Odjel za kroatistiku

Edita Medić, prof., lektorica

Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru

e-adresa: edita.medic.em@gmail.com

 

ŽIVOTOPIS

 

Rođena je 1981. godine u Zadru gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studij hrvatskoga jezika i književnosti završila je na Sveučilištu u Zadru.

Tijekom desetogodišnjega rada u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama sudjelovala je u organizaciji županijskih natjecanja iz hrvatskoga jezika, bila član Županijskoga povjerenstva za natjecanje iz hrvatskog jezika za srednje škole Zadarske županije od 2011. do 2014. te sudjelovala kao mentor učenicima na državnim i raznim literarnim i dramskim natjecanjima.

Od 2017. radi na Sveučilištu u Zadru kao vanjski suradnik na Odjelu za kroatistiku i slavistiku te kao suradnik/lektor Odjela za izdavaštvo. 

Od 2018. radi kao lektorica na Odjelu za kroatistiku i održava nastavu iz Jezičnih vježbi na matičnoj katedri te nastavu iz kolegija Hrvatski jezik za rusiste na Odjelu za rusistiku.

 

Radovi

  1. O sufiksalnoj tvorbi uvećanica u hrvatskome jeziku. Magistra Iadertina. 12 (2017), 1; 105–119. (stručni rad)

  2. Priroda u bajkama H. Ch. Andersena i Sunčane Škrinjarić. Magistra Iadertina. 12 (2017), 1; 121137. (stručni rad)

  3. Alojzijevo ili Stepinčevo. Jezik. 65 (2018), 1, 34–35. (stručni rad – jezični savjet)

  4. Jezikoslovni radovi u polustoljetnom zborniku Kačić. (Kačić, 2018., pregledni rad, u tisku)

  5. Sklonidba riječi alumni. Hrvatski jezik. 6 (2019), 1; 2930. (stručni rad jezični savjet)

 

Google znalac profil

https://scholar.google.hr/citations?hl=en&user=VrUJxhUAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5xb2PbuiAsf04P6rcPkvLYMT0Hb9_gvBITS5-htggABao1z_fRgh3hv-GrHFxBCX9OCLg7O3n_ZitH9mwVVWzdH_d3e-4ahJ_Ll3ewCBW1hGzXQpk