Brunellijeve priče, Povijesni prilozi 37/2009. str. 97-115. 
 • Sigismundov porez na Crkvu, Povijesni prilozi Povijesni prilozi 41/2011. str. 133-143.
 • Stručni i ostali radovi:
 • Papinski legat Gentil i crkvene prilike u Zadru, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 40/1998. str. 65-79. 
 • Papinski legat Gentil i trogirske crkvene prilike, Vartal, 1-2/1998. str. 67-83. 
 • Papinska diplomacija i dolazak anžuvinske dinastije na hrvatsko - ugarsko prijestolje, Zbornik sa znanstvenog skkupa Hrvatska srednjovjekovna diplomacija, Zagreb 1999. str. 71-84. 
 • Il legato pontificio Gentile e la situazione della chiesa di Tragurio nel Trecento, Cimbas 19/2000. str. 1-3. 
 • Pregled povijesti Blata u srednjem vijeku (do 1420.), Blatski ljetopis 3/ /2002. str. 113-133.
 • Papinski legat Gentil i Split, Kulturna baština 31/2002. str. 79-98.
 • Inventar fonda don Kuzme Vučetića u Državnom arhivu u Zadru, Prilozi povijesti otoka Hvara, XI. /2002. 221-263.
 • Iz gospodarske i društvene povijesti Blata do XVIII.st. Zbornik sa znanstvenog skupa Blato na Korčuli do XVIII.st. sv. 1. Blato 2003. str. 117-138.
 • Neke netočnosti u tzv. Ostojićevoj kronici, Blatski ljetopis 4/2004. 201-214.
 • Arbanasi Zadru i Hrvatskoj, u zborniku Arbereshet e Zares, Zagreb 2006. str. 82-107.
 • Korijeni kao usud (povezanost Aleksandra Stipčevića s rodnim Arbanasima), u zborniku Aleksandru Stipčevića s poštovanjem, Zagreb 2008. str. 115-122.
 • Problematika proučavanja dalmatinskog plemstva u srednjem vijeku, Povijesni prilozi 35/2009. str. 25-42.
 • Kronološki pregled povijesti zadarske nadbiskupije od njena nastanka do početka XIV. st. Sedamnaest stoljeća Zadarske crkve, Zbornik radova znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije) 16-18. studenoga 2004. Zadar 2009. str. 153-212.
 • Kronološki pregled povijesti zadarske nadbiskupije u XIV. početkom XV. st. Sedamnaest stoljeća Zadarske crkve, Zbornik radova znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije) 16-18. studenoga 2004. Zadar 2009. str. 213-239.
 • Struktura zadarske elite prije i nakon Zadarskog mira. Zadarski mir – ishodište jedne epohe, - u tisku.
 • Hrvatski biografski leksikon, natuknice: Delzons, Alexis Joseph, general; Dumas, Gullaume Mathieu, general; Fanfonja, zadarska plemićka obitelj; Galelli, zadarska plemićka obitelj; Bernardin Galelli, generalni vikar biskupije u Krakovu; Ginano, zadarska plemićka obitelj; Grubonja, zadarska plemićka obitelj; Grisogono, zadarska plemićka obitelj; Grisogono, plemićki rod u Splitu; Grisogono, Lovre, teološki pisac; Grisogono, Nikola, pravnik.

 

Katalozi:

 • Damir MAGAŠ, Serđo DOKOZA, Hrvatska na zemljopisnim kartama od XVI. do XIX. st. u Državnom arhivu u Zadru, Zadar 1997. str. 64.

INFO

Serđo Dokoza

Redoviti profesor

br. ureda: 1

tel. 023/200-627

e-mail: sdokoza@unizd.hr

konzultacije: utorak 11:00-13:00h