Centar za strane jezike osnovan je kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zadru akademske 2006./2007. godine.

Centar je nastao s jedne strane kao odgovor na sve veću zainteresiranost studenata za učenjem stranog jezika, te s druge strane kao usklađivanje obrazovnog procesa Sveučilišta u Zadru s Bolonjskim procesom, koji  zahtjeva svestraniju ponudu u programima učenja stranog jezika. U međuvremenu Centar se razvio u jedan od najvećih sveučilišnih centara za strane jezike u jugoistočnoj Europi.

Opširnije s programom Centra možete se upoznati na stranici: Program / Program Centra. Ove akademske godine preko 1500 studenata pohađa 61 kolegij iz devet različitih jezika: engleskog, francuskog, hrvatskog (za strance), japanskog, kineskog, njemačkog, ruskog, španjolskog i talijanskog. Od toga su 37 kolegija iz stranog jezika struke, a 24 iz stranog jezika za početnike.