Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Milorad Pavić

Biografija

 

Rođen 23. lipnja 1966. u Zadru. Osnovnu školu završio u Sukošanu. Srednju školu pohađao u Zadru i završio u Zagrebu 1985. Hrvatski branitelj - aktivni sudionik Domovinskog rata 1991. do 1994. god. Diplomirao 3. lipnja 1998. na Filozofskom fakultetu u Zadru na studijskoj grupi talijanski jezik i književnost - povijest. Za znanstvenog novaka na tom Fakultetu primljen 21. listopada 1998., na znanstvenoistraživački projekt "Povijest istočnojadranskog pomorstva". Poslijediplomski znanstveni studij iz povijesti ranog novog vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu uspješno završio 2003. god. U prosincu 2006. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Istočni Jadran u talijanskim tiskanim geografskim priručnicima XVI.-XVIII. stoljeća." U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2007. godine, a zvanje izvanrednog profesora postigao je 2013. godine. U razdoblju 2011.-2014. predsjednik Povjerenstva za osiguravanje kvalitete na Odjelu za povijest. Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi s obvezatnim kolegijima Svjetska povijest u ranom novom vijeku, Povijest jugoistočne Europe u novom vijeku. Drži nastavu i na diplomskom studiju povijesti s izbornim predmetima Istočni Jadran u putopisnoj literaturi ranog novog vijeka, Vještina plovidbe - navigacija svjetskim morima u 16. stoljeću, Hodočašćenje u Svetu zemlju u ranom novom vijeku, Ekonomska povijest Europe ranog novog vijeka. Na doktorskom studiju "Jadran – poveznica među kontinentima" izvodi nastavu s kolegijem Novovjekovna geografija istočnog Jadrana. Uz brojne teme iz svjetske i nacionalne povijesti bavi se istraživanjem novovjekovne povijesti istočnog Jadrana, osobito geografskih, kartografskih i plovidbenih priručnika o Jadranu nastalih do kraja 18. stoljeća. Od 1998. neprekidno sudjelovao na više znanstvenih projekata. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova, te jednog sveučilišnog udžbenika.

Bibliografija

Ocjenski radovi:

 • Istočni Jadran u izolaru Giuseppea Rosaccija, magistarski rad, Zagreb, 2003.
 • Istočni Jadran u talijanskim tiskanim geografskim priručnicima 16.-18. st., doktorska disertacija, Zadar, 2006.

 

Monografije:

 • Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada Carigrada do Svištovskog mira, sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2014., 416 stranica.

 

Znanstveni radovi:

 • Plovidbena ruta sjevernim Jadranom u izolaru Giuseppea Rosaccija, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, svezak 42, Zadar, 2000, str. 173-194.
 • Plovidbene rute srednjim i južnim Jadranom u izolaru Giuseppea Rosaccia, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, svezak 45, Zadar, 2003, str. 153-199.
 • L'arte del navegar, Civiltà italiana, Nuova serie 2 – 2002, svezak 1, Firenze, 2002, str. 163-169 .
 • Istočnojadranske luke u izolarima i portulanima 16. i 17. stoljeća, Luke istočnog Jadrana – Zbornik pomorskog muzeja Orebić, Orebić, 2006, str. 183-192.
 • Prilog poznavanju hodočasničkih putovanja od Venecije do Svete Zemlje u XVI. stoljeću, Croatica Christiana periodica, 59 (2007), str. 33-47.
 • Prilog poznavanju kartografskog prikazivanja crnogorske obale, Arhivski zapisi, 14 (2007), 1-2, str. 23-42.
 • La Dalmazia in alcuni libri di viaggio in italiano nel Cinquecento, Atti dei Convegni Lincei, 243: La Dalmazia nelle relazioni di viaggiatori e pellegrini da Venezia tra Quattro e Seicento, Roma, 2009.
 • Neki aspekti demografskog razvoja zadarskog područja u drugoj polovici 20. stoljeća, Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata (Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 21. 11. 2007. u Zadru), Zadar, 2009., str. 424.-443.
 • Boka kotorska u talijanskim geografskim priručnicima XVI. - XVIII. stoljeća, Hrvatsko-crnogorski dodiri/Crnogorsko-hrvatski dodiri: Identitet povijesne i kulturne baštine crnogorskog primorja (Zbornik radova), Zagreb, 2009., str. 279.-303.
 • Dalmatinsko selo u djelu austrijskog pisca Franza Pettera iz 1841. Zbornik Stijepa Obada, Zadar - Split - Zagreb : Sveučilište u Zadru - Odjel za povijest, 2010. Str. 391-410.
 • Prostorna percepcija istočnojadranskih otoka u očima stranih putnika od XVI. do XVIII. stoljeća, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, svezak 54, Zadar, 2012, str. 47-68.
 • Mletačka Istra u geografsko-statističkim opisima druge polovice 18. stoljeća, u: Ivan Jurković (ur.), Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 2, Pula – Pazin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2013., str. 431-452.
 • L'importanza delle isole adriatiche per la comunicazione tre le due sponde nell'età moderna, Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala jadrana III (zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar, Lovinac, 5.-6. studenoga 2010), Zadar: Sveučilište u Zadru, 2013., str. 359-376.
 • Otočnici (izolari) - svjedočanstva o europskom i mediteranskom identitetu Hrvatske, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 1 (2013); str.199-213.
 • Prikazi plovila u jadranskim izolarima 16. stoljeća, Povijesni prilozi, 47 (2014.); str. 185-205.
 • Perceptions of the Eastern Adriatic in the travel literature of the Early Modern period, Tabula 14 (Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa: “Past, Present, Future: Identity in Flux”, Pula 28-30 svibnja 2015.), Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2016, str. 104-119.
 • The misconception of the Ottoman Empire history and its institutions on Southeastern Europe as a result of wrong teaching of the old educational  system, Osmanli’da Siyaset ve diplomasy (Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa:International Congress on Ottoman Studies", Sakarya university, 14. - 17. listopada 2015.), Istanbul: Mahya Yayincilik, 2016., str. 327 - 336.
 • Milorad Pavić - Ina Marin, Marriage politics of the European Royal Dynasties in the Early Modern Period, u: Kobieta niepoznana na przastrzeni dzievój (Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, 22. - 23. rujna 2016, ur.:Obara-Pawlovska, A. Miaczewska, D. Wróbel), Lublin: UMCS, 2017, str. 145 - 160.
 • Nastava povijesti na Filozofskom fakultetu/Sveučilištu u Zadru, od početaka (1956.) do danas, u:  Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj: tradicija, današnje stanje, perspektive : povodom 140. godišnjice početka rada povijesnih katedri Sveučilišta u Zagrebu (Zbornik sa znanstvenog skupa, 28.-29. studenog 2014., Zagreb, ur. D. Agičić),  Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti - Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2018, str. 71-100.

Stručni radovi:

 • Hrvatski gradovi na starim planovima i vedutama, Radovi Zavoda za povijesne HAZU u Zadru, 44, 2002, str. 280-282.
 • Portulani i izolari – povijesna vrela o hrvatskom Jadranu, Hrvatska revija, broj 3, Zagreb, 2005, str. 93-98.
 • Tragom starih svjedočanstava o hrvatskom Jadranu: Portulani u srednjem i ranom novom vijeku, Hrvatska revija, broj 3, Zagreb, 2012, str. 26-34.

 

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima:

 • L'arte del navegar, Međunarodni znanstveni skup talijanista A.I.P.I. "…e c'e di mezzo il mare",  Split, 23.-27. 08. 2000.
 • Luke istočnog Jadrana u portolanima i izolarima 16. i 17. st.,"Luke istočnog Jadrana", Orebić, 10-11.05. 2002.
 • Geografski priručnici od XVI-XVIII stoljeća iz fonda ZKZd, "Sto pedeset godina Znanstvene knjižnice Zadar" (znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem), Zadar, 18.-19. 11. 2005.
 • L'Adriatico orientale in alcuni libri di viaggio italiani in Terra Santa nel sedicesimo secolo, "Letteratura, arte, cultura  tra le due sponde dell'Adriatico", međunarodni znanstveni skup, Zadar  - Nin 03.-04. 11. 2006.
 • La Dalmazia in alcuni libri di viaggio in italiano nel Cinquecento; "La Dalmazia nelle relazioni di viaggiatori e pellegrini da Venezia tra Quattro e Seicento", međunarodni znanstveni skup, Rim, 22.-23. 05. 2007.
 • Percepcija veličine jadranskih otoka u geografskim priručnicima 16.-18. st. (pozvano predavanje); Savjetovanje: Kartografija, geoinformacije i more, Zadar, 15.-16. lipnja 2007.
 • Boka kotorska u talijanskim geografskim priručnicima XVI.-XVIII. stoljeća, "Hrvatsko crnogorski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine crnogorskog primorja", međunarodni znanstveni skup, Kotor, 4.-6. X. 2007.
 • Demografski razvoj zadarskog područja u drugoj polovici 20. stoljeća, "Zadar i okolica od Drugog svjetskog rata do Domovinskog rata", Zadar, 21. XI. 2007.
 • Otočnici (izolari) – svjedočanstva o europskom i mediteranskom identitetu Hrvatske, “More – Hrvatsko blago”, Zagreb, 21-23. IV. 2008.
 • Difficulties in Adriatic seafaring in the Italian itineraries of the sixteenth and seventeenth centuries, "Ars nautica – Pomorska arheologija I povijest srednjega i novoga vijeka" (međunarodni znanstveni skup), Dubrovnik, 7.-9. IX. 2009.
 • L'importanza delle isole adriatiche nel collegamento delle due sponde nell'evo moderno, "Književnost, umjetnost i kultura između dviju obala Jadrana - Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico" (međunarodni znanstveni skup), Zadar - Lovinac, 5.-6. studenoga 2010.
 • Prostorna percepcija Dalmacije u geografskim djelima ranog novog vijeka, "Dalmacija u prostoru i vremenu, Što Dalmacija jest, a što nije?" (domaći znanstveni skup), Zadar, 14.-16. VI. 2012.
 • Change in perceptions of Christian pilgrims traveling to the Holy Land in the early modern period, "Pilgrimage and Sacred Places in Eastern Europe: Place, Politics and Religious Tourism" (međunarodni znanstveni skup), Zadar, 27.-30. IX. 2012.
 • Prikazi plovila u jadranskim izolarima 16. stoljeća, "Pomorstvo in skupnosti na vzhodnem Jadranu v srednjem in  novem veku" (međunarodni znanstveni skup), Kopar, 19. IV. 2013.
 • Nastava povijesti na Filozofskom fakultetu / Sveučilištu u Zadru od samih početaka (1956.) do danas, "Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj. Tradicija, današnje stanje, perspektive" (domaći znanstveni skup), Zagreb, 28.-29. XI. 2014.
 • Perception of the Eastern Adriatic in the Travel Literature of the Early Modern Period, "Identity in flux: past, present, future" (međunarodni znanstveni skup), Pula 28.-30. V. 2015.
 • The misconception of the Ottoman Empire history and its institutions in Southeastern Europe as a result of wrong teaching of the old education system, " International Congress on Ottoman Studies"(međunarodni znanstveni skup), Sakarya University (TR), 14.-17. X. 2015.
 • Problem određivanja geografske dužine na moru u ranom novom vijeku/Problem of determination of geographical longitude on the sea in the Early Modern Period, "Putovanje u srednjovjekovnoj i renesansnoj Hrvatskoj u Europskom kontekstu" (međunarodni znanstveni skup), Zagreb, 20. V. 2016.
 • Milorad Pavić – Ina Marin, Marriage politics of European royal dynasties in early modern period, "An Undiscovered Woman: from Antiquity to Modern Times" (međunarodni znanstveni skup), Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, (PL), 22.-23. rujan 2016.
 • Milorad Pavić – Ivan Andabak, Split u stranim putopisima ranog novog vijeka, "Pomorski Split do početka 20. stoljeća" (domaći znanstveni skup), Split 26.-27. rujna 2016.
 • Zbivanja na Jadranu kao odraz lokalne i regionalne geopolitičke situacije tijekom 16. i 17. stoljeća, "Peti kongres hrvatskih povjesničara: Krize sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi", Zadar, 5.-8. X.  2016
 • Sukošan na starim geografskim kartama, "Sukošan - na dodiru Kotara i mora" (domaći znanstveni skup), Sukošan, 14.-15. rujna  2018.
 • Sukošan u Domovinskom ratu, "Sukošan - na dodiru Kotara i mora" (domaći znanstveni skup), Sukošan, 14-15. rujna 2018.

INFO

Milorad Pavić

Izvanredni profesor

br. ureda:

tel. 023/200-624

fax. 023/200-730

e-mail: mpavic@unizd.hr

konzultacije: četvrtak 12:00-13:00h