Uprava, Stručno vijeće i radna tijela Odjela za ekonomiju

Pročelnica Odjela:

doc. dr. sc. Anita Peša

Telefon: 023/400-402

E-mail: apesa@unizd.hr

Zamjenik pročelnice Odjela:

doc. dr. sc. Berislav Bolfek

Telefon: 023/400-402

E-mail: bbolfek@unizd.hr

Šefica katedre za organizaciju, menadžment i poduzetništvo:

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović

Telefon: 023/400-410

E-mail: akrajnov@unizd.hr

Šef katedre za opću ekonomiju:

doc. dr. sc.Mladen Rajko

Telefon: 023/400-410

E-mail: mrajko@unizd.hr

Tajnica Odjela:

Ana Čičak, mag. prim. educ.

Telefon: 023/400-401

E-mail: acicakl@unizd.hr