Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Kristijan Juran

Biografija

 

Povjesničar hrvatskoga ranog vijeka. Rođen je 13. srpnja 1974. u Beckumu (Njemačka). Godine 1993. upisao je dvopredmetni studij povijesti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je i diplomirao 29. lipnja 2000. s temom Naseljenost šibenskog područja između kasne antike i ranog srednjovjekovlja. Poslijediplomski studij „Povijest hrvatskog pomorstva“ upisao je 2002. na Filozofskom fakultetu u Zadru. U travnju 2004. položio je stručni ispit za nastavnika u osnovnim i srednjim školama.

U lipnju 2004. zaposlen je kao znanstveni novak na znanstvenom projektu Toponimija neistraženih sjevernodalmatinskih otoka i obale glavnog istraživača dr. sc. Vladimira Skračića. Od 1. srpnja 2005. radi kao asistent u Centru za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru. Od 2. siječnja 2007. suradnik je na znanstvenom projektu Onomastica Adriatica glavnog istraživača prof. dr. sc. Vladimira Skračića. U akad. godinama 2007./2008. i 2008./2009. predavao je izborne kolegije Povijesna toponimija Dalmacije i Povijesna antroponimija Dalmacije na Odjelu za povijest, kao i izborni kolegij Hrvatska povijesna toponimija na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru. Doktorirao je 2009. na Sveučilištu u Zadru s disertacijom Otok Murter u razdoblju mletačke uprave (1412.-1797.), pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Vrandečića. Godine 2010. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2012. do 2014. godine voditelj je Centra za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru.

Od 1. veljače 2013. zaposlenik je Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru, gdje izvodi nastavu iz hrvatske povijesti ranoga novoga vijeka te izbornih kolegija Prostor i društvo mletačko-osmanskog pograničja u Dalmaciji (16. – 17. st.), Povijesna toponimija istočnojadranskog prostora, Glagoljica i hrvatska ćirilica u povijesnim vrelima, Antroponimija dalmatinskih komuna i njihova zaleđa u srednjem i ranom novom vijeku, Migracije Hrvata od 15. do 18. stoljeća i Otočni svijet zajednica jadranskih didića. Godine 2015. izabran je u zvanje izvanrednog profesora.

Znanstveno istražuje ruralne zajednice (socijalni odnosi i strukture, demografski procesi, antroponimija) i zemljišni posjed (topografija, toponimija, vlasničko-pravni odnosi) na području istočnojadranskih komuna u kasnom srednjem i ranom novom vijeku. Objavio je dvije knjige te više od 20 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na dvanaest znanstvenih i stručnih skupova.

Bibliografija

Knjige:

 • Murterske glagoljske matice (1658. – 1706.), Državni arhiv u Šibeniku, Šibenik, 2014., 404 str.
 • Tišnjanska matica krštenih i vjenčanih (1608. – 1638.). O starim tišnjanskim prezimenima i obiteljima, Državni arhiv u Šibeniku, Šibenik, 2015., 284 str.

 

Izvorni znanstveni radovi u zbornicima i časopisima kategoriziranim kao A1:

 • Stanovništvo Murtera u 18. stoljeću i početkom 19. stoljeća – Građa iz matičnih knjiga 1718.-1815., Povijesni prilozi, 25, Zagreb, 2003, 233-280.
 • Kad i u kojim povijesnim okolnostima Murterini i Betinjani dolaze na Kornate?, Povijesni prilozi, 28, Zagreb, 2005, 135-151.
 • Puncta Ostrice – toponimski lik koji je zbunio i zavadio suvremenike, Folia onomastica Croatica, 19, Zagreb, 2010, 117-134.
 • Doseljavanje Morlaka u opustjela sela šibenske Zagore u 16. stoljeću, Povijesni prilozi, 46, Zagreb, 2014, 129-158.
 • Morlaci u Šibeniku između Ciparskoga i Kandijskog rata (1570. – 1645.), Povijesni prilozi, 49, Zagreb, 2015, 163-210.

 

Pregledni radovi u zbornicima i časopisima kategoriziranim kao A1:

 • Murterske glagoljske matice, Studia ethnologica Croatica, 14-15, Zagreb, 2002-2003, 213- 274.

 

Izvorni znanstveni radovi u zbornicima i časopisima kategoriziranim kao A2:

 • Novi podaci o stanovništvu Murtera od 15. do 17. stoljeća, Čakavska rič, XXX, Split, 2002, br. 1-2, 361-373.
 • Građa iz dosad nepoznatih betinskih, prvićkih i tribunjskih glagoljskih matica i drugih spisa, Čakavska rič, XXXI, Split, 2003, br. 1-2, 109-138.
 • Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine (Građa iz anagrafa župe Murter), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 46, Zagreb-Zadar, 2004, 335-367.
 • Prilozi kasnosrednjovjekovnoj antroponimiji otoka Pašmana, Hieronymus, 1, Zadar,  2007, 157-176.
 • Blatska antroponimija 14. stoljeća, Blato do kraja 18. stoljeća, sv. 3 (ur. Teo Šeparović), Općina Blato, Blato, 2005, 77-97.
 • Betinska osobna imena u 18. i 19. stoljeću, Zadarski filološki dani I, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar, 2007, 167-175.
 • Prvi spomeni otoka Pašmana i njegovih naselja, Toponimija otoka Pašmana (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2006, 49-62.
 • Zemljišni posjed zadarskih dominikanaca na otoku Ugljanu, Toponimija otoka Ugljana (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2007, 75-99.
 • Prilozi povijesti Rave od kraja 13. do sredine 17. stoljeća, Otok Rava (ur. Josip Faričić), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2008, 281-310.
 • Otoci Ist i Škarda u srednjem i ranom novom vijeku – pristup istraživanju i nove spoznaje, Otoci Ist i Škarda (ur. Josip Faričić), Sveučilište u Zadru, Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Matica hrvatska – Ogranak u Zadru, Hrvatsko geografsko društvo – Zadar, 2010, 221-250.
 • Gospodarska i vlasnička struktura zemljišnog posjeda na otoku Murteru u kasnome srednjem vijeku (14.-16. st.), Toponimija otoka Murtera (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2010, 63-84.
 • Postanak Tisnoga i tišnjanski posjed na kopnu, Toponimija otoka Murtera (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2010, 85-95.
 • Spomenici sakralnoga graditeljstva na otoku Murteru, Toponimija otoka Murtera (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2010, 97-121 (zajedničko autorstvo sa Sofijom Sorić).
 • Kornati od 14. do 19. stoljeća, Toponimija kornatskog otočja (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2013, 99-157.
 • Otok s četiri imena – Kornat u ispravama srednjega i novog vijeka, Toponimija kornatskog otočja (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2013, 447-457.
 • Povijesna građa i napomene o Velom Ratu od 14. do 16. stoljeća, Veli Rat (ur. A. Uglešić i J. Faričić), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013, 161-172.

 

Stručni radovi u zbornicima i časopisima kategoriziranim kao A2:

 • Popis povijesnih toponima iz arhivske građe, Toponimija otoka Pašmana (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2006, 229-254.
 • Toponimi na katastarskim mapama iz 1824-1830, Toponimija otoka Pašmana (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2006, 297-310.
 • Popis povijesnih toponima iz arhivske građe, Toponimija otoka Ugljana (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2007, 247-280.
 • Toponimi na katastarskim mapama iz 1824., Toponimija otoka Ugljana (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2007, 315-329.
 • Popis povijesnih toponima iz arhivske građe, Toponimija otoka Murtera (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2010, 229-266.
 • Toponimi na katastarskim mapama iz 1824./1825. i 1877. godine, Toponimija otoka Murtera (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2010, 287-305.
 • Kornatska toponimija u arhivskim spisima, Toponimija kornatskog otočja (ur. Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2013, 313-339.
 • Problem ubikacije u istraživanjima povijesne i suvremene toponimije, Geografska imena. Zbornik radova s Prvoga nacionalnog savjetovanja o geografskim imenima (ur. J. Faričić i V. Skračić), Sveučilište u Zadru, Hrvatsko geografsko društvo, Zadar, 2011, 25-32.

 

Ostali radovi:

 • Povijesne okolnosti nastanka i širenja murterskog zemljišnog posjeda, Murterski godišnjak, 1, Murter, 2003, 63-88.
 • Prilozi povijesti Murtera u prvoj polovici 17. stoljeća, Radovi sa znanstvenog skupa “Murter i njegova župa u prošlosti”, Murterski godišnjak, 2, Murter, 2004, 149-187.
 • Popis stanovnika Murtera iz 1765., Murterski godišnjak, 4, Murter, 2006, 369-400.
 • Stanovništvo Sv. Filipa i Jakova prema župnim maticama od 1658. do 1827. godine, u: F. Đinđić – K. Juran, O staroj župi Sv. Mihovila u Sv. Filipu i Jakovu, Mjesni odbor Sv. Filip i Jakov, 2009, 10-86.
 • Uljarska zadruga u Murteru 1910.-1948. (s opširnim osvrtom na suvremeno dalmatinsko maslinarstvo i uljarstvo), Murterski godišnjak, 7-8, Ogranak Matice hrvatske Murter, Murter, 2009-2010, str. 13-249.
 • Od “Blagajnice” (1898.) do “Slanice” (1955.) – bilješke o murterskom zadrugarstvu, Murterski godišnjak, 9-10, Ogranak Matice hrvatske Murter, Murter, 2011-2012, 241-273
 • Osvrt na Šupukov rukopis i još pregršt novih vijesti o starim primoštenskim rodovima i prezimenima, Ante Šupuk i njegov rukopis o starim primoštenskim maticama (ur. K. Juran i N. Mučalo), Državni arhiv u Šibeniku, Šibenik, 2013, str. 141-175.
 • Glagoljična zabilješka šibenskog notara Gverina Tihića iz 1530. godine, Slovo rogovsko, 2, Udruga glagoljaša Zadar, Zadar, 2014, str. 12-14.
 • Hrvatska ćirilica (bosančica) u spisima Šibenske biskupije (1), Slovo rogovsko, 2, Udruga glagoljaša Zadar, Zadar, 2014, str. 57.
 • Hrvatska ćirilica (bosančica) u spisima Šibenske biskupije (2), Slovo rogovsko, 3, Udruga glagoljaša Zadar, Zadar, 2015, str. 50-51.

 

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

 • Domaći znanstveni skup Murter i njegova župa u prošlosti (Murter, 18.-20. rujna 1998.), s referatom “Prilozi povijesti Murtera u prvoj polovici 17. st.”.
 • Međunarodni znanstveni skup Zadarski filološki dani 1 (Sveučilište u Zadru, 20.-21. svibnja 2005.), s referatom “Betinska osobna imena u 18. i 19. st.”.
 • Domaći znanstveni skup Blato do kraja 18. stoljeća (Blato, 9. kolovoza 2005.), s referatom “Blatska antroponimija 14. stoljeća”.
 • Međunarodni znanstveni skup VI. Skokovi etimološko-onomastički susreti (Korčula, 6.-7. listopada 2006.), s referatom “Antroponimija šibenskog distrikta u 15. st. – izvori i metode”.
 • Domaći znanstveni skup Otok Rava (Zadar – Rava, 20.-23. lipnja 2008.), s referatom “Prilozi povijesti Rave od kraja 13. do sredine 17. stoljeća”.
 • Domaći znanstveni skup Prvo nacionalno znanstveno savjetovanje o geografskim imenima (Sveučilište u Zadru, 23.-24. listopada 2009.), s referatom “Problem ubikacije u istraživanjima povijesne i suvremene toponimije”.
 • Međunarodni znanstveni skup VII. Skokovi etimološko-onomastički susreti (Gospić, 14.-17. listopada 2010.), s referatom “Puncta Ostrice – toponimski lik koji je zbunio i zavadio suvremenike”.
 • Domaći znanstveni skup Otoci Ist i Škarda (Zadar – Ist, 19.-20. studenog i 5. prosinca 2010.), s referatom “Otoci Ist i Škarda u srednjem i ranom novom vijeku – pristup istraživanju i nove spoznaje”.
 • Domaći znanstveni skup Veli Rat (Zadar, 6.-7. prosinca 2013.), s referatom “Povijesna građa i napomene o Velom Ratu od 14. do 16. stoljeća”.
 • Međunarodni znanstveni skup Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana – Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico (Zadar – Biograd na moru, 23.-25. listopada 2014.), s referatom “I Bakho ga je pio...” – Murtersko vino na stolovima mletačkih patricija u 16. i 17. stoljeću”.
 • Međunarodna arhivistička konferencija Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine (Pazin – Rijeka, 28.-29. svibnja 2015.), s referatom “Očuvanost i istraženost šibenske glagoljične baštine”.
 • Znanstveni skup Kali (Zadar – Kali, 25. – 26. rujna 2015.), s referatom “Stanovništvo Kali po popisu iz 1767.” 

INFO

Kristijan Juran

ECTS koordinator

Izvanredni profesor

br. ureda:3

tel. 023/200-628

e-mail: kjuran@unizd.hr

konzultacije: četvrtak 14:00-15:00h