Program jednopredmetnog diplomskog studija lingvistike

Program dvopredmetnog diplomskog studij lingvistike

Trajanje: četiri (4) semestra

Studenti biraju jednu od mogućih specijalizacija:

    - Empirijska lingvistika
    - Teoretska lingvistika
    - Psiholingvistika/istraživanje višejezičnosti

Uvjeti: Uvjet za upis jednopredmetnog i dvopredmetnog diplomskog studija lingvistike, bez polaganja razlikovnog ispita, je završen preddiplomski studij (minimalno 180 bodova) iz polja filologije ili drugih društvenih i humanističkih znanosti koji je vezan uz jezik i komunikaciju. Od studenata sa završenim preddiplomskim studijem izvan polja filologije, može se na individualnoj razini zahtijevati polaganje razlikovnog ispita kojim se provjerava njihovo poznavanje jezika i lingvističkih teorija.

Osim toga, za upis na diplomski studij lingvistike nužno je dobro poznavanje engleskog i još jednog stranog jezika koji je moguće učiti i položiti tijekom diplomskog studija. 

Preddiplomski studiji u Republici Hrvatskoj koji su dovoljni za praćenje diplomskog studija lingvistike na Sveučilištu u Zadru su:
a. svi preddiplomski studiji nekog jezika na Sveučilištu u Zadru i na drugim sveučilištima Republike Hrvatske te preddiplomski studij lingvistike (općeg jezikoslovlja),
b. preddiplomski studij psihologije, sociologije, informacijskih znanosti, računarstva, knjižničarstva, uz moguće uvjetovanje polaganja diferencijalnoga ispita,
c. svaki drugi preddiplomski studij jednog Sveučilišta u Republici Hrvatskoj nakon polaganja diferencijalnoga ispita i usmenu provjeru znanja i sposobnosti za Diplomski jednopredmetni studij lingvistike Sveučilišta u Zadru.

Završetak studija: Za završetak diplomskoga studija student mora prikupiti najmanje 120 ECTS bodova na jednopredmetnom studiju, odnosno 60 ECTS bodova na dvopredmetnom studiju (od toga 30 bodova nosi diplomski, odnosno magistarski rad)  Diplomski studij završava obranom diplomskoga, odnosno magistarskog rada.

Stečene kompetencije: Stečene sposobnosti ovise o izabranoj specijalizaciji. Opisane su u ishodima učenja na razini programa, odnosno, u ishodima učenja pojedinačnih kolegija.

Stečeni akademski naziv: Završetkom diplomskog jednopredmetnog studija lingvistike na Sveučilištu u Zadru stječe se akademski naziv magistra lingvistike.


Ishodi učenja na razini programa:

Na razini fonologije student će moći:
• navesti i definirati temeljne pojmove discipline (fonem, distiktivno obilježje, prozodija, itd.)
• primijeniti te pojmove u analizi jezika na dotičnoj razini
• samostalno istraživati teme od posebnog interesa
• kritički diskutirati o teorijskim pozicijama, modusima analize i hipotezama unutar dotične discipline (strukturalna fonologija, generativna fonologija, itd.)

Na razini morfologije student će moći:
• navesti i definirati temeljne pojmove discipline (morfem, afiks, fleksija, itd.)
• primijeniti te pojmove u analizi jezika na dotičnoj razini
• samostalno istraživati teme od posebnog interesa
• kritički diskutirati o teorijskim pozicijama, modusima analize i hipotezama unutar dotične discipline (leksikalistička morfologija, nelinearna morfologija, itd.)

Na razini sintakse student će moći:
• navesti i definirati temeljne pojmove discipline (sintaktički konstituent, gramatička relacija, konstrukcija, itd.)
• primijeniti te pojmove u analizi jezika na dotičnoj razini
• samostalno istraživati teme od posebnog interesa
• kritički diskutirati o teorijskim pozicijama, modusima analize i hipotezama unutar dotične discipline (generativna gramatika, kognitivna gramatika, itd.)

Na razini semantike student će moći:
• navesti i definirati temeljne pojmove discipline (referencija, model, kategorizacija, itd.)
• primijeniti te pojmove u analizi jezika na dotičnoj razini
• samostalno istraživati teme od posebnog interesa
• kritički diskutirati o teorijskim pozicijama, modusima analize i hipotezama unutar dotične discipline (formalna semantika, kognitivna semantika, itd.)

U područjima istraživanja višejezičnosti, psiholingvistike, te kognitivno orijentiranih i drugih interdisciplinarnih istraživanja, studenti će moći:
• prikazati i evaluirati suvremene teorijske pristupe
• identificirati i primijeniti istraživačke metode
• evaluirati opravdanost rezultata empirijskih istraživanja

Na društvenoj, profesionalnoj i općeljudskoj razini studenti će moći:
• identificirati i analizirati ulogu jezika i komunikacije u interpersonalnim i društvenim procesima
• provoditi znanstveni rad, koncipirati i sudjelovati u istraživačkim projektima u području lingvistike i srodnih disciplina
• znanstveno utemeljeno pristupati rješavanju problema i izvršavanju zadataka u sferama svoga profesionalnog interesa ukoliko isti leži izvan znanstvenog bavljenja jezikom, tamo gdje su te sfere povezane s jezikom i komunikacijom (prevođenje, poučavanje stranih jezika, izdavaštvo, novinarstvo, odnosi s javnošću, itd.)


 

Obvezni kolegiji za prvu godinu diplomskog studija:

LM302 Opća fonetika i fonologija

LM304 Morfologija

LM317  Istraživačke metode u lingvistici

LM303 Semantika

LM301 Sintaksa


Izborni kolegiji:

LM625 Second language acquisition

LM313 Psiholingvistika

LM332 Korpusna lingvistika

LM326 Lingvistička geografija

LM337 Dijalektologija

LM627 Obrazovna lingvistika

LM331 Analiza diskursa

LM334 Jezik i um

Kao i drugi od Stručnog vijeća Odjela za lingvistiku odobreni kolegiji drugih sveučilišnih studija, kao dio postojećih programa na Sveučilištu u Zadru.

Ako imate pitanja, kontaktirajte nas putem e-pošte: lingvistika(at)unizd.hr