Završni ispit-uvjeti

Sveučilište u Zadru
Odjel za germanistiku
KLASA: 602-04/09-06/1
URBROJ: 2198-1-79-35/09-11
Zadar, 19. lipnja 2009.

 

Predmet: Obavijest o pristupanju završnom  ispitu: generacija studenata upisanih u akad. god.
    2005/2006; apsolventi preddiplomskog studija u akad. god. 2008/2009.

 

Prije nego što pristupe završnom ispitu*  na dvopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju njemačkog jezika i književnosti studenti/ce moraju ispuniti sve prethodne obveze zadane studijskim programom, sukladno hodogramu studija, i poduzeti sljedeće radnje tj.  


1. Student/ica mora imati položene ispite iz svih obveznih kolegija i izbornih kolegija s matičnog studija kao i izborne kolegije iz ponude drugih preddiplomskih sveučilišnih studija tj. najmanje 90 ECTS bodova na dvopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju njemačkog jezika i književnosti (usp. Odluku od 12. ožujka 2008. godine, Klasa: 602-04/08-03/1, Urbroj: 2198-1-79-35/08-02-04).
2. Student/ica će odjelnoj tajnici dostaviti indeks kako bi se na temelju prijavnica, indeksa i podataka u ISVU-u provjerila vjerodostojnost položenih ispita, ocjena i bodova.  
3. Ukoliko su ispunjene obveze i uvjeti pod 1. i 2, odjelna tajnica obavijestit će pročelnicu, koja će organizirati završni ispit (objaviti termin) i o tome obavijestiti  studenta/icu.

 

 

*: Ispit je pismeni, na njemačkom jeziku i sastoji se iz tri dijela (A, B, C): Povijest njemačkog jezika i historijska gramatika (test višestrukog izbora), Književnost Bečke moderne (test višestrukog izbora), Prijevod s hrvatskog na njemački jezik.

 

 


Prof. dr. sc. Slavija Kabić, pročelnica