STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA

STUDIJ

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI REVIDIRANI STUDIJ SESTRINSTVA

Izvodi se od:

akad. god. 2014./2015.

Dopusnica:

 


Program preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva:

 

Sveuĉilišni preddiplomski studij sestrinstva

 

STUDIJ

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA

Izvodi se od:

akad. god. 2018./2019.

Upis u Upisnik studijskih programa:

9. srpnja 2018.

Program preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva:

 Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva

 

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA

STUDIJ

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA

Izvodi se od:

akad. god. 2016./2017.

Dopusnica:

Upis u Upisnik studijskih programa:

27. listopada 2015.

9. srpnja 2018.

Program diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva:

 

Sveuĉilišni diplomski studij sestrinstva – 2016

 

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva - 2018