Predaja doktorskog rada u postupak ocjenjivanja

 

Student treba predati doktorski rad najkasnije 24 mjeseca po završetku zadnjeg semestra.

Iz opravdanih razloga na zamolbu studenta, Vijeće poslijediplomskih studija, odnosno Senat, može produžiti rok najviše za 12 mjeseci. Ukoliko student ni nakon predviđenog roka ne preda izrađeni doktorski rad dužan je ponovno upisati posljednji semestar studija.

Doktorski rad može se predati na ocjenu samo ako je kandidat ovjerio sve semestre, položio propisane ispite i druge studijskim programom predviđene aktivnosti izražene u ECTS bodovima, podmirio sve financijske i druge obveze iz tog programa. 
Ured za poslijediplomske studije ovjerava i potvrđuje uredno izvršenje svih obveza studenta.

Doktorski rad predaje se Uredu za poslijediplomske studije u 4 primjerka (spiralni uvez) sa sljedećim prilozima:

 • zamolba,
 • životopis,
 • popis radova,
 • indeks,
 • suglasnost mentora/komentora za predaju doktorskog rada,
 • kratak sažetak doktorske disertacije u elektronskom obliku - najduže 1 kartica teksta (može se dostaviti i na adresu Ureda tajnistvopds@unizd.hr)
 • studenti poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti prilažu i potvrdu o uplati troškova postupka ocjene doktorskog rada u iznosu od 3.000,00 kn te prije obrane doktorskog rada potvrdu o uplati troškova obrane u iznosu 1.000,00 kn (prije predaje, odnosno obrane rada potrebno je u Uredu preuzeti uplatnicu).


Napomena: u slučaju imenovanja stručnog povjerenstva od 5 članova, naknadno se  dostavljaju još 2 primjerka rada

 

Procedura ocjene doktorskog rada

 • Doktorski rad ocjenjuje se u odvojenim izvješćima članova stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada.
 • Izvješća se podnose najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana primitka rada.
 • Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada sastoji se od neparnog broja članova (najmanje tri najviše pet) koji su u znanstveno-nastavnom odnosno nastavnom zvanju i koji su priznati stručnjaci u području iz kojeg je tema doktorskog rada od kojih je najmanje jedan iz druge sveučilišne ili znanstvene institucije.
 • Predsjednik stručnog povjerenstva za ocjenu završnog rada ne može biti mentor studenta.
 • Članove povjerenstva za ocjenu doktorskog rada imenuje Senat na prijedlog Vijeća poslijediplomskih studija.
 • Kad Vijeće poslijediplomskih studija i Senat smatraju da izvješća članova stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada ne pružaju sigurnu osnovu za donošenje odluke o ocjeni doktorskog rada, može u stručno povjerenstvo za ocjenu izabrati nove članove i tražiti da oni podnesu odvojena izvješća ili imenovati novo stručno povjerenstvo te tražiti da ono ponovno razmotri i ocijeni doktorski rad i podnese izvješća.
Izvješća članova stručnog povjerenstva moraju sadržavati:
 • prikaz sadržaja rada,
 • mišljenje i ocjenu rada s osvrtom na primijenjene metode,
 • zaključak u kojem se izrijekom navodi izvorni znanstveni prinos doktorskog rada te
 • prijedlog Vijeću poslijediplomskih studija i Senatu.
 
 • Na prijedlog stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Senat može doktorski rad prihvatiti ili vratiti studentu na doradu prema uputama i primjedbama stručnog povjerenstva, uz pisane primjedbe.
 • Student je dužan doktorski rad doraditi u roku 6 mjeseci od primitka odluke o vraćanju doktorskog rada na doradu.
 • Ako student u navedenom roku ne postupi prema uputama i primjedbama stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, a za to nema opravdanih razloga, smatrat će se kao da je doktorski rad odbijen.
 • Rad, odnosno dorađeni doktorski rad, je prihvaćen ukoliko je pozitivno ocijenjen u većini odvojenih izvješća, zavisno od broja članova stručnog povjerenstva (npr. kod tročlanog povjerenstva 2 izvješća moraju biti pozitivna).
 • Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada može dopunjeni rad prihvatiti ili odbiti uz precizno obrazloženje.
 • Student kojem je odbijen dopunjeni rad gubi pravo završetka započetog studija te Senat donosi odluku o obustavljanju postupka za stjecanje doktorata znanosti.
 • Posebno obrazložena odluka o obustavljanju postupka za stjecanje doktorata znanosti, dostavlja se studentu u roku od 8 dana od dana odbijanja.
 • Gubitak prava na završetak studija ne sprječava studenta da se natječe na drugi doktorski studij.