Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Ante Bralić

Biografija

Rodio se 26. lipnja 1973. u Zadru. Osnovnu školu završio je u Bibinjama, a srednju školu u Zadru gdje je stekao zvanje kemijskog tehničara kontrole i analize. Na Filozofskom fakultetu u Zadru upisao je u šk. godini 1991/92 dvopredmetni studij povijesti i filozofije koji je završio diplomiranjem 26. veljače 1996. s temom “Nikola Pašić i politika ujedinjenja tijekom Prvog svjetskog rata”. U školskoj godini 1993/94. upisao je kao treći predmet studij latinskog jezika i rimske književnosti.

Nakon diplomiranja zaposlio se kao odgajatelj u Srednjoškolskom đačkom domu u Zadru, a od 1. ožuka 1997. radi kao znanstveni novak na projektu pok. dr. Tereze Ganze-Aras “Dalmacija između 1912-1920”. Od 21. svibnja 2001. radi na znanstvenom projektu kojem je glavni istraživač dr. Ivo Rendić-Miočević “Standardi za hrvatsku povijest”. Od školske godine 1997/98. drži seminare iz predmeta Povijest Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku i Povijest Jugoistočne Europe u 19.stoljeću. Također, na Visokoj učiteljskoj školi u Zadru od šk. godine 2000/01. radi kao vanjski predavač na predmetu Hrvatska povijest od 16. do 19. stoljeća.

Poslijediplomski studij iz hrvatske povijesti novog vijeka upisao je 10. travnja 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za magistarski rad uzeo je temu “Zadarsko novinstvo uoči Prvog svjetskog rata”. Magistrirao je 23. srpnja 2002.

Pohađao je Medijavističku radionicu Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku u listopadu 1997. Bio je predsjednik pododbora za organiziranje znanstvenog skupa “Don Marko Sikirić” koji se održao 9. listopada 1999. u Bibinjama pod pokroviteljstvom Matice hrvatske i Zadarske nadbiskupije.Doktorirao 20. veljače 2006. s temom "Zadar u Prvom svjetskom ratu" na Sveučilištu u Zadru. U prosincu 2006. izabran u znanstveno-nastavno zvanje sveučilišnog docenta. 2012. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Bibliografija

Monografije:

 • Kozličić, M – Bralić A., Stanovništvo Kraljevine Dalmacije prema službenim izračunima i popisima 1828.-1857. godine, Sveučilište u Zadru – Odjel za povijest, Zadar, 2012. (460 stranica) - Znanstvena knjiga (izvorni znanstveni rad).

Članci:

 • Bralić, A. – Dejanović, M., Demografski razvoj Nina u 20. st., Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, br. 57, Zagreb-Zadar, 2015., 389-425.
 • Bralić, A., Radovi dr. sc. Vjekoslava Maštrovića o hrvatsko-talijanskim odnosima u Dalmaciji, Zbornik o Vjekoslavu Maštroviću (ur. Miro Grubić), Znanstvena knjižnica u Zadru, Zadar, 2015., 27-35.
 • Bralić, A., Zadar od Londona do Rapalla (1915.-1920.), Zadarska smotra, 4, Zadar, 2015., 7-21.
 • Bralić, A. – Zrilić, S., Položaj Zadarske županije u upravno-teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske, Potencijali društveno-gospodarskog razvitka Zadarske županije, (ur. Josip Faričić), Sveučilište u Zadru, Zadarska županija, Grad Zadar, Hrvatska gospodarska komora-županijska komora Zadar, Zadar, 2014., 32-42.
 • Bralić, A. – Gverić A., Dalmazia irredenta – mitološki pogled na svijet, Dalmacija u prostoru i vremenu, što Dalmacija jest, a što nije?, (ur. Lena Mirošević, Vera Graovac Matassi), Sveučilište u Zadru, 2014., 111-124.
 • Bralić, A., Beginning of the First World War in Dalmatia, Review of Croatian History, br. 1, 10/2014, Zagreb, 2014., 47-75.
 • Bralić, A., Scope and Limitations of Dalmatian Politics Regarding the Balkan Wars (1912-1913), Balkan Nationalism(s) and the Ottoman Empire (ur. Dimitris Stamatopoulos), Vol II, ISIS Press, Istanbul, 2014.
 • Bralić, A., Politički stavovi Šime Starčevića – drukčiji pogled na Hrvatski narodni preporod, Šime Starčević i hrvatska kultura u 19. stoljeću, (ur. Sanja Vrcić-Mataija, Vesna Graovac-Pražić), Sveučilište u Zadru, 2014., 87-96.
 • Bralić, A. – Gverić, A., Don Ivo Prodan u procijepu između talijanske okupacije i nove jugoslavenske države (1917.-1919.), Pravaštvo u hrvatskome političkom i kulturnom životu u sučelju dvaju stoljeća (ur. Zdravka Jelaska Marijan, Zlatko Matijević), Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2013., 305-327.
 • Bralić, A., Demografski razvitak Velog Rata od 19. stoljeća do 1948. godine, Veli Rat, (ur. Ante Uglešić, Josip Faričić), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013., 409-421.
 • Bralić, A., Što su Zadrani znali o političkim prilikama u Istri na početku 20. stoljeća, Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, (ur. Ivan Jurković), Sveučilište Jurja Dobrila Pula i Državni arhiv Pazin, knj. 3, Pula-Pazin, 2013., str. 65-84
 • Bralić, A., Balkanski ratovi i recepcija bugarske politike u dalmatinskom javnom mnjenju, Hrvatsko-bugarski odnosi u XIX. I XX. stoljeću, Hrvatsko-bugarsko društvo u Zagrebu, Zagreb, 2012. 63-89.
 • Bralić, A., Zadarska recepcija sloma Austro-Ugarske Monarhije i stvaranja novih država, 1918. u hrvatskoj povijesti, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2012., 229-247.
 • Bralić, A., Zadarski Filozofski fakultet kao dio Sveučilišta u Splitu, Sveučilište u Zadru – O desetoj obljetnici obnove (ur. Tomislav Skračić), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2012., 506-519.
 • Bralić, A. – Kraljev, K., Proračuni dalmatinskih općina na početku 20. stoljeća (1900.-1908.), Ča­sopis za suvremenu povijest, sv. 43, br. 1, Zagreb, 2011., str. 265-291.
 • Bralić, A. – Ramljak, S., Drniški kraj u demografskim procesima od druge po­lo­vi­ce 19. stoljeća do kraja 20. stoljeća, u: Zagora između stočarsko-ratarske tradicije te pro­ce­sa litoralizacije i globalizacije. Hinterland between Livestock-farming Tradition and Littora­li­zation and Globalization, Zbornik radova (ur. Mate Matas i Josip Faričić), Međunarodni znan­stveni skup, Sveučilište u Zadru, Kulturni sabor Zagore, Ogranak Matice hrvatske Split, Zadar - Split, 2011., 323-337.
 • Bralić, A., Zadar kao administrativno i političko središte Dalmacije za francuske up­ra­ve, u: Dalmacija za francuske uprave (1806.-1813.). La Dalmatie suos l' administration fran­çaise, Međunarodni znanstveni skup, Zbornik radova (ur. Marko Trogrlić i Josip Vrandečić), Književni krug, Split i Filozofski fakultet u Splitu, Sp­lit, 2011., 351-372.
 • Bralić, A., Osnovno i srednje školstvo u Dalmaciji za francuske uprave (1806.-1813.) i ulo­ga Vicenza Dandola, u: Hrvati i Ilirske pokrajine. Les Croates et les provinces Illyriennes, Zbor­nik radova (ur. Franjo Šanjek), Međunarodni znanstveni skup, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2010., 535-544.
 • Bralić, A. – Ramljak, S., Demografske prilike u drniškom kraju prema aus­trij­skim popisima pučanstva (1857.-1910.), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 52, Zadar, 2010., str. 285-321.
 • Bralić, A., Proizvodnja Maraskina u Zadru između dva svjetska rata. Maraschino Pro­duc­tion in Zadar in Interwar Period, u: Višnja Maraska: Bogatstvo Zadra i zadarske regije-Ma­rasca Cherry. Treasure of Zadar and Zadar Region, Znanstvena monografija (ur. Ante Bra­lić i Josip Faričić), Sveučilište u Zadru, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru i Maraska d. d. Zadar, Zadar, 2010.,171-183.
 • Bralić, A., Pretpreporodno razdoblje u Dalmaciji u djelu prof. dr. sc. Stijepa Obada, u: Zbor­nik Stijepa Obada, Znanstvena monografija (ur. Marko Trogrlić, Josip Vrandečić, Ante Bra­lić, Mislav Elvis Lukšić), Sveučilište u Zadru – Odjel za povijest, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, Zadar - Split - Zagreb, 2010., 53-71.
 • Bralić, A., Državni arhiv u Zadru kao izvor za povijest Boke kotorske u Prvom svjet­skom ratu, u: Hrvatsko-crnogorski dodiri / Crnogorsko-hrvatski dodiri. Identitet povijesne i kul­turne baštine Crnogorskog primorja, Zbornik radova (ur. Lovorka Čoralić), Međunarodni znan­stveni skup, Hrvatski institut za povijest i Matica hrvatska, Zagreb, 2009., str. 629-642.
 • Bralić, A., Odnos državnih vlasti prema Katoličkoj crkvi u Zadru od 1944. do 1948. go­dine, u: Zadar i okolica od Drugog svjetskog rata do Domovinskog rata, Zbornik radova (ur. Tado Oršolić), Domaći znanstveni skup, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru i Sveučilište u Zadru – Odjel za povijest, Odjel za geografiju, Zagreb - Zadar, 2009., 14-26.
 • Bralić, A., Vinko Pulišić, nadbiskup zadarski i metropolita dalmatinski (1853.-1936.), u: Olib, otok, selo i ljudi, Monografija (ur. Lovro Ivin), Družba „Braće hrvatskog zmaja“ Zagreb i Mjesni odbor Olib, Zagreb - Olib, 2009., 245-252.
 • Bralić, A. – Eschbach, T., Austrijska opsada Zadra 1809. godine, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 50, Zagreb - Zadar, 2008., 213-234.
 • Bralić, A.,  Zadarski fin-de siècle – Političke i društvene prilike u Zadru i Dalmaciji uoči Prvog svjetskog rata, Časopis za suvremenu povijest, br. 3, Zagreb, 2007.,  731-775.
 • Bralić, A., Zadarski fin-de siècle – Političke i društvene prilike u Zadru i Dalmaciji uoči Prvog svjetskog rata, Časopis za suvremenu povijest, br. 3, Zagreb, 2007., 731-775.
 • Bralić, A., Zadarsko školstvo u Prvom svjetskom ratu, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 48, Zagreb-Zadar 2006., 597-630.
 • Bralić, A., Zadar u vrtlogu propasti Habsburške Monarhije (1917. – 1918.), Časopis za suvremenu povijest, (38), br. 1, Zagreb, 2006., 243-266.
 • Bralić, A., Zadarsko novinstvo prema Istri i Rijeci pred Prvi svjetski rat, Radovi Zavoda za  povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 44, Zagreb-Zadar 2002., 191-210.
 • Bralić, A., Kretanje cijena u Zadru tijekom Prvog svjetskog rata, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU  u Zadru, sv. 42, Zagreb-Zadar 2000., 413-430.
 • Bralić, A., Kako preživjeti u Zadru? Prvi svjetski rat, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 37, Razdio povijesnih znanosti (24), Zadar 1999., 55-175.
 • Bralić, A., „Narodni list“ i „Hrvatska kruna“ o drugom balkanskom ratu, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 41, Zagreb-Zadar 1999., 277-298.

Uredništva:

 • Višnja Maraska: Bogatstvo Zadra i zadarske regije-Ma­rasca Cherry. Treasure of Zadar and Zadar Region, Znanstvena monografija (ur. Ante Bra­lić i Josip Faričić), Sveučilište u Zadru, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru i Maraska d. d. Zadar, Zadar, 2010.
 • Zbor­nik Stijepa Obada, Znanstvena monografija (ur. Marko Trogrlić, Josip Vrandečić, Ante Bra­lić, Mislav Elvis Lukšić), Sveučilište u Zadru – Odjel za povijest, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, Zadar - Split - Zagreb, 2010.

INFO

Ante Bralić

Izvanredni profesor

br. ureda: 4

tel. 023/200-630

e-mail: abralic@unizd.hr

konzultacije: utorak 9:00-10:00h