Završni rad-uvjeti za obranu 2009.

Sveučilište u Zadru
Odjel za germanistiku
KLASA: 602-04/09-06/1
URBROJ: 2198-1-79-35/09-11
Zadar, 18. lipnja 2009.

 

Predmet: Uvjeti za pristupanje obrani završnog rada: akad. god. 2008./2009.

 

Čl. 2. „Pravilnika o izradi završnog rada na dvopredmetnom sveučilišnom preddiplomskom studiju njemačkog jezika i književnosti” od 8. prosinca 2009. glasi:

Članak 2.

(1) Preddiplomski studij završava izradom završnog rada i njegovom uspješnom obranom te stjecanjem najmanje 90 ECTS bodova predviđenih studijskim programom na dvopredmetnom sveučilišnom preddiplomskom studiju njemačkog jezika i književnosti  na Odjelu za njemački jezik i književnost (u daljnjem tekstu: studijski program).
(2) Završni rad nosi 6 ECTS bodova.
 

Prije nego što pristupe obrani završnog rada na dvopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju njemačkog jezika i književnosti (usp. čl. 7, st. 1. „Pravilnika“) studenti/ce moraju ispuniti sve prethodne obveze zadane studijskim programom, sukladno hodogramu studija, i poduzeti sljedeće radnje tj.  

1. Student/ica mora imati položene ispite iz svih obveznih kolegija i izbornih kolegija s matičnog studija kao i izborne kolegije iz ponude drugih preddiplomskih sveučilišnih studija tj. najmanje 84 ECTS boda na dvopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju njemačkog jezika i književnosti. 
2. Student/ica će odjelnoj tajnici dostaviti indeks kako bi se na temelju prijavnica, indeksa i podataka u ISVU-u provjerila vjerodostojnost položenih ispita, ocjena i bodova.  
3. Ukoliko su ispunjene obveze i uvjeti pod 1. i 2, student/ica će moći pristupiti obrani završnog rada na temelju čl. 7, st. 6. i čl. 9. „Pravilnika“. 
4. Jesenski ispitni rok traje od 1. rujna do 15. listopada 2009, s time što će u produljenom roku (od 1. do 15. listopada 2009) studenti moći braniti završne radove (odluka Senata od 17. lipnja 2009).

 

 

Prof. dr. sc. Slavija Kabić, pročelnica