Odjel za kroatistiku

Izv. prof. dr. sc. Ante Periša

Minimize

 

 

 

 

 

 

Odjel za kroatistiku 

Odjel za filozofiju

Sveučilišta u Zadru

 Konzultacije (kabinet 245): utorkom od 10,30 do 13 sati ili na e-mail.

 Telefon: 023/ 200 503; E-mail: anperisa@unizd.hr

Google schoolar>>>

Predaje sljedeće predmete:

Uvod u teoriju jezika  (Primjer pitanja iz kolokvija>>>)

Estetika

Filozofija jezika 

Metafora – filozofski aspekti

Filozofija vremena i prostora

Povijest hrvatske filozofije

 

Ante Periša rođen 1971. u Krkoviću kod Šibenika. Nakon završene osmogodišnje škole (1986.) pohađao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju i maturirao 1990. Filozofsko-teološki studij završio je diplomiravši 1996. na KBF-u u Zagrebu radom "Problem vremena u filozofiji i suvremenoj fizici". Od jeseni 1997. upisao je daljnji studij filozofije na Filozofskom fakultetu DI u Zagrebu i paralelno radio kao srednjoškolski profesor u Zagrebu.

Doktorski studij završio na Sveučilištu u Beču (1998.-2002.) gdje je 2002. obranio disertaciju pod naslovom "Philosophie und Grenzen der Sprache. Jaspers' Denken des Unsagbaren und ein Vergleich mit dem frühen Wittgenstein" (Filozofija i granice jezika. Jaspersovo mišljenje neizrecivog i usporedba s ranim Wittgensteinom).

U sklopu poslijediplomskog programa «Kršćanstvo i suvremena kultura» na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu predaje kolegij «Govor o neizrecivom kod Jaspersa i Wittgensteina».

Sudjelovao na brojnim međunarodnim znanstvenim simpozijima. Kao istraživač i suradnik sudjelovao u više znanstvenih nacionalnih i međunarodnih projekata. Objavio nekoliko knjiga i desetak znanstvenih radova.

Prevodio uglavnom s njemačkoga (L. Wittgenstein, O izvjesnosti, Globus, Zagreb, 2007.; Kunzman / Burkard / Wiedmann, Atlas filozofije, Golden Marketing, Zagreb 2001.; itd.). Osim hrvatskoga dobro poznaje njemački, engleski i talijanski, te latinski i starogrčki jezik, a donekle se služi i nekim drugim romanskim jezicima. Učio je također staroslavenski i starohebrejski.

Recenzent znanstvenih projekata i programa za Hrvatsku zakladu za znanost. Recenzent brojnih znanstvenih radova za različite časopise.

Od  2016. do 2018. predsjednik Upravnoga vijeća Instituta za filozofiju (Vukovarska 54, Zagreb).

 

Knjige:

 

1) Uvod u filozofiju jezika (Priručnik. Digitalno izdanje Sveučilišta u Zadru. 2016.)

http://www.unizd.hr/izdavastvo/Eizdanja/

 2) Philosophie und die Grenzen der Sprache. Jaspers Denken des Unsagbaren und ein Vergleich mit dem frühen Wittgenstein. Doktorski rad.    

 3) Neizrecivo kod Jaspersa i Wittgensteina, Hegelovo društvo, Zadar, 2010. (Doktorski rad, prerađen i preveden na hrvatski.)

 4) „Putokaz kroz hrvatske svjetove“, Ravnokotarski cvit, Lepuri-Split, 2007. (Izbor filozofsko-društveno-teoloških eseja o aktualnim temama objavljivanih povremeno tijekom nekoliko godina u tjedniku „Hrvatski list“)

 5) M. Flatscher, C. Hornstein-Tomić, A. Periša, H. Riefenthaler (urednici): Zur Relevanz mitteleuropäischer Identität, Lang Verlag, 2010. (Zbornik radova s međunarodnoga simpozija održanog 2008. u IUC u Dubrovniku. Tema simpozija je bila: „O važnosti srednjeeuropskog identiteta“.)

 

 Znanstveni radovi:

 1) Je li Isus zaista bio drvodjelja? – Jezična analiza, u: Zadarska smotra LXIV, 3 (2015), str. 45-47.

 2) Periša, Ante; Hajdarević, Dino: Znanje i gledanje u konceptualnoj metafori, u: Croatica et Slavica Iadertina. 11/2 (2016) ; 285-309

 3) Uvjeti mogućnosti razumijevanja, u: Jezik, god. 63., br. 2. – 3., Zagreb, 2016., str. 43. – 56.

 4) Kontekstualnost, jezični čini i relativnost značenja kod J. L. Austina, u: Acta Iadertina, 12/2/2015, Zadar 2016., str. 83. – 92.

 5) Od „Cvita“ do rukoveta, u: Stipe Nimac (ur.): Isukrst Lepurski, Lepuri-Split 2016., str. 39-60.

 6) Periša, Ante; Petrušić, Hrvoje: Spor oko demitologizacije: Jaspersova kritika Bultmannove teološke metode, Crkva u svijetu  49, 4 (2014), str. 416-438.

 7) Humanizam i sloboda kod Karla Jaspersa// Scopus, Vol.XII No.25. 2012., str. 43-51.

 8) Zur Kommunikation im Pluralismus der mitteleuropäischen Lebensformen, u: Zur Relevanz mitteleuropäischer Identität / Matthias Flatscher et.al. (ur.), Peter Lang, 2010., str. 99-108.

 9) Wittgensteinov govor o metafizičkom u svjetlu kontekstualnosti,  CuS 2007/1, Split 2007., str. 138-154.

 10) Poteškoće i mogućnosti govora o etičkom kod ranog Wittgensteina, CuS XLI/1, Split 2006, str. 82-95. 

 11) Philosophie als Lehre oder Tatigkeit? u: Erwin Hufnagel/Jure Zovko (ur.): Toleranz, Pluralismus, Lebenswelt, Studia hermeneutica, ParErga, Berlin 2004., str. 163-172.  

12) Duhovi i Kula babilonska. Jezična raznolikost i međusobno razumijevanje, u: Jezik, god. 64., br. 3. – 4., Zagreb, 2017., str. 92. – 103.

13) A. Periša / Mile Mamić: Trebamo li mijenjati Očenaš – Što, kako i zašto? Tisućljetni Očenaš naš hrvatski, u: Jezik, god. 65., br. 2., Zagreb, 2018., str. 41. – 63.

14) A. Periša: Svjetlo u podlozi života, CuS, vol. 53, br. 4, Split, 2018., str. 707. – 713.