Akad. god. 2018./2019.

za I (prvi) semestar

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

 

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

EAD101

Izv. prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić

Interkulturalnost u suvremenoj teoriji

30

15

-

5

EAD102

Izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević,

doc. dr. sc. Mario Katić

Stručna praksa i terensko istraživanje

-

-

30

2

EAD104

Doc. dr. sc. Mario Katić

Urbana antropologija

15

15

-

4

EAD105

Izv. prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić, dr. sc. Katica Burić Ćenan, poslijedokt.

Antropologija umjetnosti u javnom prostoru

15

-

30

4

EAD106

Doc. dr. sc. Suzana Marjanić

Teorije rituala

15

15

-

4

EA506

Doc. dr. art Nikša Eterović

Performans u svakodnevici

15

-

30

3

EA306

Dr. sc. Tvrtko Zebec,

dr. sc. Katica Burić Ćenan, poslijedokt.

Etnoglazbeni praktikum 1

-

-

30

2

 

za II (drugi) semestar

EAD201

Doc. dr. sc. Jadran Kale

Stvaranje baštine

15

15

15

5

EAD202

Doc. dr. sc. Tomislav Oroz

Etnografije Sredozemlja

15

15

15

5

EAD203

Izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević

Kako nastaje ime?

15

15

15

5

EA306

Dr. sc. Tvrtko Zebec,

dr. sc. Katica Burić Ćenan, poslijedokt.

Etnoglazbeni praktikum 2

-

-

30

2

               

za III (treći) semestar

EAD301

Izv. prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić

Obrati u antropologiji

30

15

-

5

EAD302

Doc. dr. sc. Jadran Kale

Praktikum etnološkog istraživanja i prezentacije

-

15

30

4

EAD106

Doc. dr. sc. Suzana Marjanić

Teorije rituala

15

15

-

4

EA506

Doc. dr. art Nikša Eterović

Performans u svakodnevici

15

-

30

3

EA306

Dr. sc. Tvrtko Zebec,

dr. sc. Katica Burić Ćenan, poslijedokt.

Etnoglazbeni praktikum 1

-

-

30

2

               

IV (četvrti) semestar

EAD401

Doc. dr. sc. Tomislav Oroz

Mentori

Diplomski praktikum

-

15

15

2

EAD402

Mentor

Diplomski rad

-

-

150

 

13

 

 

OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOGA STUDIJA

IZBORNI PREDMETI S MATIČNOGA STUDIJA

 

Popis izbornih predmeta koji se nude drugima u zimskom semestru diplomskog sveučilišnog studija etnologije - 2018./2019.

Popis izbornih predmeta koji se nude drugima u ljetnom semestru diplomskog sveučilišnog studija etnologije - 2018./2019.

 

Izborni predmet koji se nudi svim studentima u zimskom semestru diplomskog sveučilišnog studija - 2018./2019.

ONO103

Izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević,

dr. sc. Nataša Šprljan, poslijedoktor.,

Ivana Štokov, asist.

Etnolingvistički seminar

 

0

 

30

 

15

 

4