UPUTE ZA AUTORE/UREDNIKE - Procedura izdavanja na Sveučilištu u Zadru

Sveučilište u Zadru može biti izdavač članovima odjela, centara te vanjskim suradnicima pod sljedećim uvjetima:

  1. Prijedlog naslova za Plan izdavačke djelatnosti

Svake godine Ured za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zadru šalje dopis odjelima i centrima o prikupljanju prijedloga za uvrštavanje naslova u Plan izdavačke djelatnosti za sljedeću kalendarsku godinu. Djelatnici odjela i centara te njihovi vanjski suradnici prijedloge dostavljaju pročelniku odjela ili voditelju centra. Prijedlog treba sadržavati podatke o autoru/ima, naslov, vrstu djela i okvirni trošak objavljivanja. Prijedlozi se šalju Povjerenstvu za izdavačku djelatnost koje ih, ako je suglasno, prosljeđuje Senatu.

Ukoliko autor/i nisu na vrijeme predali prijedlog naslova za Plan izdavačke djelatnosti, prijedlog mogu predati u tekućoj godini kao Dopunu Plana izdavačke djelatnosti.

  1. Nakon što je djelo uvršteno u Plan izdavačke djelatnosti, autor/i po završetku rukopisa predaju Zamolbu za odobravanje izdavanja Stručnom vijeću odjela. Stručno vijeće odjela, ukoliko odobrava izdanje, donosi Odluku kojom se predlaže objavljivanje i predlaže recenzente.
  1. Ako je Stručno vijeće odjela odobrilo izdavanje, autor/i trebaju ispuniti Zahtjev za odobravanje izdavanja i napisati izjavu o broju autorskih araka, broju riječi i broju znakova s razmacima te o broju tablica i grafičkih priloga (fotografija, karata, dijagrama i sl.), a pročelnik odjela ili voditelj centra trebaju predložiti recenzente djela na Obrascu za imenovanje recenzenata. Potrebno je predložiti najmanje 5 recenzenata, od kojih barem jedan ne smije biti zaposlenik Sveučilišta u Zadru.

          Prema tome, Povjerenstvu za izdavačku djelatnost nužno je dostaviti sljedeće:
             -   Zahtjev za odobravanje izdavanja,
             -   Obrazac za imenovanje recenzenata,  
             -   Odluku odjela ili centra kojom se predlaže izdavanja djela,
             -   izjavu autora/urednika o broju kartica teksta (1 kartica teksta = 1800 znakova s razmacima) i autorskih araka (1 autorski arak  = 16 kartica teksta) te o broju tablica i grafičkih priloga,
             -   rukopis u tiskanom i elektroničkom obliku,
             -   dozvolu izvornog izdavača za prijevod (ako se radi o prijevodu).

  1. Na temelju dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost imenuje 2 recenzenta (odnosno 3 ako se radi o udžbeniku), te šalje rukopis na recenziju. Po primitku pozitivnih recenzija, Povjerenstvo upućuje Senatu prijedlog izdavanja djela, na temelju kojeg Senat Sveučilišta u Zadru donosi konačnu odluku o objavljivanju.