ŽIVOTOPIS

 Doc. dr. sc. Kornelija Kuvač – Levačić je rođena u Zadru 1976. godine gdje završava Jezičnu gimnaziju (1994.) i studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu (1999.), kao i poslijediplomski studij lingvistike (2003.). U skladu s nastavnim potrebama Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, znanstveni i nastavni rad usmjerava joj se prema grani teorije i povijesti književnosti.

 Magistrirala je 30. siječnja 2003. godine pod mentorskim vodstvom prof. dr. Slavomira Sambunjaka s temom Stil Brižinskih spomenika s obzirom na pojam prenje, a doktorirala 15. lipnja 2007. godine obranivši disertacijuMitski jezik u hrvatskoj fantastičnoj prozi pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Krunoslav Pranjić, profesor emeritus, prof. dr. sc. Slavomir Sambunjak (mentor) i prof. dr. sc. Nikola Ivanišin, profesor emeritus. Time je stekla akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, znanstveno polje filologijaznanstvena grana teorija i povijest književnosti.

Od 2000. god. radi na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, gdje je predavala Dječju književnost i seminar iz Slovenske književnosti, a do 2006. je surađivala i u nastavi na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja izvodeći nastavu iz kolegija Stilistika teksta.

U sklopu reformiranog studija Hrvatskog jezika i književnosti nakon 2006. samostalno je izradila programe i silabuse, bila nositeljica te izvodila nastavu na sljedećim kolegijima:

-Uvod u studij književnosti

- Interpretacija književnoga teksta (izb.)

- Hrvatska fantastična proza (izb.)

- Hrvatsko-slovenski književni kontakti (izb.)

Od 2010. je nositeljica  i izvodi nastavu iz Teorije književnosti, Hrvatske književnosti 19. stoljeća te iz izbornog kolegija Hrvatske spisateljice 19. i 20. stoljeća na Odjelu za kroatistiku i slavistiku. Također je i nositeljica kolegija Dječja književnost i književnost za mlade.

Bila je mentorica pri izradi četrdesetak diplomskih radova studenata, a od 2011. mentorski vodi i jednog doktoranda.

Od njezinih aktualnih znanstvenih interesa ističu se književno-antropološka istraživanja novije hrvatske književnosti, poglavito hrvatskih spisateljica, zatim odnos mita i književnosti, ekologizam (ekokritičko čitanje, animalizam, zoofigure) različiti aspekti istraživanja intertekstualnosti i intermedijalnosti književnoga djela. Od 2011. dio znanstvenog interesa usmjerava i prema istraživanju dječjeg literarnog stvaralaštva kao i prema razvoju čitanja i teorijama čitanja općenito.

Godine 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2010. do danas je na funkciji predstojnice Odsjeka za hrvatski jezik i književnost, a u akad. god. 2011./2012. i 2013./2014. obnaša funkciju zamjenice pročelnika Odjela za kroatistiku i slavistiku.

Od 2012. godine voditeljica je Međunarodne ljetne škole hrvatskog jezika, književnosti i kulture Zoranićeva arkadija na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru.

Djeluje u Organizacijskom odboru međunarodnog znanstvenog skupa Zadarski filološki dani od njihova osnivanja i u uredništvu zbornika Zadarski filološki dani. Sudjelovala je u radu Odjelnih povjerenstava za kvalitetu nastave (Povjerenstvo za unutrašnju kontrolu kvalitete, od 2010. do 2013.)

Od stranih jezika govori engleski jezik, a služi se talijanskim, njemačkim i slovenskim jezikom. Udata je, majka dvoje djece, sa stalnim prebivalištem u Zadru.

Znanstvena bibliografija 

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235635

 

 TABLICA OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH  RADOVA (IZBOR)

Moć i nemoć fantastike (Književni krug Split 2013., 190 str.)

Stil Brižinskih spomenika s obzirom na pojam prenje (Književni krug Split 2006., 348 str.)

POGLAVLJE U KNJIZI:

Apokaliptičke životinje – markeri prototeksta u hrvatskoj fantastičnoj prozi, u: Književna životinja, Kulturni bestijarij II. dio, (ur. Antonija Zaradija-Kiš i Suzana Marjanić), Hrvatska sveučilišna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012. , str. 771-798.

RADOVI U ELEKTRONIČKIM ZBORNICIMA ZNANSTVENIH SKUPOVA:

 

Modeli poticanja kreativnosti učenika u aktualnim osnovnoškolskim udžbenicima hrvatskog jezika i književnosti, u: EduVision 2013, mednarodna konferenca »Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij«  (ur. Mojca Orel), Ljubljana, 2013. http://eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202013_splet.pdf  (str. 296-305)

 

Razvoj i vrste čitanja, tipologija čitatelja s obzirom na čitanje „neknjiževnih“ tekstova, u: Čitanje za školu i život. IV. Simpozij učitelja i nastavnika hrvatskog jezika. Zbornik radova. (Ur. Mićanović, Miroslav) Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, 2013. http://www.azoo.hr/images/izdanja/citanje/index.html

Rad je na: http://www.azoo.hr/images/izdanja/citanje/03.html

 

IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI

ČASOPISI A1 i radovi u časopisima i zbornicima s međunarodnom recenzijom

Reprezentacija ženske neplodnosti u hrvatskoj tradicijskoj kulturi i književnosti od kraja 19. do početka 21. stoljeća. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 50 (2013) , 2; 188-203 SCOPUS, HRČAK

 

 

Motivi ranih majčinskih praksa unutar konstrukcije književnih ideologema (J. E. Tomić, Melita, 1899. i Mara Švel-Gamiršek, Mati, 1942.). // Bosanskohercegovački slavistički kongres, Zbornik radova, knjiga 2. 2(2012) ; 303-318 http://http://www.slavistickikomitet.ba/zbornik2/#/304

 

Slon i nosorog – zoometafore Ive Andrića i Eugènea Ionesca (koautorski rad s dr. sc. Patrickom Levačićem), u: Hrvatska misao (Sarajevo), god. XVI (2012), br 2/12 (59), nova serija sv. 44., str. 27-35.

Porodni pečat – mitsko konstituiranje glavnog ženskog lika u pričama Dragojle Jarnevićeve i Vesne Bige, Umjetnost riječi (Zagreb) LV (2011), 1-2, str. 15-31  CEEOL, HRČAK

______________________________

Legenda o Golemu, žena-smrt i Berliozova glazba u fantastičnoj priči Gorana Tribusona "Praška smrt" (Intertekstualni i intermedijalni aspekt fantastične priče), u: Slavia, časopis pro slovanskou filologii, (Prag), 78 (2009), str. 33-52 SCOPUS, CEEOL

Dehumanisation of realitiy in Croatian fantastic prose – symbolism of apocalyptic animals, u: IKON, časopis za ikonografske studije, (Rijeka), 2(2009), UDK/UDC 7.04, ISSN 1846-8551, str. 347-354  SCOPUS

Binarizam glasovnih struktura drugog brižinskog spomenika (Adhortatio ad poenitentiam) s obzirom na pojam prenje, u: Slavia, časopis pro slovanskou filologii, (Prag), 74(2005), ISBN 80-85494-73-6 (Euroslavica), ISBN 80-86420-21-3 (Slovanský ústav AV ČR), str. 379-392.

Struktura obrazaca istjerivanja zloga u Brižinskim spomenicima i narodnim basmama, Književna smotra (Zagreb), 36 (2004), 1(131) ; str. 65-73

Dualistični aspekt motiva prenje u homiletičkom i molitvenom diskursu Brižinskih spomenika i hrvatskih glagoljskih prenja, u: Filologija, (Zagreb), 41(2003), str. 83. – 102.

Utjecaj irske lorice na stil Brižinskih spomenika, u: Književna smotra, (Zagreb), 35(2003), br. 128/129 ( 2-3 ), str. 71. – 80.,  

Usporedba drugog Brižinskog spomenika i prenja Učenie n(e)dīle prve posta po Mateû, u: Braslav 1, Zbornik z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 14. – 15. novembra 2002., str. 101. – 108.

Idejni sukob dvaju glavnih leksema u Krležinim Zastavama, u: Hrvatska misao, (Sarajevo), god. 6(2002), (ISSN 1028-2246), br. 23/24, str. 121.-133.

 

ČASOPISI A2 i zbornici s domaćom recenzijom

Hrvatska tradicijska kultura kao intertekst u romanu Mate Ujevića Mladost Tome Ivića (1928) // Mate Ujević danas. Zbornik radova sa simpozija u povodu 110. godišnjice rođenja i 45. godišnjice smrti Mate Ujevića / Matičević, Ivica (ur.) Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2013. 347-364


Sitivrat i simbolika kruga u bajci I. B. Mažuranić "Zašto se rodila biedna Lera i njezino sirotče" (1943.). //Zadarski filološki dani IVIV (2013.) ; 645-654  

 

Čudnovate priče otoka Ista - o štrigi Konstanti, mori, spudgulcu i mudukljuaku (Prilog proučavanju usmene tradicije i vjerovanja otoka Ista) – u koautorstvu s dr. sc. Patrickom Levačićem, u:

Otoci Ist i Škarda, zbornik (glavni urednik Josip Faričić), Zadar : Sveučilište : Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije : Matica hrvatska, Ogranak : Hrvatsko geografsko društvo, 2010.

_____________________

 

 

PREGLEDNI RADOVI

 

 

 

 

 

Društveni i politički ideologemi hrvatske fantastične proze (na primjeru Desnice, Čuića i Brešana), u koautorstvu s Amandom Car, mag. philol. croat., u: Croatica et Slavica Iadertina (Zadar), 8/I (2012); str. 287-297

Linguistics Abstracts;LLBA: Linguistics and Language Behavior Abstracts, HRČAK

_____________________

Dijalog i jednostavna prošla glagolska vremena u "Brižinskim spomenicima" i glagoljskim prenjima, Croatica et Slavica Iadertina (Zadar), 1 (2005) ; str. 89-106 HRČAK

.

 

 

 

STRUČNI RADOVI

 

Iskazom do neizrecivog, Michael A. Sells, Mystical Languages of Unsaying, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1994., u: Književna smotra, (Zagreb), 36(2004), br. 132.-133 (2-3), str. 133. – 135., prikaz knjige

Tkonski zbornik: hrvatskoglagoljski tekstovi iz 16. stoljeća ( transliterirao i popratne tekstove napisao: Slavomir Sambunjak, Tkon, 2001. ), u: Čakavska rič, (Split), god. XXX., 2002., br. ½ , str. 519.-526., prikaz knjige (HRČAK)

 

 

 Radovi u ostalim časopisima:

Vlast kao zoometafora u Priči o vezirovu slonu Ive Andrića, u: Zadarska smotra, 60 (2011), 4, str. 115-122., izvorni znanstveni rad

Trudnoća i porođaj – subverzivni motivi hrvatskog ženskog fantastičnog pisma, u: Treća, (Zagreb), vol. XI (2009),  br.1, str. 35-52., izvorni znanstveni rad

Lingvostilistički kontekst Krležinih Zastava, u: Glasje, časopis za književnost i umjetnost, (Zadar), god. 6(1999), br. 11/12, str. 178. – 197., izvorni znanstveni rad

 

SUDJELOVANJE NA NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

 

studeni 2013. - Mednarodna konferenca EDUvision 2013 »Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij«, Ljubljana, 28. – 29. studenoga 2013. – referat Modeli poticanja kreativnosti učenika u aktualnim osnovnoškolskim udžbenicima hrvatskog jezika i književnosti

 

travanj 2013. – Međunarodna znanstvena konferencija „Od čudnovatog do čudesnog: 100 godina  Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića“ (Slavonski Brod) – referat: Tematika majčinstva unutar ženskog pisma Ivane Brlić Mažuranić

 

prosinac 2012. – Sarajevski filološki susreti (međunarodni) – referat Komunikacija muških i ženskih likova u prozama Adele Milčinović (u koautorstvu s Anom Vulelijom, mag. philol. croat.)

studeni 2012. – Riječki filološki dani – referat Distopijski elementi u romanima Pronalazak Athanatika V. Desnice i Država Božja 2053. Ive Brešana (u koautorstvu s Amandom Car, mag. philol. croat.)

travanj 2012. – znanstveni simpozij o dr. Mati Ujeviću (Zagreb)referat: Hrvatska tradicijska kultura kao intertekst u romanu Mate Ujevića  Mladost Tome Ivića (1928.)

listopad 2011. II. međunarodni simpozij Andrić 100/50 (od mladalačke lirike do Nobelove nagrade) (Travnik) – referat: Vlast kao zoometafora u Priči o vezirovu slonu

rujan 2011. – Međunarodni znanstveni skup Zadarski filološki dani IV (Zadar), referat Sitivrat i simbolika kruga u bajci I. Brlić Mažuranić Zašto se rodila biedna Lera i njezino sirotče

svibanj 2011.- Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres (Sarajevo), (međunarodni) - referat Motivi ranih majčinskih praksa unutar konstrukcije književnih ideologema (J. E. Tomić, Melita, 1899. i Mara Švel-Gamiršek, Mati, 1942.)

svibanj 2011.Međunarodni znanstveno-stručni skup Dijete i estetski izričaji (Zadar), referat Prilog istraživanju literarnog stvaralaštva učenika osnovnih škola  Zadra i Zadarske županije

studeni 2010. – Znanstveni skup «Otoci Ist i Škarda» (Zadar) - referat s dr. sc. Patrickom Levačićem: Čudnovate priče otoka Ista - o štrigi Konstanti, mori, spudgulcu i mudukljuaku (Prilog proučavanju usmene tradicije i vjerovanja otoka Ista)

_____________________________________________________________________

listopad 2009. - Međunarodna kroatološka konferencija (Zagreb), referat Porodni pečat – mitsko konstituiranje glavnog ženskog lika u pričama Dragojle Jarnevićeve i Vesne Bige

lipanj 2009. - Međunarodni simpozij slavista – Opatija

                    - referat Apokaliptika kao prototekst fantastične proze Pavla Pavličića 

svibanj 2008.Drugi međunarodni skup ikonografskih studija – Simbolizam životinja u kršćanskoj umjetnosti i literaturi (Rijeka, 22-24. 5. 2008.)

–      referat na engleskom jeziku Dehumanisation of realitiy in Croatian fantastic prose – symbolism of apocalyptic animals

–       

svibanj 2005.Međunarodni slavistički skup Zadarski filološki dani 1 (Zadar)

                       - referat Tematika Posljednjega suda i pojam prenje u Brižinskim spomenicima

 

studeni 2002. Međunarodna slavistička konferencija BRASLAV 1 u Bratislavi

-      referat Usporedba drugog Brižinskog spomenika i prenja Učenje n(e)dile prve posta po Mateu

 

SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA

Pozvano predavanje na IV. simpoziju učitelja i nastavnika hrvatskog jezika (studeni 2012.)

Tema izlaganja: Razvoj i vrste čitanja, tipologija čitatelja s obzirom na čitanje „neknjiževnih“ tekstova

 

RADOVI PRIHVAĆENI ZA OBJAVLJIVANJE

Tematika majčinstva unutar ženskog pisma Ivane Brlić Mažuranić, u zborniku Od čudnovatog do čudesnog: 100 godina  Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića

 

Komunikacija muških i ženskih likova u prozama Adele Milčinović (u koautorstvu s Anom Vulelijom, mag. philol. croat.) u zborniku Sarajevskih filoloških susreta 2012.

 

Distopijski elementi u romanima Pronalazak Athanatika V. Desnice i Država Božja 2053. Ive Brešana (u koautorstvu s Amandom Car, mag. philol. croat.) u zborniku Riječkih filoloških dana 2012.

Prilog istraživanju literarnog stvaralaštva učenika osnovnih škola  Zadra i Zadarske županije za zbornik Dijete i estetski izričaji

 

SUDJELOVANJE NA NACIONALNIM PROJEKTIMA

USMENO-KNJIŽEVNA BAŠTINA ZADARSKOG PODRUČJA (od 2007.)
Šifra projekta: 269-1300787-0572
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Vanda Babić

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA

Tijekom 2002. godine sudjelovala u radu međunarodnog tempus projekta CD_JEP-15085-2000 pod naslovom Communicative Competence in Language Pluralistic Environment 2001/2003 kao jedna od predstavnica tadašnjeg Filozofskoga fakulteta u Zadru, Sveučilišta u Splitu.

        U lipnju i srpnju 2001. sudjelovala na lektoratu slovenskog jezika u sklopu 37. seminara slovenskog jezika, literature i kulture u Ljubljani

 

ZNANSTVENI RADOVI U BIBLIOGRAFIJAMA:

(Marko Kranjec, Bibliografija Brižinskih spomenika) http://nl.ijs.si/e-zrc/bs/html/bsBI.html (3 rada)

(Bibliographie der tschechischen Linguistik – BibCzechLing) http://www.slavistik-portal.de/datenpool/czechling-db.html?sw=Frizinsk%C3%A9+pam%C3%A1tky (1 rad)

 

http://www.slavistik-portal.de/datenpool.html (8 radova)