Prof. dr. sc. Živko Nižić, red. prof. u trajnom zvanju

Ustanova u kojoj je zaposlen: Sveučilište u Zadru
Datum zadnjeg izbora u znanstveno nastavno zvanje: 2009.

Kontakt:
e-mail adresa: znizic@unizd.hr
Tel. 023-200-565
Satovi primanja: utorkom od 10 do 12 sati (4. kat)

ŽIVOTOPIS

Prof. dr. sc. Živko Nižić, rođen u Zadru 1944. g. Završio osnovno školovanje u Zadru i Zagrebu, zatim srednju školu, Nautiku, u Zadru. God. 1962. upisuje Filozofski fakultet u Zadru (Engleski - Talijanski), plovi i studira, diplomira 1968. Životne okolnosti diktiraju mu više poslova kojima se mora baviti - turistički djelatnik, seoski nastavnik, novinar, direktor Kazališta lutaka Zadar.
Godine 1977. zapošljava se na Filozofskom fakultetu u Zadru kao lektor za talijanski jezik. Magistrira 1983. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod mentorstvom prof. emeritusa Mate Zorića (magistarski rad: Nikola Jakšić, zadarski književnik, prevodilac i rodoljub (1762–1841)). Doktorira na Filozofskom fakultetu u Zadru 1991. (doktorska disertacija: Kolizijske kulture u prozi Fulvija Tomizze, mentor prof.em. Glorija Rabac-Čondrić). Nakon toga postupno napreduje u znanstveno-nastavnom zvanju do redovitog profesora u trajnom zvanju (2009.). U više navrata bio predstojnikom Odsjeka za talijanski jezik i književnost, te osnutkom Sveučilišta, pročelnikom Odjela za talijanistiku. Bio je prodekan Filozofskog fakulteta i prorektor za međunarodnu suradnju, te u dva mandata član Senata Sveučilišta u Zadru. Predavao je više godina kao gostujući profesor u Puli (1994.-2002.) i Splitu (2003.-2010.). Mentor je na poslijediplomskim i doktorskim studijima u Zadru i Zagrebu. U različitim oblicima sudjelovao je u kulturnom životu Zadra.
Nositelj je više kolegija iz talijanske književnosti i talijanskog teatra na preddiplomskoj i diplomskoj razini (Pjesničke škole i velikani talijanske srednjovjekovne poezije; Herojski spjev i njegova preobrazba na primjeru Pulci, Boiardo, Ariosto, Tasso, Tassoni; Dramski tekst i njegova ogledala; Metode interpretacije dubinskih sekcija iz talijanske književnosti; Drama, proza, poezija u scenskom izričaju). 
Stručni i znanstveni rad prvenstveno je orijentiran na dodire, kolizije i hrvatsko-talijanska prožimanja te teatar u duhu najbolje tradicije zagrebačke talijanističke škole. Od 1992. do 1995. g. voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta Ana Vidović i okruženje, romansko-hrvatska simbioza i preporod, a od 2002.-2007. znanstveno-istraživačkog projekta Niccolò Tommaseo i tisak. Od 2004.-2006. član je znanstvenog odbora i koordinator za Hrvatsku na međunarodnom projektu Interreg Viaggiadr, koji je prihvatilo i ministarstvo za europske integracije; ujedno je član Savjeta međunarodnog projekta CISVA. U sklopu povezivanja Odjela i Sveučilišta s europskim sveučilištima i poticanja mobilnosti studenata i nastavnika, inicijator je značajne suradnje s Odjelom za talijanistiku Sveučilišta u Padovi, u sklopu koje je niz studenata i nastavnika zadarske talijanistike odlazi na studijski boravak u Padovu, a nastavnici iz Padove sudjeluju u izvođenju dijela programa studija u Zadru. U okviru suradnje održano je sedam međunarodnih znanstvenih skupova s do sada objavljena tri zbornika radova.
Sudjelovao je na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu i održao niz pozvanih predavanja, te u više navrata boravio u Italiji na znanstvenom i stručnom usavršavanju. Objavio je 5 knjiga i veći broj znanstvenih i stručnih radova koji su citirani u znanstvenim i stručnim publikacijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnik je nagrade za znanstveni rad „Frano Čale“ Talijanskog kulturnog instituta u Zagrebu (2000.).

Popis objavljenih radova:


1. Knjige

1. Ž. Nižić, Nikola Jakšić, zadarski književnik, prevodilac i rodoljub (1762-1841), Zadar, Zavod za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU u Zadru, Djela, knj. 7, 1984, 106 str.

2. Ž. Nižić, Kolizijske kulture u prozi Fulvija Tomizze, Edit, Rijeka, 1996, 207 str.

3. Ž. Nižić, Temi Istriani e Dalmati - Istarske i dalmatinske teme, Edit, Rijeka - Fiume, l999., 192 str.

4. Živko Nižić, Fulvio Tomizza, pisac osobne granice/Fulvio Tomizza - lo scrittore e i suoi confini, Edit, Rijeka/Fiume, 2003; 134 str.

5. Živko Nižić / Nedjeljka Balić-Nižić, Nikola Tommaseo i tisak (Niccolò Tommaseo e la stampa dalmata), Sveučilište u Zadru, Zadar 2009; 280 str.

6. Ž. Nižić, Od Foše do Atlantide (moja Stoše!), Stoše od Foše (adaptacija "Kate Kapuralice" Vlahe Stullija), Sveučilište u Zadru i HNK Zadar, Zadar 2012., 196 str.

 

 

2. Uredničke knjige

1. Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar – Nin, 3-4 studenoga 2006.; ur. G. Baldassarri, N. Jakšić, Ž. Nižić. / Sveučilište u Zadru, Zadar, 2008., 243 str.

2. Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar, 25. Rujna 2008.; ur. N. Balić-Nižić, N. Jakšić, Ž. Nižić / Sveučilište u Zadru, Zadar, 2010., 379 str.

3. Znanstveni radovi

1. "Agostino Brambilla (1800-1839) prvi urednik Gazzette di Zara", Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio filoloških znanosti, sv. 15 (1985/86), Zadar, 1986, str. 215-226.

2. "Dvostruki registar egzodusa u Materadi Fulvija Tomizze", Istra, br. 5-6 (1987), Pula 1987, str. 137-143.

3. "Nasciturus protiv pesimizma u dramskim djelima Liolà L. Pirandella i Mandragoli N. Machiavellija", Radovi FF u Zadru, Razdio filol. znanosti, sv. 16, (1986/87), Zadar, 1987, str. 291-301.

4. "Biblijsko-geocentrični povratak u Istru Fulvija Tomizze", Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio filoloških znanosti, sv. 18 (1988/89), Zadar, 1989, str. 223-230.

5. "Dalla Mitteleuropa alla Bibbia, ovvero il secondo esodo di Fulvio Tomizza", Metodi e ricerche, n. s. VIII, n. 1 (gen-giu. 1989), Udine, 1989, str. 107-112.

6. "'Trionfo di Bacco e Arianna' Lorenza de' Medici i Biblija", Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio filoloških znanosti, sv. 19 (1989/90), Zadar, 1990, str. 205-210.

7. "La Torre capovolta o Ulysses non scritto di Fulvio Tomizza", La battana, n. 97-98, nuova serie (sett-dic. 1990), Rijeka, 1990, str. 98-101.

8. "Prima edizione e prima versione italiana dell'Osman poema epico nazionale croato del dalmata I. Gundulić e gli italiani", u: Istria e Dalmazia nel periodo asburgico dal 1815 al 1848 (Atti ed inchieste di Quaderni Veneti), Ravenna, 1993, str. 179-188.

9. "Pier Paolo Vergerio il giovane apostata rinascimentale e Fulvio Tomizza legittimista dell'istrogeocentrismo", Atti e memorie della Società Dalmata di Storia Patria, vol. XVI, N. S. V, Roma, 1993, str. 83-102.

10. "Ana Vidović i Vincenzo Solitro u venecijanskom časopisu Il Vaglio", Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio filoloških znanosti, sv. 21 (1991/92), Zadar, 1993, str. 209-216.

11. "Pier Paolo Vergerio il giovane apostata rinascimentale e Fulvio Tomizza legittimista dell'istrogeocentrismo", Atti e memorie della Società Dalmata di Storia Patria, vol. XXIII, Venezia, 1994, str. 11-30.

12. "Agostino Giordani zadarski barokni pjesnik", Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio filoloških znanosti, sv. 24-25 (1995/96), Zadar, 1997, str. 189-198.

13. "Agostino Giordani poeta barocco zaratino", La battana, A. XXXIV., genn.-marzo 1997, n. 123, Rijeka, 1997., str. 108-117.

14. "L'Osmanide a Venezia", La battana, numero speciale 5, Atti del convegno Veneto e Croazia: un'eredità culturale per l'Europa contemporanea (Fiume, 7 giugno 1997), EDIT, Rijeka, 1998., str. 90-99.

15. "Marko Kažotić i Mate Zorić: profil jedne interpretacije o književnosti u Dalmaciji", Talijanističke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću-Studi di italianistica e di comparatistica in onore di Mate Zorić - Zbornik radova Međunarodnog skupa Zagreb, 27-28. svibnja 1997. -Atti del Convegno internazionale Zagabria, 27-28 maggio 1997, uredila \ a cura di Sanja Roić, Zagreb, travanj l999. str. 63-74.

16. "Sentimento dell'addio nella poesia in vernacolo zaratino di Giuseppe Sabalich (1856-1928)", Quaderni Veneti, N. 29, Venezia, l999. str.121-143.

17. "Religioznost i podsvijest u tragediji La figlia di Iorio Gabrielea D'Annunzia", Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio filoloških znanosti, sv. 26 (1997), Zadar, 1999. str 185-209.

18. „Religiosità e subconscio ne La figlia di Iorio“, La battana, a. XXXVII, n. 136, aprile-giugno 2000, Fiume-Rijeka, 2000., str. 17-49.

19. "Tomizza i Slovenci - predrasuda i ljubav u romanima L'amicizia i Franziska", Zbornik- Atti, Fulvio i mi - Tomizza e noi - Tomizza in mi, Susreti uz granicu - Incontri di frontiera - Obmejna srečanja, Umag - Umago, 27-28. svibnja 2000., Umag, 2000., str. 46-60.

20. „Niccolò Tommaseo nella stampa dalmata del tempo (fino al 1 maggio 1874)“, Atti del Convegno di studi Daniele Manin e Niccolò Tommaseo, cultura e società nella Venezia del 1848, Centro Interuniversitario di Studi Veneti – Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 14-15-16 ottobre 1999, Quaderni Veneti, N. 31/32, Venezia, 2000., str. 345-427.

21. "L'autodistruzione senza confine come ultima eredità di Fulvio Tomizza", Atti del convegno internazionale L'eredità di Tomizza e gli scrittori di frontiera, Rijeka-Fiume, 6-V-2000, Panorama, Edit - Fiume, 2001, str.36-43.

22. „Critica dell'ultimo Tomizza sui giornali italiani“, Zbornik- Atti, 2, Tomizza i mi - Tomizza e noi - Tomizza in mi, Susreti uz granicu - Incontri di frontiera - Obmejna srečanja, Umag – Umago/ Koper – Capodistria 2001., str. 10-38.

23. „Plod i smrt – biografija i fikcija u romanu La visitatrice Fulvija Tomizze“, Zbornik- Atti, 2, Tomizza i mi - Tomizza e noi - Tomizza in mi, Susreti uz granicu - Incontri di frontiera - Obmejna srečanja, Umag – Umago/ Koper – Capodistria 2001., str. 102-111.

24. „Podsvijest kao prostor dijaboličnosti u drami Il delitto all’isola delle capre Uga Bettija“, Hrvatsko talijanski književni odnosi, knjiga VIII., uredio Mate Zorić, Zavod za znanost o književnosti, Filozofski fakultet Zagreb, Zagreb, 2002, str. 335-353.

25. „Koper i jezik nasilja u literarnoj recepciji Fulvija Tomizze/ Capodistria e il linguaggio della violenza della ricezione letteraria di Fulvio Tomizza“, Prispevki z mednarodne znanstvene konference «Govornica nasilja»/ Contributi dal Convegno internazionale «Il linguaggio della violenza», Koper, 11.-13. listopada 2001., Acta Histriae, 10, 2002., 2, Koper, 2002., str. 571-582.

26. „Niccolò Tommaseo nei versi e negli articoli “in memoriam” (nei periodici zaratini del 1874)“, Niccolò Tommaseo a 200 anni dalla nascita, Atti del Convegno di Studi - Udine, 9 ottobre 2002, a cura di Silvio Cattalini, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Comitato Provinciale di Udine, Udine, 2003, str. 231-262.

27. „Indagine ed esaltazione del dalmatismo nel romanzo Esilio di Enzo Bettiza“, Civiltà Italiana, N. s. 3-2004, Franco Cesati Editore, Firenze, 2004, vol. II, str. 375-383.

28. „Osobine i značaj za hrvatsku kulturu u europskom kontekstu prvog objavljenog prijevoda Osmana Ivana Gundulića, Zadranina Nikole Jakšića“, Tabula, br. 6, Filozofski fakultet u Puli, 2003., Pula 2004., str. 5-21.

29. „Ma sopravvive il genio al cener muto - La monumentale figura di Niccolò Tommaseo nei versi in memoriam nella stampa zaratina del 1874“, I mari di Niccolò Tommaseo e altri mari, Atti del Convegno internazionale di studi nel bicentenario della nascita di Niccolò Tommaseo, Zagabria, 4-5 ottobre 2002, Collana della rivista Studia romanica et anglica zagrabiensia, FF press, Zagreb, 2004, str. 139-152.

30. „Tommaseo e la stampa dalmata dal 1875 alla fine dell'Ottocento“, Niccolò Tommaseo: popolo e nazioni. Italiani, corsi, greci, illirici. Atti del Convegno internazionale di Studi nel bicentenario della nascita di Niccolò Tommaseo, Venezia, 23-25 gennaio 2003, a cura di Francesco Bruni, Editrice Antenore, Roma-Padova 2004, vol. II, str. 756-771.

31. „Biografska proza Zadranina Raffaela Cecconija - rijeka Leta bez čarolije“, Hrvatsko-talijanski književni odnosi, knjiga IX, uredila Sanja Roić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005, str. 197-223.

32. „Da un mare all'altro: ritorno poetico alla patria di Raffaele Cecconi (Zara-Venezia-Zara)“, Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell'A.I.P.I., a cura di Van den Bossche, Bart; Bastiaensen, Michel; Salvadori Lonergan, Corinna; Widlak,Stanislaw. Firenze: Franco Cesati Editore, 2006, str. 563-577.

33. „Il periodico zaratino "Scintille" e Niccolo' Tommaseo“, Atti della Giornata di Studio Letteratura, arte e cultura italiana tra le due sponde dell'Adriatico, Padova, 28 ottobre 2005 / A cura di Luciana Borsetto, Universita' degli Studi di Padova, Dipartimento di Italianistica, Padova, 2006, str. 123-153.

34. „Biografska proza Zadranina Raffaela Cecconija - rijeka Leta bez čarolije“, Hrvatsko-talijanski književni odnosi, knjiga IX, ur. Sanja Roić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005, str. 197-223.

35. „Da un mare all'altro: ritorno poetico alla patria di Raffaele Cecconi (Zara-Venezia-Zara)“, Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo. Atti del XVI Congresso dell'A.I.P.I., a cura di Van den Bossche, Bart; Bastiaensen, Michel; Salvadori Lonergan, Corinna; Widlak,Stanislaw. Firenze: Franco Cesati Editore, 2006, str. 563-577.

36. „Il periodico zaratino "Scintille" e Niccolo' Tommaseo“, Atti della Giornata di Studio Letteratura, arte e cultura italiana tra le due sponde dell'Adriatico, Padova, 28 ottobre 2005 / A cura di Luciana Borsetto, Universita' degli Studi di Padova, Dipartimento di Italianistica, Padova, 2006, str. 123-153

37. „Viaggio di Luigi Fichert, scrittore zaratino, all'isola di Morter e Niccolò Tommaseo“, Convegno internazionale Itinerari Adriatici. Dai «portolani» ai «reportages». Seminario di studi., Trieste, 14-15 giugno 2006 (u tisku)

38. „La storia come gioco poetico nel poema Romolo ossia la fondazione di Roma, poema di Anna Vidović“; Atti del XVII Congresso A.I.P.I., Convegno internazionale: Tempo e memoria nella lingua e letteratura italiana, Ascoli Piceno, 22-26 agosto 2006, vol. IV: Poesia, autobiografia, cultura, 2009., str. 557-571 (http://www.infoaipi.org/attion/ascoli_vol_4.pdf)

39. „Antonio Brazzanovich, contadino autodidatta dell'isola di Morter e gli scrittori Niccolò Tommaseo e Luigi Fichert“, Atti del IV Congresso Internazionale della Cultura Adriatica, N.S, Pescara – Split, 4-7 settembre 2007, Adriatico/Jadran, 2/2007, str. 315-322.

40. „Pier Paolo Pasolini, „Calderon“ – La vita è tre sogni („La vendetta pneuma del diverso“)“, Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del Convegno Internazionale Dubrovnik, 8-11 settembre 2004; a cura di M. Čale, T. Peruško, S. Roić, A. Iovinelli. / FF press, Talijanski institut za kulturu, Zagreb, 2008., str. 471-483.

41. „Pier Alessandro Paravia nei periodici zaratini dell'800“, Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Zadar – Nin, 3-4 novembre 2006; a cura di G. Baldassarri, N. Jakšić, Ž. Nižić. / Sveučilište u Zadru, Zadar, 2008., str. 87-108. (koautorica: A. Jusup)

42. „Dialetto nell'impegno politico e nell'identità zaratina nell'opera di Luigi Bauch“, Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico, zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar, 25. rujna 2008:, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2010., str. 97-116. (koautorica: N. Balić-Nižić)