Adresa:

Sveučilište u Zadru

Centar za strane jezike

Ulica Jurja Bijankinija 2

23000 Zadar

Voditelj:

doc. dr.sc. Ivan Poljaković

ured 211

Tel.: 023/ 400-431

E-mail: ipoljak@unizd.hr

Zamjenica voditelja:

Marijana Birtić Vučić, viši predavač

ured 211

Tel.: 023/ 400-431

E-mail: mbirtic@unizd.hr

Adresa tajništva:

Sveučilište u Zadru

Centar za strane jezike

Obala kralja P. Krešimira IV./2

23000 Zadar

Tajnica:

Nataša Burčul, prof.

ured 158

Tel.: 023/ 200-633

E-mail: nburcul@unizd.hr