SILABUSI – PREDDIPLOMSKI STUDIJ NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

akad. god. 2016./17.

OBVEZNI

Prvi semestar

 

 

Uvod u studij njemačke književnosti

HR

DE

Fonetika i fonologija njemačkog jezika

HR

DE

Njemačke jezične vježbe I

HR

DE

Jezične vježbe I

 

DE-LH

DE-MM

Drugi semestar

 

 

Poglavlja iz starije njemačke književnosti

HR

DE

Uvod u studij njemačkog jezika

HR

DE

Njemačke jezične vježbe II

HR

DE

Jezične vježbe II

 

DE-LH

DE-MM

Treći semestar

 

 

Njemački roman nakon 1945.

HR

DE

Morfologija njemačkog jezika

HR

DE

Njemačke jezične vježbe III

HR

DE

Jezične vježbe III

 

DE-LH

DE-MM

Četvrti semestar

 

 

Goethe

HR

DE

Sintaksa njemačkog jezika

HR

DE

Njemačke jezične vježbe IV

HR

DE

Jezične vježbe IV

 

DE-LH

DE-MM

Peti semestar

 

 

Realizam i naturalizam

HR

DE

Semantika njemačkog jezika

HR

DE

Njemačke jezične vježbe V

HR

DE

Jezične vježbe V

 

DE-LH

DE-MM

Šesti semestar

 

 

Njemačke jezične vježbe VI

HR

DE

Jezične vježbe  VI

 

DE-LH

DE-MM

 

IZBORNI

Zimski semestar

 

 

Uvod u književnu interpretaciju I

HR

DE

Kratka proza

HR

DE

Romantizam

HR

DE

Znanstveno pisanje

HR

DE

Komparativna stilistika njemačke balade

HR

DE

Književnost biedermeiera

HR

DE

Sociolingvistika

HR DE

Tvorba riječi

HR DE

Tekstne vrste

HR DE

Ljetni semestar

 

 

Književnost Bečke moderne

HR

DE

Uvod u književnu interpretaciju II

HR

DE

Suvremena austrijska književnost

HR

DE

Drame G. Hauptmanna

HR

DE

Moderna drama

HR

DE

Predožujska književnost

HR

DE

Analiza diskursa

HR

DE

Povijest njemačkog jezika s historijskom gramatikom

HR

DE

Hrvatsko-njemačka kontrastivna lingvistika

HR DE