Red. broj Autor Naslov Signatura
1038 --- Iz hrvatske baštine u Maðarskoj.
Peèuh, 2005.
( Biblioteka Nova )
811.163.42(439)(08)
VUŠ
1039 Bariæ, Ernest Rode, a jezik ?! : Radovi iz jezikoslovne kroatistike.
Peèuh, 2006.
( Biblioteka Nova )
811.163.42(439)
VUŠ
1040 Meðunarodni slavistièki skup " Teorija i praksa nastave slavenskih jezika "(3; 1996; Peèuh) Hrvati i Maðari u svjetlu prožimanja kultura i jezika : priopæenja hrvatskih sekcija III. meðunarodnog slavistièkog skupa pod naslovom " Teorija i praksa nastave slavenskih jezika ", Peèuh, 26-27. travnja 1996.
Peèuh, 1996.
( Bibliotheca Croatica Hungarie; knj. 2)
811.163.42(439)
VUŠ
1041 --- Rasuto biserje : Antologija hrvatske poezije u Maðarskoj 1945. - 2000.
Peèuh, 2002.
821.163.42-1
VUŠ
1042 Bariæ, Ernest Hrvatsko-maðarski rjeènik : za hrvatske (manjinske) samouprave u Maðarskoj = Horvat - magjar szotar horvat (kisebbsegi) onkormanyzatok szamara 81=511.141
VUŠ
1043 Cicero, Marcus Tullius Lelije ili O prijateljstvu.
Zagreb, [1911].
17
NK-ŽM
1044 Engels, Friedrich Ludwig Feuerbach i kraj klasiène njemaèke filozofije.
Zagreb, 1947.
( Biblioteka marksizma-lenjinizma )
1
NK-ŽM
1045 Marx, Karl Klasne borbe u Francuskoj 1848-1850.
Zagreb, 1949.
( Biblioteka marksizma-lenjinizma )
323.4
NK-Ž
1046 Segur, Philippe Paul Vojna u Rusiji : saopæenje jednog poboènika cara Napoleona I.
Zagreb, 1945.
( Svjetski pisci )
821.161.1-94
NK-ŽM
1047 Dedijer, Vladimir Pariska konferencija.
1948.
( Biblioteka Trideset dana )
94(100)
NK-ŽM
1048 --- Opæa pedagogija.
Zagreb, 1964.
37.01(075)
NK-ŽM
1049 Æuk, Juraj Zagrebaèka županija : oko XIII. stoljeæa : na godišnjicu uzpostave Nezavisne države Hrvatske.
1942.
949.75
NK-ŽM
1050 Nešiæ, Dragoljub Teèaj politièke ekonomije : I.
Zagreb, 1950.
( Zadružna knjižnica )
338
NK-ŽM
1051 Ibler, Vladimir Diplomatska historija 1814 - 1871 : sumarni pregled : izbor dokumenata.
Zagreb, 1960.
( Udžbenici zagrebaèkog Sveuèilišta )
930.2
NK-ŽM
1052 Cicero, Marcus Tullius Ciceronov Prvi govor protiv Katiline.
Zagreb, 1941.
94(3)
NK-ŽM
1053 Horatius Flaccus, Quintus Kvinta Horacija Flaka izabrane pjesme.
Zagreb, <1923?>
821.124-1
NK-ŽM
1054 Ivaniševiæ, Frano Narodni preporod u Dalmaciji ; Split u narodnoj borbi.
Split, 1932.
( Jugoslavenska Matica ; br. 13 )
949.75
NK-ŽM
1055 Stražièiæ, Nikola Pomorski prolazi kljuène taèke svijeta .
Zagreb, 1961.
( Geografska biblioteka ;
sv. 3)
911.3:656(26)
NK-ŽM
1056 Suiæ, Mate Nin : problemi arheoloških istraživanja = problems of archaeological excavations .
Zadar, 1968.
71
NK-ŽM
1057 Saracevic, Tefko Prilozi utemeljenju informacijske znanosti.
Osijek, 2006.
007
knjižn
1058 " " "
1059 " " "
1060 Horvat, Josip Kultura Hrvata kroz 1000 godina : Knj. 1.
Zagreb, 2006.
930.85(497.5)
VUŠ
1061 " " "
1062 Klarin, Mira Razvoj djece u socijalnom kontekstu : roditelji, vršnjaci, uèitelji - kontekst razvoja djeteta.
Jastrebarsko; Zadar, 2006.
37.03
VUŠ
1063 " " "
1064 " " "
1065 " " "
1066 " " "
1067 Zavarickaja, E. P. Vulkani.
Sarajevo, 1949.
( Priroda i èovjek ; 7 )
55
NK-ŽM
1068 --- Nastava poznavanja prirode, biologije i hemije u osnovnoj školi : zbornik obraðenih nastavnih jedinica.
Beograd, 1965.
371.3(08)
NK-ŽM
1069 --- Ekonomski razvoj južne Evrope : II : Italija , Španjolska i Portugal : Izvodi iz Ekonomskogpregleda Evrope za 1953. godinu, izdanje Ekonomske komisije za Evropu- Ženeva, 1954.
Zagreb, 1954.
( Mala ekonomska biblioteka )
338(4)
NK-ŽM
1070 --- Ekonomika Engleske, Francuske i Italije : na poèetku god. 1954. :
Izvod iz publikacija : Situation et problemes de l'economie Italienne, situation et problemes de'l economie Francaise, economic conditions in the United Kingdom, u izdanju Evropske organizacije za privrednu szradnju, Pariz 1953.
Zagreb.
( Mala ekonomska biblioteka; 9 )
338(4)
NK-ŽM
1071 Mignet, F. M. A. Poviest Francuzke revolucije : od godine 1789. do godine 1815.
Zagreb, 1892.
( Svjetska povijest ;
knj. 11 )
94(4)
NK-ŽM
1072 Semjonov, V. F. Velika engleska revolucija.
Zagreb, 1951.
( Mala historijska
knjižnica )
94(4)
NK-ŽM
1073 Slipièeviæ, Fuad Istorija naroda Federativne Narodne Republike Jugoslavije : sa osnovama opšte istorije : I dio : ( stari i srednji vijek ).
Sarajevo, 1953.
949.71
NK-ŽM
1074 --- Vojni leksikon.
Beograd, 1981.
35
NK-ŽM
1075 Matjev, Alber Francuska revolucija .
Beograd, 1948.
94(4)
NK-ŽM
1076 Butorac, Milan Od apsolutne nule do temperature zvijezda : od
- 273,16 do + 999 990 563
C.
Zagreb, 1958.
66
NK-ŽM
1077 Hanisch, Erdmann Poviest Rusije : 1. svezak : od poèetka do godine 1801.
Zagreb, 1943.
( Zemlje i narodi ; sv. 2 )
94(470+571)
NK-ŽM
1078 Jovanoviæ, Jagon Stvaranje Crnogorske države i razvoj crnogorske nacionalnosti: Istorija crne Gore od poèetka VIII vijeka do 1918 godine.
Cetinje, 1947.
949.716
NK-ŽM
1079 --- Britanska zajednica naroda : ( Britanska Imperija ).
Beograd, 1954.
( Ekonomsko-geografski zbornik ; sv. 2 )
338(4)
NK-ŽM
1080 --- Zbornik Ilariona Ruvarca : odabrani istorijski radovi : sveska I.
Beograd, 1934.
(Posebna izdanja; knj. 7 )
(Društveni i istorijski spisi; knj. 44 )
949.71
NK-ŽM
1081 Bogdanoviæ, Bogdan Mali urbanizam.
Sarajevo, 1958.
(Univerzum; 20)
71
NK-ŽM
1082 Karliæ, Petar Hrvatski kralj Tomislav i njegovo doba.
Zagreb, 1926.
949.75
NK-ŽM
1083 --- Pregled grèke književnosti : od najstarijega vremena do konca drugoga stoljeæa
poslije Krista : (klasièna grèka književnost) : [za srednje i sliène škole]
Zagreb, 1923.
821.14
NK-ŽM
1084 Magin, A Histoire de France : depus les temps les plus anciens Jusqu'a nos jours.
Paris, 1877.
( A la meme librarie )
94(4)
NK-ŽM
1085 Kongres SKJ ( 8; 1964; Beograd) Izveštaj Centralnog komiteta i Centralne revizione komisije SKJ o radu od sedmog do osmog kongresa SKJ.
Beograd, 1964.
32
NK-ŽM
1086 Homerus Odiseja.
Beograd, 1950.
( Omladinska biblioteka )
821.14-3
NK-ŽM
1087 Plehanov, Georgij Valentinoviè Umetnost i književnost : knjiga druga.
< Beograd>, 1949.
821.161.1-4
NK-ŽM
1088 Klarin, Mira Razvoj djece u socijalnom kontekstu : roditelji, vršnjaci, uèitelji - kontekst razvoja djeteta.
Jastrebarsko; Zadar, 2006.
37.03
VUŠ
1089 " " "
1090 Efimov, Aleksej Vladimiroviè Povijest novoga vijeka : od Francuske revolucije do Pariške komune : 1789. - 1870.
Zagreb, 1949.
94(100)
NK-ŽM
1091 --- Povijest novoga vijeka : 1870.-1918.
94(100)
NK-ŽM
1092 --- Povijest srednjega vijeka.
Zagreb, 1946.
94(100)
NK-ŽM
1093 Bogdanov, V. Ante Starèeviæ i hrvatska politika.
Zagreb, 1937.
(Biblioteka nezavisnih pisaca) (Historija za svakog; knj. 1)
32(497.5)
NK-ŽM
1094 Smiljeviæ, Bogdan - Kneževiæ, Ðorðe Istorija najnovijeg doba : za IV razred gimnazije.
Beograd, 1963.
94(100)
NK-ŽM
1095 --- Boškoviæ : almanah Hrvatskoga prirodoslovnog društva za godinu 1957 .
Zagreb, 1957.
52
NK-ŽM
1096 Šoronov, V. V. O poretku u vasioni.
Beograd, 1945.
( Nauka i život; 7-8 )
52
NK-ŽM
1097 United Nations Osnovne èinjenice o Ujedinjenim nacijama.
Beograd, 1956.
341
NK-ŽM
1098 " Povelja Ujedinjenih nacija i Statut Medjunarodnog suda pravde.
Beograd, 1956.
"
1099 Six, Franz Alfred Unutarnji ratovi europskog kontinenta i sadašnji rat za ujedinjenje : ( predavanje " Pitanje novog poredka" održano 6. studenog 1942. pred teèajem za inozemce u Njemaèkom inozemno-nauènom zavodu).
< s.l.>, <1942?<>
35
NK-ŽM
1100 Živkoviæ, Dragiša Teorija književnosti : za više razrede srednjih škola.
Beograd, 1955.
82.0
NK-ŽM
1101 Milovanoviæ, Branislav Opšta geologija.
Beograd, 1949.
55
NK-ŽM
1102 Kunickij, R. V. Dan i noæ .
Zagreb, 1949.
( Prosvjetna knjižnica Seljaèke sloge ; 30)
52
NK-ŽM
1103 Vlahov, Šimun Diljem Slavonije.
< s. l. >, <194->.
908(497.5)
NK-ŽM
1104 Kolumbiæ, Nikica - Kudrjavcev, Anatolij - Božinoviæ, Tadimir Književnost s osnovama estetskog obrazovanja : za struène škole.
Split, 1971.
82(091)
NK-ŽM
1105 Rožiæ, Vatroslav Barbarizmi u hrvatskom jeziku.
Zagreb, 1908.
811.163.42' 27
NK-ŽM
1106 --- Natjeèaj za regulacionu osnovu grada Zadra.
< Zadar >, 1953.
911.37(497.5 Zadar)
NK-ŽM
1107 " " "
1108 --- Izvori za hrvatsku povijest : III.
Zagreb, 1959.
94(497.5)
NK-ŽM
1109 Karliæ, Petar Hrvatski kralj Petar Krešimir.
Zagreb, 1926.
( Braæa hrvatskog zmaja ; 41 )
"
1110 Gross, Mirjana Opæa povijest : od Engleske revolucije do propasti Francuskog carstva
(1640-1815).
Zagreb, 1954.
94(100)
NK-ŽM
1111 --- Diplomatièki zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije :
Sv. XV : listine godina 1374 - 1378.
Zagreb, 1934.
949.75
NK-ŽM
1112 --- Narodna Republika Hrvatska : informativni priruènik.
Zagreb, 1953.
908(497.5)
NK-ŽM
1113 Cvijiæ, Jovan Cvijiæeva knjiga.
Beograd, 1927.
( Srpska književna zadruga; kolo 30; br. 201. )
914.97
NK-ŽM
1114 Blažekoviæ, Stjepan Pomoæni priruènik za historiju meðunarodnog radnièkog pokreta i historiju KPJ.
Zagreb, 1958.
32
NK- ŽM
1115 Dugaèki, Zvonimir Zemljopis Evrope i ostalih kontinenata.
Zagreb, 1943.
913(100)
NK-ŽM
1116 --- Ante Starèeviæ.
Zagreb, 1942.
( Naklada Glavnog ustaškog stana ; sv. 7 )
32
NK-ŽM
1117 Æiriæ, Milivoje Pedologija.
Sarajevo, 1984.
63(075)
NK-ŽM
1118 Lapenna, Ivo Historija diplomacije :
( predavanja ) : 1. dio : od najstarijih vremena do graðanske revolucije u Francuskoj.
Zagreb, 1949.
32(09)
NK-ŽM
1119 Darwin, Charles Postanak vrsta : pomoæu prirodnog odabiranja ili održavanje povlaðivanih rasa u borbi za život .
Beograd, 1948.
57
NK-ŽM
1120 Klaiæ, Vjekoslav Povjest Hrvata : od najstarijih vremena do svršetka XIX. stoljeæa :Sv. 2 : Treæe doba : vladanje kraljeva iz raznih porodica (1301-1526) : Dio 3 : Doba kralja Matijaša Korvina i Jageloviæa (1458-1526) .
Zagreb, 1904.
949.75
NK-ŽM
1121 Popoviæ, Vasilj Istorija starog veka : za V razred realnih i klasiènih gimnazija i realki.
Beograd, 1934.
94(100)
NK-ŽM
1122 Lazareviæ, Ðorðe Istorija : za IV razred graðanskih škola.
Beograd, <1934>.
94(100)
NK-ŽM
1123 Muris - Wand, Otto Hansa Welt-Atlas : 63 vollstaendig neu gezeichnete Haupt- und Nebenkarten, 50 Diagramme, Spezialkarten, Tabellen und Zeichnungen, mit ausfuehrlichem Text und Statistiken sowie vollstaendigem alphabetischem Register.
Sonderaufl.
Berlin, 1933.
912(100)
NK-ŽM
1124 --- Historijski atlas : za niže razrede srednjih škola.
Zagreb, 1954.
912:93
NK-ŽM
1125 Rabar, Ivan Poviest najnovijega vremena od godine 1815. do godine 1878 : sa kazalom imena i stvari .
Zagreb, 1898.
(Svjetska poviest ; knj. 12)
94(100)
NK-ŽM
1126 Valla, Franjo Poviest novoga vieka od god. 1453 do god. 1789 : Dio 1.
Zagreb, 1899.
(Svjetska poviest ; knj. 8)
"
1127 Babiæ, Anto Istorija naroda Jugoslavije : 1. dio.
Sarajevo, 1946.
949.7
NK-ŽM
1128 --- Sovjetska zemlja.
<Beograd>, 1948.
908((47+57)
NK-ŽM
1129 Homerus Izbor iz Homerove Ilijade i Odiseje.
Zagreb, 1941.
821.14'02-13
NK-ŽM
1130 Rozgaj, Slavko Zvjezdano nebo.
Zagreb, 1950.
( Mala nauèna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 64-65 )
52
NK-ŽM
1131 " " "
1132 " Zvijezde repatice.
Zagreb, 1951.
(Mala nauèna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 74)
"
1133 Kranjec, Silvo - Leban, Vladimir Zemljepis Jugoslavije : za gimnazije.
Ljubljana, 1958.
914.97
NK-ŽM
1134 Tacitus, Cornelius Kornelija Tacita Anali : Dio 1. knjiga I - VI.
Zagreb, 1923.

94(3)
NK-ŽM
1135 --- Svet u džepu : geografski atlas sveta.
Beograd, 1965.
912(100)
NK-ŽM
1136 Markoviæ, Željko Glavni pojmovi sferne astronomije.
Zagreb, 1923.
52
NK-ŽM
1137 --- Knaurs welt-atlas.
Berlin, <1928>.
912(100)
NK-ŽM
1138 --- Knaurs welt-atlas.
Berlin, <1936>.
"
1139 Zeissig, Hans Neuer Geschichts- und Kulturatlas von der Urzeit zur Gegenwart.
Frankfurt , 1950.
912:93
NK-ŽM
1140 Irmscher, Johannes Praktische einfuehrung in das studium der altertumswissenschaften.
Berlin, 1954.

1141 Nepos, Cornelius Izbor iz Kornelija Nepota .
Zagreb, 1941.
929
NK-ŽM
1142 Perinoviæ, Vladimir Izbor iz Rimskih klasika : za klasiène i realne gimnazije : II dio : poezija : komentar s uvodom u vjeru i mitologiju starih Rimljana.
Zagreb, 1934.
2(37)(075)
NK-ŽM
1143 Knezoviæ, Oton Hrvatska povijest od najstarijeg doba do godine 1918. : II.
Zagreb, 1936.
( Jeronimska knjižnica )
949.75
NK-ŽM
1144 Suhotin, L. M. Opšta istorija srednjega veka : sa slikama i kartama : za VI razred srednjih škola.
Beograd, 1934.
94(100)(075)
NK-ŽM
1145 --- Osnovna škola - odgojno obrazovna struktura.
Zagreb, 1965.
371
NK-ŽM
1146 Milosavljeviæ, M. Prirodne pojave u atmosferi.
Beograd, 1949.
( Knjižnica za narodno prosveæivanje )
52
NK-ŽM
1147 Jankoviæ, Dragoslav Istorija država i prava naroda Jugoslavije : 1 : Ranofeudalne države jugoslovenskih naroda : (do XII veka).
Beograd, 1950.
949.7
NK-ŽM
1148 Vrèinac, Julijana Opšta istorija : od Versajskog mira do Drugog svetskog rata : sveska druga : materija za izuèavanje.
Beograd, 1952.
94(100)(075)
NK-ŽM
1149 Rimli, Eugen Th. Neuer Welt-Atlas.
Zuerich; Frankfurt, 1954.
912(100)
NK-ŽM
1150 --- Izvori za hrvatsku povijest : II.
Zagreb, 1958.
( Na izvorima historije ; sv. 5 )
949.75
NK-ŽM
1151 Carson, Rachel The sea around us.
New York, 1963.
( Signet science library )
551.4
NK-ŽM
1152 Hickmann, Anton Leo Prof. Hickmann's Geographisch-statistischer universal-atlas.
Wien, 1927.
912(100)
NK-ŽM
1153 --- Atlas de poche.
<Paris>,1960.
912(100)
NK-ŽM
1154 --- Justus Perthes' Tashenatlas den ganzen Welt.
Gotha, 1943.
"
1155 --- Kapesni atlas sveta.
Praha, 1967.
"
1156 Pennesi, G. - Almagia, R. Atlante geografico Paravia : fisico - politico - economico.
Torino, 1957.
"
1157 Dagradi, Piero Nuovo Atlante universale.
Milano, 1971.
"
1158 --- Knaurs Welt-atlas.
Muenchen; Zuerich, 1955.
"
1159 --- Der Grosse Weltatlas .
Berlin, 1991.
"
1160 --- Veliki atlas sveta.
Beograd; Ljubljana, 1973.
"
1161 --- The Oxford atlas.
Oxford; London, 1961.
"
1162 --- Nuevo atlas mundial.
Madrid, 1967.
"
1163 --- Life pictorial atlas of the world.
New York, 1961.
"
1164 Fullard, Harold - Darby, H. C. The University atlas.
London, 1967.
"
1165 Bonapace, Umberto - Motta, Giuseppe Atlante geografico metodico.
Novara, 1969.
"
1166 Diercke, C. - Dehmel R. Westermanns Hausatlas.
Braunschweig, 1958.
"
1167 Imhof, Eduard Schweizerischer Mittelschulatlas.
Zuerich, 1965.
"
1168 " Schweizerischer Mittelschulatlas.
Zuerich, 1969.
"
1169 --- Zemljopisni atlas za osnovnu školu Svijet danas.
Zagreb, 1987.
"
1170 --- Zemljopisni atlas : svijet u brojkama : zemlja i svemir : države svijeta.
Ljubljana, 1985.
"
1171 --- Meyers Universalatlas : alles ueber die Erde in karten und bildern.
Mannheim, 1970.
"
1172 Omeling, F. J. De grote bosatlas.
Groningen, 1968.
"
1173 Wagner, Hermann Sydow-Wagners metodischer schul-atlas.
Gotha, 1903.
"
1174 --- Hamond's globemaster world atlas.
New York, 1960.
"
1175 --- Hamond's library world atlas.
New York, 1958.
"
1176 --- Atlas svijeta.
Zagreb, 1966.
"
1177 --- Atlas geograficzny.
Warszawa, 1970.
"
1178 --- Geografski atlas.
Beograd, 1972.
"
1179 --- Zemljopisni atlas za srednje škole Svijet danas.
Zagreb, 1991.
"
1180 --- Atlas za škole II stupnja.
Zagreb, 1968.
"
1181 --- Atlas za škole II stupnja.
Zagreb, 1971.
"
1182 Lenz, Werner Bertelsmann Weltatlas.
Frankfurt; Berlin, 1956.
"
1183 Troll, Carol Grosser herder atlas.
Freiburg, 1958.
( Herders bildungsbuch atlasband )
"
1184 Šamiæ, Midhat Kako nastaje nauèno djelo :
uvoðenje u metodologiju i tehniku nauènoistraživaèkog rada : opšti principi .
Sarajevo, 1972.
001
NK-ŽM
1185 Srkulj, Stjepan Povijest srednjega vijeka.
Zagreb, [1924 ?]
94(100)
NK-ŽM
1186 " Povijest Hrvata, Srba i Slovenaca.
Zagreb, 1921.
949.7
NK-ŽM
1187 --- Izvori za hrvatsku povijest : IV ( od 1672-1848 ).
Zagreb, 1959.
( Na izvorima historije ; sv. 13)
949.75
NK-ŽM
1188 Jakiæ, Živko Povijest hrvatskoga naroda sa svjetskom poviješæu : za IV.
razred srednjih škola : dio 2.
Zagreb, 1941.
949.75
NK-ŽM
1189 --- Pomorstvo grada Zadra.
Zagreb, 1963.
949.75(08)
NK-ŽM
1190 Popoviæ, V. Istorija novoga veka ( 1492- 1815 ) : sa 12 karata u tekstu.
Beograd, 1941.
94(100)
NK-ŽM
1191 Jovanoviæ, Jov. M. Stvaranje zajednièke države
Srba , Hrvata i Slovenaca.
Beograd, 1930.
( Srpska književna zadruga; kolo 33; br. 223 )
949.7
NK-ŽM
1192 Cvetkoviæ, Marijan Neki podaci o razvitku industrije u Hrvatskoj.
Zagreb, 1949.
( Mala ekonomska biblioteka )
33(497.5)
NK-ŽM
1193 Kolariæ, Juraj Pravoslavni.
Zagreb, 1985.
2
NK-ŽM
1194 Sil-Vara Engleski državnici.
Zagreb, 1919.
( Narodna knjižnica ; sv. 26-30 )
32(4)
NK-ŽM
1195 Lipovac, Ðuro P. Tamna prošlost kuæe Karadjordjeviæa.
Zagreb, <1945?>
949.71
NK-ŽM
1196 Plehanov, G. V. Prilog pitanju o razvitku monistièkog pogleda na istoriju.
Beograd, 1948.
14
NK-ŽM
1197 Popoviæ, Koèa Za pravilnu ocenu Oslobodilaèkog rata naroda Jugoslavije .
Zagreb, 1949.
( Mala politièka biblioteka; 8 )
32(497.1)
NK-ŽM
1198 Èubeliæ, Tomo Pregled historije Narodnooslobodilaèke borbe Jugoslavije.
Zagreb, 1952.
( Mala knjižnica II )
949.7
NK-ŽM
1199 Jiroušek, Antun Velika seljaèka buna godine 1573.
Zagreb, 1949.
(Mala knjižnica Seljaèke sloge ; br. 5)
949.75
NK-ŽM
1200 Trajkoviæ, Ljubiša D. Dunav-Ðerdap.
Beograd, 1950.
913(28)
NK-ŽM
1201 --- Narodno-oslobodilaèka borba u zarobljenièkim logorima 1941 - 1945.
Beograd, 1945.
949.71
NK-ŽM
1202 Skatkin, M. N. Metodika prirodnih nauka u osnovnoj školi.
Sarajevo, 1958.
371.3
NK-ŽM
1203 Maštroviæ, Vjekoslav Grad Nin i naše pomorstvo : povodom 900-godišnjice Krešimirove darovnice o našem moru.
Zadar, 1969.
(Posebna izdanja ; knj. 13)
949.75
NK-ŽM
1204 Frleta, K. Ivan - Stipanièiæ, I. Vladimir - Rubèiæ, R. Edo Èlanci iz sinoptièke meteorologije.
Split, 1948.
55
NK-ŽM
1205 Petricioli, Ivo Zadar : turistièki vodiè.
Zadar, 1962.
908 (03)
NK-ŽM
1206 Simoviæ, Anton I. Navigacijska meteorologija : udžbenik za usmjereno obrazovanje u pomorskom prometu i priruènik za pomorce.
Zagreb, 1985.
656
NK-ŽM
1207 Žeželj, Mirko Rano rimsko carstvo : izbor tekstova.
Zagreb, 1958.
(Na izvorima historije ; sv. 4)
930.85(37)
NK-ŽM
1208 Èaliæ, Dragica Nastava poznavanja prirode i društva u II razredu osnovne škole : priruènik za uèitelje.
Sarajevo, 1969.
(Nastavna biblioteka; 14)
371.3(075)
NK-ŽM
1209 Jugoviæ, Bosiljka - Nola, Danica Osnovni pojmovi, njihov sadržaj i opseg u predmetima upoznavanje prirode i društva i poznavanje društva : upute za rad sa zadacima za ispitivanje osnovnih pojmova i rješenja zadataka .Zagreb, 1969.
(Problemi suvremene stvarnosti)
371.3
NK-ŽM
1210 Nikoljski, V. K. - Jakovljev, N. F. Kako su ljudi nauèili da govore.
Sarajevo, 1949.
(Priroda i èovjek ; 10)
81'1
NK-ŽM
1211 Božinoviæ, Tadimir - Fulgosi, Renko - Bakotin, Ante Osnovi umjetnosti : priruènik za predmet Opæa kultura.
Split, 1958.
(Izdanje pedagoški centar za kotar Split ; 6)
75(035)
NK-ŽM
1212 Sejers, M - Kan, A. E. Tajni rat protiv Sovjetske Rusije.
Beograd, 1949.
( Biblioteka " Trideset
dana " )
94(47+57)
NK-ŽM
1213 Engels, Friedrich Razvitak socijalizma od utopije do nauke .
Beograd, 1950.
(Biblioteka marksizma-lenjinizma)
14
NK-ŽM
1214 " Nemaèki seljaèki rat .
Beograd, 1950.
(Biblioteka marksizma-lenjinizma)
"
1215 Šagud, Mirjana Obrazovanje odgajatelja kao refleksivnog : disertacija.
Zagreb, 2005.
09
D
CB
1216 Belaj, Marijana Sveci zaštitnici u hrvatskoj puèkoj pobožnosti : disertacija.
Zagreb, 2006.
09
D
CB
1217 Pešorda Vardiæ, Zrinka Dubrovaèki Antunini u kasnom srednjem vijeku : disertacija.
Zagreb, 2006.
09
D
CB
1218 Rendiæ-Mioèeviæ, Ivo Hrvatski identitet.
Rijeka 2006.
32
CB
1219 " " 32
CB
1220 " " 32
CB
1221 " " 32
CB
1222 " " 32
CB
1223 Klarin, Mira Razvoj djece u socijalnom kontekstu.
Jastrebarsko, Zadar, 2006.
159.92
CB
1224 " " 159.92
CB
1225 " " 159.92
CB
1226 " " 159.92
CB
1227 Štimac, Vlatka Hrvatski jezik mode i odijevanja od 1918.do1941.: disertacija.
Zagreb, 2006.
09
D
CB
1228 Šolar, Renata Digitalni katalog izabranih zemljovida kartografske zbirke Narodne i sveuèilišne knjižnice, Ljubljana : doktorska disertacija.
Zagreb, 2006.
09
D
CB
1229 Stojiæ, Aneta Hrvatsko-njemaèki jezièni dodiri : doktorska disertacija.
Zagreb, 2006.
09
D
CB
1230 Wundram, Manfred - T. Pape Andrea Paladio.
Koeln, 2004.
72
P.U
1231 Primorac, Igor Etika na djelu.
Zagreb, 2006.
17
CB
1232 --- Helenistièka filozofija.
Zagreb, 2005.
1(091)
CB
1233 Lacey, A.R. Rjeènik filozofije.
Zagreb, 2006.
1(03)
ÈIV
1234 Kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva (1; 2004 ; Zagreb, Vukovar) Zbornik.
Zagreb, 2006.
001(08)
CB
1235 Pirih Svetina, Nataša - A. Ponikvar A,B, C... 1,2.3, gremo.
Ljubljana, 2006.
811.163.6
Sl
1236 " " 811.163.6
Sl
1237 " " 811.163.6
Sl
1238 " " 811.163.6
Sl
1239 " " 811.163.6
Sl
1240 Hanuliak, Milan Vel'komoravske pohrebiska.
Nitra, 2004.
(Archaeologica Slovaca Monographiae ; t.8)
904
Arh
1241 Macdonell, Arthur Anthony A Vedic grammar for students.
Delhi, 2004.
CB
1242 Braliæ, Višnja - N. Kudiš Buriæ Istria pittorica.
Rovigno ; Trieste, 2005.
(Collana degli Atti ; 25)
CB
1243 Cervantes de Saavedra, Miguel Uzorite novele.
Dio 1.
Zagreb, 2004.
(Edicija Sretne ulice . Kolo 4 ; knj.3)
821.134.2.03
Sl
1244 Cervantes de Saavedra, Miguel Uzorite novele.
Dio 2.
Zagreb, 2004.
(Edicija Sretne ulice . Kolo 4 ; knj.4)
"
Sl
1245 Valent, Milko Nježna palisandrovina.
Zagreb, 2003.
(Edicija Sretne ulice . Kolo 3 ; knj.2)
821.163.42
Sl
1246 --- Lazarillo de Tormes.
Zagreb, 2002.
(Edicija Sretne ulice . Kolo 2 ; knj.5)
"
Sl
1247 Popoviæ, Edo Koncert za tequilu i apaurin.
Zagreb, 2002.
(Edicija Sretne ulice ; knj.4)
821.163.42
Sl
1248 Stamaæ, Lucija Muke po Veneri.
Zagreb, 2001.
(Edicija Sretne ulice ; knj.6)
821.163.42
Sl
1249 Jorgovaniæ, Rikard Dada.
Zagreb, 2003.
(Edicija Sretne ulice . Kolo 3 ; knj.6)
821.163.42
Sl
1250 Apollinaire, Guillaume Podvizi mladog don Juana.
Zagreb, 2002.
(Edicija Sretne ulice ; knj.1)
821.133.1.03
Sl
1251 Popoviæ, Edo Plesaèica iz Blue Bara.
Zagreb, 2004.
(Edicija Sretne ulice. kolo 5 ; knj.1)
821.163.42
Sl
1252 Janèar, Drago Šala, ironija i dublje znaèenje.
Zagreb, 2006.
(Edicija Sretne ulice. Nova serija ; knj.6)
821.163.6
Sl
1253 Bellow, Saul Veza Bellarosa.
Zagreb, 2005.
(Edicija Sretne ulice. Kolo 5 ; knj.3)
821.111(73).03
Sl
1254 --- Obznana postojanja.
Zagreb, 2006.
(Edicija Sretne ulice ; knj.104)
821.111(73).03
Sl
1255 Lovrenèiæ, Sanja Klizališta.
Zagreb, 2005.
( Meandar. Roman ; knj.15)
821.163.42
Sl
1253 --- Rouledge Encyclopedia of narrative theory.
London , New York, 2005.
Sl
1257 Klarin, Mira Razvoj djece u socijalnom kontekstu.
Jastrebarsko, Zadar, 2006.
37.03
VUŠ
1258 " " "
1259 --- International student guide.
Zadar, 2006.
378(036)
knjižn
1260 " " "
1261 " " "
1262 " " "
1263 " " "
1264 Lui, Ante - Domac Radovan Biologija : priruènik za nastavnike uz udžbenik Živi svijet nekad i danas za VII razred osnovne škole.
Zagreb, 1966.
57(075)
NK-ŽM
1265 Srkulj, S. Izvori za povijest : za više razrede srednjih škola : 3 :[Izvori za povjesnicu novoga vijeka].
Zagreb, 1913.
94(100)(075)
NK-ŽM
1266 Markoviæ, Ljubisav Osnovi politièke ekonomije:
2 deo.
Sarajevo, 1957.
(Univerzum; 16-17)
338
NK-ŽM
1267 Markoviæ, Željko Glavni pojmovi sferne astronomije.
Zagreb, 1923.
52
NK-ŽM
1268 Slipièeviæ - Bumbiæ Istorija SSSR.
Sarajevo, 1969.
94(47+57)
NK-ŽM
1269 Stefanoviæ, Dragutin A. - Stanisavljeviæ, Vukašin Pregled jugoslovenske književnosti : priruènik za srednje škole : Knj. 1 : Narodna književnost, feudalna književnost, dubrovaèko-dalmatinska književnost i racionalizam.
Beograd, 1959.
821.163(091)
NK-ŽM
1270 Vujeviæ, Pavle Klimatološka statistika.
Beograd, 1956.
551.58
NK-ŽM
1271 Livius, Titus Povijesti rimske Tita Livija od sazdanja grada Rima : Knj. 2.
U Varaždinu , [18--].
94(3)
NK-ŽM
1272 Tentor, Mate Pismo i postanak alfabeta : sa 40 brazaca i 1 tablom .
Zagreb, 1931.
003
NK-ŽM
1273 Nešiæ, D. Teèaj politièke ekonomije : II.
Zagreb, 1951.
(Zadružna knjižnica)
338
NK-ŽM
1274 Donadini, Frano Ženko Hrvati oko Kormenda (u Ugarskoj).
Split, 1916.
949.75(439)
NK-ŽM
1275 Deržavin, K. N. Rousseau i rousseau-izam.
Beograd; Zagreb, 1947.
(Veliki ljudi i njihova djela ; 12)
929
NK-ŽM
1276 Marx, Karl Graðanski rat u Francuskoj.
[Beograd ; Zagreb], 1947.
(Biblioteka marksizma-lenjinizma)
94(4)
NK-ŽM
1277 Gollner, Julije Stari Slaveni : povjesnièke crtice : od 500 god. prije Krista do 500 god. poslije Krista : po najboljim našim piscima.
Zagreb, 1898.
(Puèka knjižnica ; sv. 115)
94(367)
NK-ŽM
1278 Kaštelan, Stipe Povjesni ulomci iz bivše slobodne opæine republike Poljica.
Split, 1940.
949.75
NK-ŽM
1279 Buljan, Miljenko - Zore-Armanda, Mira Oceanografija i pomorska meteorologija .
Rijeka, 1960.
(Ribarska biblioteka ; knj. 5)
551.4
NK-ŽM
1280 Marinoviæ, Milan Životna zajednica šume.
Zagreb, 1949.
(Prosvjetna knjižnica Seljaèke sloge ; 31)
58
NK-ŽM
1281 Deržavin, N. S. Porijeklo ruskog naroda : velikoruskog, ukrajinskog, bjeloruskog .
Zagreb, 1948.
94(4)
NK-ŽM
1282 Bublejnikov, F. Porijeklo kontinenata.
Sarajevo, 1949.
(Priroda i èovjek; 5)
551.4
NK-ŽM
1283 Peroviæ, Rade M. Klimatologija s osnovima meteorologije : za studente Više pedagoške škole .
Beograd, 1951.
551.5
NK-ŽM
1284 Dukiæ, Dušan Osnovi meteorologije i klimatologije : (za studente geografije).
Beograd, 1963.
(Univerzitetski udžbenici)
"
1285 Ostrovitjanov, K. V. Kratak pregled ekonomike pretkapitalistièkih formacija.
Beograd ; Zagreb, 1946.
33
NK-ŽM
1286 Paviæeviæ, Nikola Tipovi zemljišta Jugoslavije : i problemi njihovih melioracija.
Beograd, 1962.
(Struèna poljoprivredna biblioteka)
631
NK-ŽM
1287 Kaèinski, N. A. Poreklo i život zemljišta.
Beograd, 1947.
(Pouèna poljoprivredna biblioteka; 5)
"
1288 Stojsavljeviæ, Bogdan Borba kineskog naroda za slobodu.
Zagreb, 1948.
(Prosvjetna pouèna knjiga; 9)
94(5)
NK-ŽM
1289 --- Nastava poznavanja prirode, hemije, biologije, geografije i domaæinstva u osnovnoj školi : zbornik obraðenih nastavnih jedinica.
Beograd, [1966].
(Biblioteka Zavoda za osnovno obrazovanje i obrazovanje nastavnika)
371.3(08)
NK-ŽM
1290 Mandekiæ, Vinko Temelji ratarstva : opæa nauka sa sl.
U Zagrebu, 1942.
(Jeronimska knjižnica ; knj. 654)
63
NK-ŽM
1291 Plehanov, G. V. Umetnost i književnost : knjiga prva.
<Beograd>, 1949.
821.161.1-4
NK-ŽM
1292 Lenjin, V. I. Tri izvora i tri sastavna dijela marksizma : historijska sudbina uèenja Karla Marksa : marksizam i revizionizam.
[Beograd ; Zagreb], 1948.
(Biblioteka marksizma-lenjinizma)
14
NK-ŽM
1293 " Proleterska revolucija i renegat Kautsky .
[Beograd ; Zagreb], 1948.
(Biblioteka marksizma-lenjinizma)
32
NK-ŽM
1294 Homer Odiseja.
Beograd, 1950.
(Omladinska biblioteka)
824.14-3
NK-ŽM
1295 Plehanov, G. V. Prilozi historiji materijalizma.
Zagreb, 1950.
1
NK-ŽM
1296 Milankoviæ, M. Istorija astronomske nauke : od njenih prvih poèetaka do 1727.
Beograd, 1948.
52(091)
NK-ŽM
1297 Brunelli, Vitaliano Storia della citta di Zara : dai tempi piu remoti sino al MDCCCXV: Pt. 1 : Dalle origini al MCCCCIX : con illustrazioni intercalate nel testo.
Venezia, 1913.
72
NK-ŽM
1298 Ivekoviæ, Æiril Metod Crkva i samostan Sv. Krševana u Zadru : hrvatska zadužbina iz X. stoljeæa.
Zagreb, 1931.
(Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti )
72
NK-ŽM
1299 --- Nastavni planovi i programi.
Zagreb, 1969.
378.14:37.01
NK-ŽM
1300 --- Die beiden deutschen Staaten : taschenatlas.
Gotha, 1962.
912(100)
NK-ŽM
1301 Lisièar, Petar Pregled historije istoènih naroda : 1. : Egipat u starom vijeku.
Zagreb, 1966.
94(3)
NK-ŽM