Odjel za anglistiku

DIGITALNA VERZIJA RADA - ovdje možete preuzeti obrazac za pisanje rada. Digitalna verzija pohranjuje se na CD u PDF i word izdanju.

TISKANA VERZIJA RADA - prije obrane, rad se predaje u 3 spiralna uveza članovima Povjerenstva. 1 primjerak tvrdog uveza radi se nakon obrane. Tiskana i digitalna verzija razlikuju se po tome što tiskana nema vodeni žig na naslovnici. Ovdje možete preuzeti upute kako izbrisati žig za tiskanu verziju.

OSTALI DOKUMENTI (koji se predaju, ali nisu dio rada):

Izjava o akademskoj čestitosti (za potpis i pohranu u dosje)

Izjava o pohrani završnog/diplomskog rada u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru - kada rad nema komentora

Potvrda mentora za predaju digitalnog i tiskanog primjerka završnog/diplomskog rada nakon održane obrane

Izjava o davanju suglasnosti (privole) za prikupljanje osobnih podataka (samo za studente diplomskog studija)

U slučaju da rad ima komentora slijedite ove upute:

DODAVANJE IMENA KOMENTORA NA NASLOVNICI

Izjava o pohrani završnog/diplomskog rada u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru - kada rad ima komentora