RED PREDAVANJA

za I. semestar dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija

ANGLISTIKE

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

ENP 101

Leonarda Lovrović, prof., viši lektor/ Katarina Ćurković Denona, prof., lektor

Suvremeni engleski jezik I

 

 

90

5

ENP 105

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta

Uvod u engleske književne studije

15

15

 

4

ENP 106

doc. dr. sc. Lidija Štrmelj

Uvod u lingvistiku engleskoga jezika

30

15

 

3

ENP 115

Maja Šatalić, mag.philol.croat.,

naslovni predavač

Hrvatski jezik

 

 

30

2

ENP 116

izv. prof. dr.sc. Mario Vrbančić

Orijentacijski praktikum

15

 

 

1

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

-

-

-

-

-

-

-

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 0 boda/ova.

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, CENTRA „STJEPAN MATIČEVIĆ“, CENTRA ZA STRANE JEZIKE, CENTRA ZA TJELOVJEŽBU I STUDENTSKI ŠPORT I CENTRA ZA JADRANSKA ONOMASTIČKA ISTRAŽIVANJA**:

 

-

-

-

-

-

-

-

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugih studija kojim/a se stječe najmanje 0 boda/ova.

 

Student/ica pod A), B) i C) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 15 boda/ova***

 

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNIH STUDIJA ****:

 

-

-

-

-

-

-

-

                         

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

Predmeti prvog (A1) studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list, u Uredu za preddiplomske i

diplomske studije.

Predmeti drugog (A2) studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list, u Uredu za preddiplomske i

diplomske studije.

Predmeti se upisuju po redu predavanja, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj

 izbornih predmeta s matičnog studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugih studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela / putem studomata

/ u Uredu za preddiplomske i diplomske studije, na temelju odobrenih kvota.

** Izborni predmeti s drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela / putem studomata

/ u Uredu za preddiplomske i diplomske studije, na temelju odobrenih kvota.

*** Studenti dvopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno, od toga najmanje 15 bodova iz

 reda predavanja A1 studija i najmanje 15 bodova iz reda predavanja A2 studija.

 

**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce ovog odjela

/ putem studomata / u Uredu za preddiplomske i diplomske studije, na temelju odobrenih kvota.

 

                             

 

RED PREDAVANJA

za II. semestar dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija

ANGLISTIKE

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

ENP 107

Leonarda Lovrović, prof., viši lektor/ Katarina Ćurković Denona, prof., lektor

Suvremeni engleski jezik II

 

 

90

5

ENP 111

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta / dr. sc. Monika Bregović

Teorija književnosti

 

15

 

15

 

 

4

 

ili

ili

 

 

 

 

ENP 117

izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Kulturne teorije i književnost

 

 

 

 

ENP 112

doc. dr. sc. Ivo Fabijanić

Fonetika i fonologija

30

 

30

3

ENP 306

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta

Anglofone kulture: britanski studiji

30

15

 

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

-

-

-

-

-

-

-

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 0 boda/ova.

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, CENTRA „STJEPAN MATIČEVIĆ“, CENTRA ZA STRANE JEZIKE, CENTRA ZA TJELOVJEŽBU I STUDENTSKI ŠPORT I CENTRA ZA JADRANSKA ONOMASTIČKA ISTRAŽIVANJA**:

 

-

-

-

-

-

-

-

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugih studija kojim/a se stječe najmanje 0 boda/ova.

 

Student/ica pod A), B) i C) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 15 boda/ova***

 

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH PREDDIPLOMSKIH  SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG  SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNIH STUDIJA ****:

 

-

-

-

-

-

-

-

                         

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

Predmeti prvog (A1) studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list, u Uredu za preddiplomske i diplomske studije.

Predmeti drugog (A2) studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list, u Uredu za preddiplomske i diplomske studije.

Predmeti se upisuju po redu predavanja, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s

 matičnog studija

i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugih studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela / putem studomata / u Uredu

za preddiplomske i diplomske studije, na temelju odobrenih kvota.

** Izborni predmeti s drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela / putem studomata / u Uredu za

 preddiplomske i diplomske studije, na temelju odobrenih kvota.

*** Studenti dvopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno, od toga najmanje 15 bodova iz reda predavanja

 A1 studija i najmanje 15 bodova iz reda predavanja A2 studija.

 

**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce ovog odjela / putem

 studomata

 / u Uredu za preddiplomske i diplomske studije, na temelju odobrenih kvota.

 

 

 

RED PREDAVANJA

za III. semestar dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija

ANGLISTIKE

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

ENP 201

Cathy-Theresa Kolega, prof., lektor

Suvremeni engleski jezik III

 

 

90

5

ENP 205

doc. dr. sc. Ivo Fabijanić/ Frane Malenica, mag. philol. angl., asistent

Morfologija

30

15

 

3

ENP 211

doc. dr. sc. Marko Lukić

Povijesni pregled engleske književnosti

15

15

 

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

ENP 216

doc. dr. sc. Marko Lukić/ Zlatko Bukač, mag. philol. angl., asistent

Uvod u američku popularnu kulturu

15

15

 

4

ENP 214

doc. dr. sc. Rajko Petković

Uvod u studij filmskog medija

30

15

 

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 4 boda/ova.

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, CENTRA „STJEPAN MATIČEVIĆ“, CENTRA ZA STRANE JEZIKE, CENTRA ZA TJELOVJEŽBU I STUDENTSKI ŠPORT I CENTRA ZA JADRANSKA ONOMASTIČKA ISTRAŽIVANJA**:

 

-

-

-

-

-

-

-

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugih studija kojim/a se stječe najmanje 0 boda/ova.

 

Student/ica pod A), B) i C) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 15 boda/ova***

 

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNIH STUDIJA ****:

 

ENP 214

doc. dr. sc. Rajko Petković

Uvod u studij filmskog medija

30

15

 

4

                         

 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

Predmeti prvog (A1) studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list, u Uredu za preddiplomske i diplomske studije.

Predmeti drugog (A2) studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list, u Uredu za preddiplomske i diplomske studije.

Predmeti se upisuju po redu predavanja, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s

matičnog studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugih studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela / putem studomata / u Uredu

za preddiplomske i diplomske studije, na temelju odobrenih kvota.

** Izborni predmeti s drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela / putem studomata / u Uredu za

preddiplomske i diplomske studije, na temelju odobrenih kvota.

*** Studenti dvopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno, od toga najmanje 15 bodova iz reda predavanja

 A1 studija i najmanje 15 bodova iz reda predavanja A2 studija.

 

**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce ovog odjela / putem studomata

 / u Uredu za preddiplomske i diplomske studije, na temelju odobrenih kvota.

 

                        

 

RED PREDAVANJA

za IV. semestar dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija

ANGLISTIKE

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

ENP 206

Cathy-Theresa Kolega, prof., lektor

Suvremeni engleski jezik IV

 

 

90

5

ENP 210

doc. dr. sc. Sanja Škifić / Frane Malenica, mag. philol. angl., asistent

Uvod u sintaksu

30

15

 

3

ENP 204

doc. dr. sc. Marko Lukić

Gotički žanr

15

15

 

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

ENP 215

doc. dr. sc. Rajko Petković

Američki animirani film

30

15

 

3

ENP 218

doc. Tomislav Kuzmanović, MFA

Književno prevođenje – aspekti prakse

15

30

 

3

ENP 221

doc. dr. sc. Marko Lukić/ Zlatko Bukač, mag. philol. angl., asistent

Pitanja rase u američkoj književnosti i popularnoj kulturi

30

15

 

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 3 boda/ova.

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, CENTRA „STJEPAN MATIČEVIĆ“, CENTRA ZA STRANE JEZIKE, CENTRA ZA TJELOVJEŽBU I STUDENTSKI ŠPORT I CENTRA ZA JADRANSKA ONOMASTIČKA ISTRAŽIVANJA**:

 

-

-

-

-

-

-

-

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugih studija kojim/a se stječe najmanje 0 boda/ova.

 

Student/ica pod A), B) i C) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 15 boda/ova***

 

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNIH STUDIJA ****:

 

ENP 204

doc. dr. sc. Marko Lukić

Gotički žanr

15

15

 

4

ENP 215

doc. dr. sc. Rajko Petković

Američki animirani film

30

15

 

3

ENP 218

doc. Tomislav Kuzmanović, MFA

Književno prevođenje – aspekti prakse

15

30

 

3

                       

 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

Predmeti prvog (A1) studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list, u Uredu za preddiplomske i diplomske studije.

Predmeti drugog (A2) studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list, u Uredu za preddiplomske i diplomske studije.

Predmeti se upisuju po redu predavanja, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija

 i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugih studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela / putem studomata / u Uredu za preddiplomske

 i diplomske studije, na temelju odobrenih kvota.

** Izborni predmeti s drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela / putem studomata / u Uredu za preddiplomske i

diplomske studije, na temelju odobrenih kvota.

*** Studenti dvopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno, od toga najmanje 15 bodova iz reda predavanja A1 studija i

najmanje 15 bodova iz reda predavanja A2 studija.

**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce ovog odjela / putem studomata / u Uredu

za preddiplomske i diplomske studije, na temelju odobrenih kvota..

 

 

 

RED PREDAVANJA

za V. semestar dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija

ANGLISTIKE

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

ENP 301

Emilija Mustapić, mag. philol. angl., lektor

Suvremeni engleski jezik V

 

 

75

5

ENP 305

doc. dr. sc. Sanja Škifić

Semantika

30

15

 

3

ENP 318

doc. dr. sc. Lidija Štrmelj

Uvod u Shakespeareov jezik

15

15

 

3

ENN 425

izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Performans i teatar

30

15

 

4

 

ili

ili

ENP 321

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta

Britanska i irska poezija 20. stoljeća

 

ili

ili

ENP 322

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta/ dr.sc. Monika Bregović

 

Moderni britanski roman

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

-

-

-

-

-

-

-

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 0 boda/ova.

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, CENTRA „STJEPAN MATIČEVIĆ“, CENTRA ZA STRANE JEZIKE, CENTRA ZA TJELOVJEŽBU I STUDENTSKI ŠPORT I CENTRA ZA JADRANSKA ONOMASTIČKA ISTRAŽIVANJA**:

 

-

-

-

-

-

-

-

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugih studija kojim/a se stječe najmanje 0 boda/ova.

 

Student/ica pod A), B) i C) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 15 boda/ova***

 

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNIH STUDIJA ****:

 

ENN 425

izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Performans i teatar

30

15

 

4

                       

 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

Predmeti prvog (A1) studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list, u Uredu za preddiplomske i diplomske studije.

Predmeti drugog (A2) studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list, u Uredu za preddiplomske i diplomske studije.

Predmeti se upisuju po redu predavanja, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija i

 na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugih studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela / putem studomata / u Uredu za preddiplomske

i diplomske studije, na temelju odobrenih kvota.

** Izborni predmeti s drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela / putem studomata / u Uredu za preddiplomske i

 diplomske studije, na temelju odobrenih kvota.

*** Studenti dvopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno, od toga najmanje 15 bodova iz reda predavanja A1 studija i

najmanje 15 bodova iz reda predavanja A2 studija.

 

**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce ovog odjela / putem studomata / u Uredu

 za preddiplomske i diplomske studije, na temelju odobrenih kvota..

 

 

RED PREDAVANJA

za VI. semestar dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija

ANGLISTIKE

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

ENP 308

Emilija Mustapić, mag. philol. angl., lektor

Suvremeni engleski jezik VI

 

 

75

4

ENP 312

doc. dr. sc. Sanja Škifić

Sociolingvistika

30

15

<