Mentorstvo za studente prve godine, upisane u akad. god. 2009./2010.

Sveučilište u Zadru
Odjel za njemački jezik i književnost
KLASA:  602-04/09-03/1
URBROJ: 2198-1-79-35/09-104
Zadar, 16. studenog 2009.


Predmet: Mentorstvo za studente prve godine, upisane prvi put u akad. god. 2009./2010.

Na temelju dopisa prorektorice za studije i studentska pitanja prof. dr. sc. Ane Proroković od 8. prosinca 2008. godine (Klasa: 602-04/08-03/46, Urbroj: 2198-1-79-05/08-01) i e-maila od 21. rujna 2009. iz Ureda za osiguranje kvalitete (Ivana Sučić Šantek, dipl. psiholog)  Stručno vijeće Odjela za germanistiku je na sjednici od 11. studenog 2009, na prijedlog pročelnice, potvrdilo imenovanje mentora i mentorica za studente i studentice upisane prvi put u akad. god. 2009/2010:

Dr. sc. Pavao Mikić,

redovni profesor

pmikic@uniz.hr

Dr. sc. Željka Matulina,

redovna profesorica

matulina@unizd.hr 

Dr. sc. Slavija Kabić,

izvanredna profesorica

skabic@unizd.hr 

Dr. sc. Goran Lovrić,

docent

glovric@unizd.hr 

Dr. sc. Mirjana Pehar,

viša predavačica

mpehar@unizd.hr

1 Boris Perić  Antonija Štefek  Katia Jurlina  Thalia Miličević  Aleksandra Mileta
2 Ivana Vela Nikolina Jelčić  Anja Berač  Matea Verkaš  Tina Milas
3 Mateja Kanceljan  Tatjana Turkalj  Ana Horvatin  Kristina Glavičić  Ivan Jureša
4 Ana Samardžić Marija Musulin  Laura Posnjak   Nikolina Teleban  Tea Gatti
5 Lucijana Pavić Antonia Matijaš  Ivana Turić  Žan Štefković  Lea Kvarantan
6 Mario Zajec  Zvonko Gregurec  Katarina Kovačić  Dorotea Filipan
 

Mirjana Vlahović,

viša lektorica

vlahovic@unizd.hr 

Helga Begonja,

lektorica

hbegonja@unizd.hr 

Marina Lovrić,

lektorica

malovric@unizd.hr

Dr. sc. Zaneta Sambunjak,

viša asistentica

zsamb@unizd.hr 

Dr. sc. Tomislav Zelić,

asistent

tzelic@unizd.hr 

Mr. sc. Anita Pavić Pintarić,

asistentica

apintari@unizd.hr

1 Marigona Muriqi  Ivana Jurić  Ana Ercegović  Sandra Batarilo  Ines Visković  Emi Rafaneli
2 Tea Buntić  Nives Vlatković  Tomislav Dumančić  Anja Kuraja  Mihaela Geček  Antonela Vlajić
3 Alen Josić  Dino Rađan   Ivana Strinić Jagoda Damjanić  Luka-Emanuel Bušljeta  Nikolina Dujić
4 Vica Samaržija  Jelena Ćorić  Marija Perić  Sara Vukas  Jelena Ćurić  Anita Blek
5 Ksenija Špralja  Adrijana Pavlić  Marijana Kazija  Martina Lelas  Lara Čelebićanin  Ivana Poborac
6 Antonija Šarlija  Suzana Stjepanović  Ani Krželj  Hrvoje Sarun  Romana Vukman  Ana Marić

  

 

Dr. sc. Slavija Kabić, izv. prof.

Pročelnica Odjela za germanistiku